| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.28.2013 Wojewody Lubelskiego

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/210/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin, w części obejmującej § 4 ust. 1 w brzmieniu: "a w przypadku przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych przy krawędzi jezdni poza terenem przystanku komunikacyjnego w takie sposób, aby nie stanowiło to utrudnienia dla wsiadających i wysiadających pasażerów oraz zatrzymujących się pojazdów" i ust. 3, § 6 ust. 1 pkt 5 i 6, § 12 ust. 1 pkt 6, § 13 ust. 2 i 3, § 14 ust. 12, § 15 ust. 1 - 9, § 16 pkt 3, § 17 ust. 4 pkt 1, § 18 ust. 1 pkt 1 uchwały

Na podstawie art. 91 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z poźn. zm.).

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXIX/210/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin, w części obejmującej § 4 ust. 1 w brzmieniu: "a w przypadku przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych przy krawędzi jezdni poza terenem przystanku komunikacyjnego w takie sposób, aby nie stanowiło to utrudnienia dla wsiadających i wysiadających pasażerów oraz zatrzymujących się pojazdów" i ust. 3, § 6 ust. 1 pkt 5 i 6, § 12 ust. 1 pkt 6, § 13 ust. 2 i 3, § 14 ust. 12, § 15 ust. 1 - 9, § 16 pkt 3, § 17 ust. 4 pkt 1, § 18 ust. 1 pkt 1 uchwały.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr PN-II.4131.28.2013
Wojewody Lubelskiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXXIX/210/2012 została doręczona organowi nadzoru w dniu 4 stycznia 2013 r.

Przedmiotowa uchwała Rady Miasta Dęblin została wydana na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Zgodnie z tym przepisem, regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) (uchylony);

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Katalog zagadnień uregulowanych w tym przepisie ma charakter zamknięty, co oznacza, że organy stanowiące nie mogą określać w regulaminach czystości i porządku kwestii, które wykraczają poza jego zakres.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jest aktem prawa miejscowego, wydanym z upoważnienia określonego w art. 4 ust. 1 ustawy, co oznacza, że organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Istotą oceny prawidłowości uchwały w przedmiotowej sprawie jest więc wskazanie zakresu, jaki obejmuje upoważnienie ustawowe, a w konsekwencji, czy istotnie autor uchwały wypełnił cały zakres spraw przekazanych mu przez ustawodawcę do uregulowania, jednocześnie nie przekraczając kompetencji przyznanych normą ustawową.

W doktrynie i orzecznictwie ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wykładni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji, co oznacza, że normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. K 25/99, OTK 2000/5/141).

W ocenie organu nadzoru, przedmiotowa uchwała Rady Miasta Dęblin jest obarczona szeregiem istotnych wad prawnych.

W myśl § 4 ust. 1 Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji, a " w przypadku przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych przy krawędzi jezdni poza terenem przystanku komunikacyjnego w takie sposób, aby nie stanowiło to utrudnienia dla wsiadających i wysiadających pasażerów oraz zatrzymujących się pojazdów".

Ponadto, zgodnie z ust. 3 omawianego przepisu, "właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego poprzez wyposażenie miejsc publicznych w odpowiednią liczbę zamocowanych na stałe koszy ulicznych na drobne odpady komunalne oraz wyposażenie miejsc publicznych, na których dopuszczone jest wyprowadzanie zwierząt domowych, w szczególności psów, w pojemniki do zbierania odchodów zwierząt ".

Powyższe regulacje, w zakresie w jakim odnoszą się do przystanków komunikacyjnych, dróg publicznych oraz wyposażenia miejsc publicznych w kosze uliczne nie stanowią materii regulaminu i zostały podjęte z przekroczeniem granic ustawowego upoważnienia z art. 4 ust. 2 ustawy.

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie dróg publicznych wykonują zarządcy tych dróg.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy powinien określać jedynie wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, którymi - w świetle art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy - są chodniki położone wzdłuż nieruchomości. Należy podkreślić, że wskazany przepis art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy precyzyjnie ustala zakres obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczących przedmiotowej kwestii i określając że obowiązki te dotyczyć mogą jedynie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

Bez podstawy prawnej nałożono również na właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż chodników obowiązek uprzątania " przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych przy krawędzi jezdni poza terenem przystanku komunikacyjnego " a także " wyposażania miejsc publicznych w odpowiednią liczbę koszy ulicznych " czy też w " pojemniki do zbierania odchodów zwierząt ".

Przepis art. 5 ust. 1 precyzyjnie reguluje zakres obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na ternie nieruchomości. Wśród tych obowiązków brak jest jakichkolwiek, poza wskazanym wyżej art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, odesłań do obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczących utrzymania czystości na terenach publicznych. Natomiast w myśl art. 5 ust. 5 zdanie pierwsze omawianej ustawy, obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-4 (tereny: nieruchomości, budowy, torowisk pojazdów szynowych, dróg publicznych) należą do gminy.

Regulamin utrzymania czystości i porządku nie może wykraczać poza ramy przedmiotowe (art. 4) ustawy i stanowić obowiązków właścicieli ponad granice ustawowe (art. 5 ust. 1) oraz ponad obowiązki innych podmiotów wskazanych w art. 5 ust. 2-5. Przy podejmowaniu uchwały czuwać należy nad korelacją w zakresie zasad uchwalanych na podstawie art. 4 ust. 1, a wymienionych w art. 4 ust. 2 z obowiązkami właścicieli i podmiotów wskazanych w art. 5 ust. 1-5.

W § 6 ust. 1 pkt 5 i 6 Regulaminu, Rada ustaliła, że do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są " inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych " (pkt 5) oraz " przydomowe kompostowniki " (pkt 6).

Należy podkreślić, iż przytoczone przepisy Regulaminu nie wypełniają materii przekazanej przez ustawodawcę do uregulowania w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Ustawodawca formułując upoważnienie z art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobligował radę gminy do określenia w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz warunków rozmieszczania i utrzymania tych urządzeń na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.

Użyte w kwestionowanym przepisie uchwały sformułowanie "inne pojemniki" wskazuje, że Rada Miasta dopuściła możliwość wyposażenia nieruchomości w inne - nieujęte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, rodzaje pojemników na odpady. Tymczasem wskazanie konkretnych rodzajów pojemników przeznaczonych do odbierania odpadów i ich minimalnej pojemności zostało przekazane radzie gminy w upoważnieniu do ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Należy również podkreślić, że delegacja z art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości (...) nie upoważnia rady gminy do normowania w regulaminie czystości kwestii związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, ani też do wskazywania sposobów odzysku i unieszkodliwiania. Wskazuje na to nie tylko treść art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości (…), który nie przyznaje radzie gminy takiej kompetencji, ale również art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.). Przepis ten stanowi, iż ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Ustawa o odpadach zdefiniowała pojęcie odzysku odpadów (art. 3 ust. 2 pkt 9), unieszkodliwiania odpadów (art. 3 ust. 2 pkt 21) oraz recyklingu organicznego (art. 3 ust. 2 pkt 15), który obejmuje kompostowanie, ustawa określiła również zasady odzysku i unieszkodliwiania odpadów (art. 9, art. 12 i art. 13). W art. 9 ustawa o odpadach wprost przewidziała obowiązek poddawania odpadów odzyskowi w miejscu ich powstawania, a w przypadku niemożności, obowiązek ich przekazania do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi.

Zatem zasady odzysku i unieszkodliwiania odpadów są przedmiotem odrębnej od ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach regulacji zawartej w ustawie o odpadach. Tym samym nie znajduje podstaw prawnych zaliczenie przydomowych kompostowników do pojemników, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości (…).

W § 12 ust. 1 pkt 6 Regulaminu, Rada wskazała, iż " w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel ".

Należy zauważyć, iż z przepisów ustawy w tym zakresie nie wynika konieczność, aby miejsce na urządzenia do zbierania odpadów musiało znajdować się na terenie nieruchomości konkretnego właściciela, który może np. wynająć w tym celu nieruchomość od innej osoby. Dlatego należy uznać, iż Rada Miasta Dęblin przyjmując zapis § 12 ust. 1 pkt 6 uchwały nie tylko działała z przekroczeniem ustawowego upoważnienia z art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ale również wkroczyła w kwestie o charakterze cywilnoprawnym (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 r. II SA/Bd 120/12).

Zgodnie z regulacją § 13 ust. 2 Regulaminu: " przedsiębiorca odbierający odpady z nieruchomości ma prawo do kontroli przekazanych do odbioru odpadów, w obecności właściciela nieruchomości i bez jego obecności ". " W przypadku, gdy w worku lub pojemniku znajdują się odpady niezgodne z rodzajem worka lub pojemnika, przedsiębiorca odbierający odpady z terenu nieruchomości ma prawo przekwalifikowania ww. odpadów jako odpady zmieszane, jednocześnie zgłaszając ten fakt do odpowiedniej komórki Urzędu Miasta Dęblin " (§ 13 ust. 3 Regulaminu).

Regulacja § 13 ust. 2 i 3 nie stanowi materii regulaminu. Kwestie te reguluje art. 9f ust. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jak stanowi powołany przepis w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

W myśl § 14 ust. 12 Regulaminu: " częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. Ilość odwiezionych do stacji zlewnej nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku niepodłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej - ilości określonej w rozporządzeniu w sprawie przeciętnych norm zużycia wody ".

W ocenie organu nadzoru, takie określenie częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych nie wypełnia ustawowego upoważnienia z art. 4 ust. 2 pkt 3 omawianej ustawy.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego "częstotliwość" należy rozumieć jako częste i systematyczne powtarzanie się jakiejś czynności, jakiegoś zjawiska. Rada gminy powinna określić w jakich odstępach czasowych należy pozbywać się odpadów i nieczystości ciekłych. Tymczasem użyte przez Radę Miasta Dęblin w § 14 ust. 12 Regulaminu określenie: "częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu" nie wyczerpuje ustawowego obowiązku określenia częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Prawidłowe wykonanie upoważnienia ustawy wymaga bowiem precyzyjnego i jasnego określenia częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, tak aby adresat uchwały nie miał żadnych wątpliwości co do tego, jaką regułę postępowania wyznacza dany przepis, a organ stosujący ten przepis wiedział, w jaki sposób go zinterpretować. Tylko w takiej sytuacji delegacja ustawowa jest spełniona.

Kwestie dotyczące ilości odbieranych nieczystości ciekłych wykraczają natomiast poza ustawowe upoważnienie i nie stanowią materii regulaminu.

W § 15 Regulaminu ustalono, iż " mając na uwadze utrzymanie czystości i porządku zabrania się w szczególności:

1) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek,

2) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mebli, i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki,

3) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej,

4) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi,

5) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszania z innym rodzajem odpadów zebranych selektywnie,

6) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cen nie przeznaczonych ( tworzenia tzw. dzikich wysypisk),

7) zakopywania odpadów,

8) spalania odpadów (za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach odrębnych

9) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe ".

W ocenie organu nadzoru przytoczone regulacje § 15 uchwały Rady Miasta Dęblin nie stanowią materii regulaminu. Wprowadzenie tego rodzaju zakazów dla adresatów uchwały pozbawione jest podstaw prawnych, a co więcej - jest zbyteczne, gdyż wskazane powyżej kwestie są przedmiotem regulacji ustawowej. Rada gminy nie może powielać i modyfikować uregulowań ustawy upoważniającej i przepisów innych aktów normatywnych. Zgodnie bowiem z § 118 w zw. z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908), w aktach podustawowych nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej i przepisów innych aktów normatywnych.

Odnośnie regulacji § 15 Regulaminu należy wskazać iż zakazy te wynikają z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie.

Zakaz wyrzucania odpadów stałych w miejscach do tego nie wyznaczonych oraz pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi wynika z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada Miasta nie ma upoważnienia do stanowienia w tych sprawach w regulaminie utrzymania czystości i porządku.

Problematykę spalania odpadów reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. Jak stanowi art. 8 ustawy zakazuje się postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie środowiska. Na podstawie art. 13 ust. 3 tej ustawy dopuszczalne jest spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych, poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów (w tym przepisów o ochronie przeciwpożarowej). W przepisach ustawy o odpadach ustawodawca uregulował także sposób postępowania w przypadkach, gdy spalanie odpadów ze względów bezpieczeństwa jest niemożliwe w instalacjach lub urządzeniach przeznaczonych do tego celu.

Poza zakres ustawowego upoważnienia wykracza również przepis § 16 pkt 3 Regulaminu, zgodnie z którym " nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych przedsiębiorca obowiązkowo przekazuje do Stacji Zlewnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie ".

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż powyższy zapis Regulaminu nie wynika z treści Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego. Jest to bowiem materia mieszcząca się w problematyce wykonywania przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinno określać również stacje zlewne. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania (art. 9 ust. 2 ustawy). Zatem obowiązek przekazywania przez przedsiębiorcę nieczystości ciekłych do stacji zlewnych wynika z warunków, jakim podlega wykonywanie omawianej działalności, wskazanym w zezwoleniu na wykonywanie tej działalności i nie mieści się w zakresie upoważnienia określonego w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W zakresie omawianej delegacji ustawowej nie mieści się również, określony w § 17 ust. 4 pkt 1 obowiązek " poddawania psa obowiązkowym szczepieniom ochronnym ".

Powyższy obowiązek wprowadza art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r., Nr 213, poz. 1342, ze zm.).

W § 18 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, Rada określiła, że " prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, a także do przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicznych".

Powyższe unormowanie nie znajduje uzasadnienia prawnego i godzi w obowiązujący hierarchiczny system źródeł prawa. Akt niższego rzędu, w tym uchwała, nie może odsyłać do przepisów hierarchicznie wyższych, przepisów ustawowych i podustawowych normujących kwestie wymagań sanitarnych i epidemiologicznych, które obowiązują niezależnie od takiego odesłania.

W tym stanie rzeczy, wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/210/2012, we wskazanym zakresie, jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

1) Burmistrz Miasta Dęblin

2) Przewodniczący Rady Miasta Dęblin

Wojewoda Lubelski


Jolanta Szołno-Koguc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »