| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/100/12 Rady Gminy Wojcieszków

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie : przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojcieszków

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. Dz. U. poz. 391) - Rada Gminy Wojcieszków uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojcieszków o następującej treści:

REGULAMIN
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojcieszków

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojcieszków zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojcieszków.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391).

2. Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego - plan gospodarki odpadami obowiązujący na obszarze województwa lubelskiego, przyjęty uchwałą nr XXIV/396/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. Sejmiku Województwa Lubelskiego.

3. Nieruchomościach zamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości zabudowane budynkami, w których przebywają mieszkańcy z zamiarem stałego pobytu.

4. Nieruchomościach niezamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości zabudowane, przeznaczone na cele użyteczności publicznej lub prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności: lokale biurowe, sklepy, lokale gastronomiczne, placówki zdrowia, szkoły, przedszkola, hotele, instytucje kultury itp.

5. Nieruchomościach mieszanych - należy przez to rozumieć nieruchomości w części zamieszkałe, a w części niezamieszkałe.

6. Punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), o którym mowaw art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, zlokalizowany na terenie gminy, specjalnie do tego celu.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wykonywanie obowiązków określonych w ustawie,

2) zbieranie, gromadzenie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie,

3) utrzymywanie w czystości urządzeń przeznaczonych na gromadzenie odpadów,

4) gromadzenie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie, ustawie i w odrębnych przepisach,

5) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz chodników przylegających do nieruchomości, usuwanie oblodzenia na chodniku w celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się pieszych.

§ 4. 1. Mycie samochodów poza myjniami, może się odbywać wyłącznie na terenie utwardzonym, z którego powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone są w szczelnym zbiorniku bezodpływowym w sposób umożliwiający ich odbieranie. Ścieki nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do ziemi, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszcza się mycie samochodów osobowych na terenach nie służących do użytku publicznego, nie spełniających warunków określonych w ust. 1, pod warunkiem stosowania czystej wody bez detergentów, przy czym nie może ono powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości lub nieruchomości sąsiedniej.

3. Zabrania się mycia samochodów w odległości mniejszej niż 10 m od cieków wodnych.

§ 5. Naprawy i drobne regulacje serwisowe pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi są dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie są uciążliwe dla osób korzystających z danej nieruchomości i nieruchomości sąsiednich oraz, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska (zanieczyszczenie wód i gruntu, emisja hałasu, spalin, powstawanie odpadów niebezpiecznych, itp.). Sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami Regulaminu.

Rozdział 3.
Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki i odbierania odpadów komunalnych

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników i worków.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez poddanie ich sortowaniu i oddzielnemu umieszczaniu poszczególnych rodzajów odpadów w pojemnikach lub workach w celu przygotowania do transportu do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania.

3. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące rodzaje odpadów:

1) papier, tektura (makulatura, karton),

2) szkło,

3) metale,

4) tworzywa sztuczne,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady zielone, ( skoszona trawa, liście),

7) odpady ulegające biodegradacji, też odpady opakowaniowe biodegradowalne,

8) przeterminowane leki,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) chemikalia,

11) zużyte opony,

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

13) odpady wielkogabarytowe, np. meble, stolarka,

14) odpady budowlane i rozbiórkowe,

15) popiół.

4. Odpady winny być gromadzone w pojemnikach lub workach o następującej kolorystyce:

1) odpady opakowaniowe (tzw. suche) - kolor żółty (worek przezroczysty),

2) odpady ze szkła - kolor zielony,

3) odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych - kolor brązowy,

4) popiół - szary, czarny, metalowy (pojemnik),

5) pozostałe odpady zbierane selektywnie - szary, czarny, metalowy (pojemnik),

6) odpady komunalne zmieszane -szary, czarny, metalowy (pojemnik).

5. Odbiór powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych następuje w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

6. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci.

§ 7. 1. Bez względu na rodzaj zabudowy (zabudowa jednorodzinna, nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, nieruchomości mieszane) właściciele nieruchomości deklarujący selektywną zbiórkę odpadów zobowiązani są do gromadzenia i przekazywania ich do odbioru w podziale na następujące frakcje:

1) odpady opakowaniowe (tzw. suche) wyselekcjonowane z odpadów komunalnych i gromadzone razem w jednym pojemniku lub worku, m.in. takie jak:

a) odpady opakowaniowe z papieru i kartonu,

b) wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne,

c) makulatura, gazety,

d) opakowania wielomateriałowe "tetrapack",

e) opakowania z metali żelaznych,

f) opakowania z metali nieżelaznych,

g) pojemniki po kosmetykach (czyste),

h) reklamówki, woreczki foliowe itp.;

2) odpady ze szkła opakowaniowanego, bez podziału na białe i kolorowe, tj. odpady ze szkła opakowaniowego, bez szkła budowlanego, luster ani pochodzącego z cmentarzy (kaganki itp. ). Nie mogą to też być opakowania szklane po środkach ochrony roślin i chemikaliach. Opakowania szklane powinny być całkowicie opróżnione z zawartości;

3) odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych, tj. odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, takie jak:

a) odpady kuchenne,

b) resztki i obierki z owoców i warzyw,

c) skoszona trawa i zgrabione liście,

d) rośliny, ziemia po kwiatach,

e) trociny,

f) drewno (o gabarytach umożliwiających umieszczenie w pojemniku lub worku),

g) fusy z kawy i herbaty,

h) skorupki jajek,

i) pozostałości po domowej "hodowli" zwierząt (psów, kotów, ptaków, gryzoni),

j) inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradowalne;

4) popioły zbierane do oddzielnego pojemnika - żużle i popioły z palenisk domowych opalanych drewnem, papierem, węglem;

5) pozostałe odpady zbierane selektywnie, odpady inne niż ww. tj.: tekstylia, obuwie, pampersy, porcelana, przedmioty wielomateriałowe, lustra, szkło okienne, kaganki z cmentarzy, wyraźnie nie pasujące do pozostałych frakcji selektywnie zbieranych. Należą tu również inne odpady niż zbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

2. Silnie zabrudzone tworzywa sztuczne i opakowania winny być oczyszczone.

3. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść lub złożyć na płasko przed włożeniem do worka lub pojemnika.

§ 8. 1. Gmina zorganizuje różne rodzaje punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zależności od potrzeb występujących na jej terenie:

1) Stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK.

2) Ruchomy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WYSTAWKA.

Rozdział 4.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów oraz ilość osób z nich korzystających.

2. Określa się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności od 60l,

2) kosze uliczne o pojemności od 10 l,

3) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l,

4) kontenery o pojemności od 5 m3.

§ 10. 1. Określa się rodzaje pojemników do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:

1) kosze uliczne o pojemności co najmniej 10 litrów,

2) kosze powinny być trwałe np. betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych.

2. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie słupka oznaczającego przystanek.

§ 11. 1. Wymagania dotyczące lokalizacji i użytkowania pojemników:

1) Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego.

2) Pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 3.

3) W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnićw sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

4) Worki lub pojemniki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych użytkowników ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwu ruchu drogowego, tak aby uniemożliwiać rozrywanie worków przez zwierzętai wywracanie pojemników przez wiatr.

5) Pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych.

6) Pojemniki i worki na odpady opakowaniowe (tzw. "suche") oraz pozostałe odpady zbierane selektywnie należy umieszczać w takich miejscach, aby uniemożliwić przedostawanie się do nich wód opadowych lub podsiąkowych do momentu ich odbioru.

7) Pojemniki o pojemności powyżej 1100 l powinny być ustawione tak, aby umożliwić dojazd do nich samochodu przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych.

8) Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.

9) W przypadku, gdy nastąpiło rozdarcie worka lub wywrócenie pojemnika wypełnionego zgodnie z regulaminem, porządkowania terenu dokona odbierający odpady z nieruchomości. W przypadku, gdy odpady zgromadzono w worku lub pojemniku niezgodnie z jego przeznaczeniem, do uporządkowania terenu zobowiązuje się właściciela nieruchomości.

10) Przedsiębiorca odbierający odpady z nieruchomości ma prawo do kontroli przekazanych do odbioru odpadów, w obecności właściciela nieruchomości i bez jego obecności.

11) W przypadku, gdy w worku lub pojemniku znajdują się odpady niezgodne z rodzajem worka lub pojemnika, przedsiębiorca odbierający odpady z nieruchomości ma prawo przekwalifikowania ww. odpadów jako odpady zmieszane, jednocześnie zgłaszając ten fakt do odpowiedniej komórki urzędu gminy.

12) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym i porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia oraz porządkowanie terenu wokół pojemników.

13) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnychz terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystościi porządku na nieruchomości.

2. Ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych, co najmniej:

1) odpady opakowaniowe - 1 raz w miesiącu,

2) odpady ze szkła opakowaniowego - 1 raz na kwartał,

3) odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych - 1 razw miesiącu,

4) popiół - 1 raz w miesiącu w okresie od października do marca, w pozostałe miesiące- 1 raz na kwartał,

5) pozostałe odpady zbierane selektywnie - 1 raz w miesiącu,

6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz w miesiącu.

3. Pozbywanie sie odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego powinno odbywać się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

4. Częstotliwość pozbywania się odpadów z terenów nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników lub worków.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odpady wielkogabarytowe i zużyte opony odbierane są jeden raz w roku, w terminie podanym odpowiednio wcześniej do publicznej wiadomości (wystawka) albo przywożone własnym środkiem transportu do PSZOK.

6. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji (odpady zielone i odpady kuchenne) na własne potrzeby.

7. Dopuszcza się oddawanie do aptek wyposażonych w specjalne pojemniki przeterminowanych leków.

8. Zużyte baterie można gromadzić w wyznaczonych punktach zbiórki w szkołach.

9. Dopuszcza się oddawanie do ruchomego punktu zbiórki odpadów następujących odpadów powstających w gospodarstwie domowym:

1) Zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła.

2) Przeterminowane leki i chemikalia.

3) Zużyte baterie i akumulatory.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników bezodpływowych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na trzy miesiące z zastrzeżeniem ust. 1.

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom firmy wywożącej nieczystości ciekłe, dostęp do zbiornika w sposób umożliwiający opróżnienie zbiornika bez narażenia na szkodę ludzi, budynków lub pojazdów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz.

3. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe.

4. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym, także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 15. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich (w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich) na terenie użyteczności publicznej.

2. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się prowadzenie małych przydomowych hodowli zwierząt gospodarskich na potrzeby własne gospodarstwa domowego pod warunkiem spełnienia ust. 3.

3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do:

1) gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z wymogami uchwały,

2) nie dopuszczania do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczania do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, czy odór.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 16. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się na obszarze całej gminy co najmniej raz w roku w okresie od wiosny do jesieni.

§ 17. W przypadku wystąpienia zwiększonej liczebności gryzoni na terenie gminy będzie określony dodatkowy termin.

Rozdział 9.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 18. 1. Gmina planuje zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury oraz zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie.

2. Gmina będzie dążyć do zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

3. Planuje się wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojcieszków.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Barszcz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »