| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/315/2012 Rady Miasta Łuków

z dnia 20 grudnia 2012r.

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miasta Łuków postanawia:

§ 1. Określić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na terenie miasta Łuków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przewiduje się odbieranie następujących frakcji odpadów:

1. Z nieruchomości odbierane są następujące frakcje odpadów:

a) papier, tektura,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) odpady z pielęgnacji terenów zielonych,

h) popioły,

i) odpady zmieszane

2. Poniższe frakcje odpadów są przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w § 4:

a) a) zużyte baterie i akumulatory,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

d) odpady budowlane i rozbiórkowe,

e) zużyte opony,

f) przeterminowane leki,

g) chemikalia,

h) odpady budowlano - remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę lub nie jest wymagane zgłoszenie do właściwego organu ( nie więcej niż 1m3 w skali roku).

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne prowadzone będzie z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łuków stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/294/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 8 listopada 2012 roku.

§ 4. 1. 1. Frakcje odpadów wymienionych w § 2. poza odpadami zmieszanymi, od właścicieli nieruchomości odbierane będą również w punkcie selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowanym w Łukowie przy ul. Świderskiej 128.

2. Odpady wielkogabarytowe, meble i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być odbierany od właścicieli nieruchomości w systemie akcyjnym w terminach podanych do publicznej wiadomości przez gminę.

3. Frakcje odpadów wymienione w § 2. ust. 2, a w szczególności zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz przeterminowane leki i zużyte opony mogą być przekazywane do punktów odbioru prowadzonych przez przedsiębiorców, którzy na mocy przepisów innych ustaw, mają obowiązek uczestniczyć w ich zbiórce. Adresy takich punktów będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom miasta.

4. W ramach punktu selektywnego zbierania odpadów mogą być organizowane dodatkowo mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów, których lokalizacja i terminy odbioru zostaną określone przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt w harmonogramie funkcjonowania mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów.

5. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Przedsiębiorca prowadzący punkt selektywnej zbiórki odpadów może odmówić ich przyjęcia, jeżeli ich rodzaj, ilość i charakter powstania może wskazywać, że pochodzą z działalności gospodarczej.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale mają zastosowanie przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łuków, będącego załącznikiem do uchwały nr XXVI/294/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 8 listopada 2012 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łuków.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązywania od dnia 01 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Urszula Bancerz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Janusz

Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »