| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/181/2012 Rady Gminy Milanów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391) - Rada Gminy Milanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Milanów będzie świadczyć usługi odbioru:

1) odpadów opakowaniowych (tzw. "suchych") zebranych selektywnie na terenie nieruchomości - w każdej ilości;

2) odpadów biodegradowalnych kuchennych i z pielęgnacji terenów zielonych (przy posesjach) zebranych selektywnie na terenie nieruchomości - w każdej ilości;

3) odpadów szkła opakowaniowego - w każdej ilości;

4) popiołów - w każdej ilości;

5) pozostałych odpadów zbieranych selektywnie - w każdej ilości;

6) zmieszanych odpadów komunalnych, w ilości nie przekraczającej minimalnej pojemności pojemników przewidzianych dla danego rodzaju nieruchomości;

7) odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez Gminę harmonogramem;

8) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wszystkich zebranych selektywnie odpadów, zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie - w ilości określonej w Załączniku nr 1 do uchwały.

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.

3. Odbiorowi podlegają odpady wymienione w ust. 1 pkt. 7), wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub przy boksach, altanach, miejscach postoju pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:

1) Zabudowa wielorodzinna:

a) odpady opakowaniowe (tzw. suche): 1 raz na miesiąc,

b) odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych: 1 raz na miesiąc,

c) odpady ze szkła opakowaniowego: 1 raz na miesiąc,

d) popioły: 1 raz 1 raz na miesiąc,

e) pozostałe odpady zbierane selektywnie - 1 raz na miesiąc,

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz na miesiąc.

2) Zabudowa jednorodzinna:

a) odpady opakowaniowe (tzw. suche): 1 raz na miesiąc,

b) odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych: 1 raz na miesiąc,

c) odpady ze szkła opakowaniowego: 1 raz na miesiąc,

d) popioły: 1 raz na miesiąc,

e) pozostałe odpady zbierane selektywnie - 1 raz na miesiąc,

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz na miesiąc.

3) Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) odpady opakowaniowe (tzw. suche): 1 raz na miesiąc lub po zawiadomieniu telefonicznym,

b) odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych: 1 raz na miesiąc lub po zawiadomieniu telefonicznym,

c) odpady ze szkła opakowaniowego: 1 raz na miesiąc lub po zawiadomieniu telefonicznym,

d) popioły: 1 raz na miesiąc lub po zawiadomieniu telefonicznym,

e) pozostałe odpady zbierane selektywnie - 1 raz na miesiąc lub po zawiadomieniu telefonicznym,

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz na miesiąc lub po zawiadomieniu telefonicznym przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników lub worków.

§ 3. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej "PSZOK" mieści się przy ul. Spółdzielczej 21-210 Milanów.

2. Informacja o godzinach otwarcia PSZOK znajduje się na stronie internetowej Gminy Milanów oraz na tablicy informacyjnej przy wjeździe na teren PSZOK.

3. W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady określone w Załączniku nr 1 do uchwały, dostarczone do PSZOK przez ich wytwórców.

4. PSZOK funkcjonuje zgodnie z regulaminem określonym w Załączniku nr 2 do uchwały.

5. Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie funkcjonowania PSZOK, który stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milanów.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Przewodniczacy Rady


Tomasz Ściuba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/181/2012
Rady Gminy Milanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII 181 22012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/181/2012
Rady Gminy Milanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII 181 2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Samsonowicz

Ekspert serwisu Comperia.pl, specjalizuje się w finansach osobistych i rynku kredytowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »