| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/211/12 Rady Gminy Włodawa

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Włodawie, Rada Gminy Włodawa uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodawa.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w odpowiednią do wymagań regulaminu ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych uzależnioną od liczby osób zamieszkujących nieruchomość lub przebywających na terenie nieruchomości, ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów;

2) dbanie o należyty stan techniczny i sanitarny pojemników oraz porządkowy wokół ustawionych pojemników;

3) prowadzenie na terenie nieruchomości selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) zamiatanie, zbieranie, zmywanie wszelkich zanieczyszczeń z terenu nieruchomości.

5) coroczną wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych

2. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywne zbieranie następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) papier i tektura;

2) odpady opakowaniowe ze szkła;

3) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

4) metale;

5) odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone);

6) przeterminowane leki i chemikalia;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) odpady budowlane i remontowe;

11) zużyte opony.

3. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) na terenie nieruchomości zamieszkałych; papier i tekturę, opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metale należy umieszczać w pojemnikach lub workach o odpowiednim przeznaczeniu bezpośrednio na terenie nieruchomości;

2) przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach zlokalizowanych w wyznaczonych aptekach;

3) zużyte baterie należy wrzucać do specjalnych pojemników umieszczonych w wyznaczonych sklepach, szkołach i urzędach;

4) zużyte akumulatory należy przekazywać do punktów sprzedaży;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych należy wystawiać na terenie nieruchomości w wyznaczonym miejscu i w terminie wynikającym z harmonogramu odbierania tych odpadów;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych powinien być zbierany przez jednostki handlowe na zasadzie wymiany przy zakupie nowego sprzętu, lub przekazany do selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych, lub wystawiony na terenie nieruchomości w wyznaczonym miejscu i w terminie wynikającym z harmonogramu odbierania tych odpadów;

7) odpady remontowe z prac prowadzonych samodzielnie nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia odpowiednim organom, należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

8) zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do punktów serwisowych ogumienia;

9) odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni powinny być kompostowane; w przypadku braku możliwości kompostowania odpady zielone należy gromadzić w workach foliowych i wystawić na terenie nieruchomości lub w wyznaczonym miejscu w terminie wynikającym z harmonogramu odbierania odpadów bądź też przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

10) chemikalia oraz opakowania zanieczyszczone chemikaliami takimi jak lakiery, farby, rozpuszczalniki, oleje powstające w gospodarstwach domowych należy wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

11) odpady zebrane selektywnie należy odbierać i transportować w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

4. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad właściwej eksploatacji pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:

1) zabrania się spalania odpadów zebranych w koszach ulicznych i pojemnikach na odpady komunalne;

2) do pojemników i worków na papier i tekturę zabrania się wrzucać:

a) opakowań wielomateriałowych np. kartonów po mleku i napojach,

b) opakowań z zawartością, np. żywności, wapna, cementu,

c) kalki technicznej, prospektów, katalogów i wydawnictw foliowanych i lakierowanych,

d) papieru zabrudzonego, zatłuszczonego;

3) do pojemników i worków na opakowania szklane zabrania się wrzucać:

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

b) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

c) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

d) szyb samochodowych,

e) luster, żarówek;

4) do pojemników i worków na odpady z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych zabrania się wrzucać:

a) opakowań z tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,

b) mokrych folii,

c) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

d) opakowań po środkach ochrony roślin;

5) do pojemników i worków na metal zabrania się wrzucać:

a) puszek po lakierach, farbach, olejach,

b) opakowań po aerozolach.

6) zabrania się wrzucania zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych, sklepach, lokalach gastronomicznych i usługowych, hotelach, polach namiotowych oraz innych nieruchomościach do koszy ulicznych oraz pojemników na odpady komunalne innych właścicieli;

7) zabrania się wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi oraz indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

8) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości ciekłe pochodzenia bytowego.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników służących do ruchu pieszego położonych wzdłuż nieruchomości.

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia powinny być gromadzone w miejscach, w których nie powodują zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, najlepiej na skraju chodnika tak, aby mogły być uprzątnięte przez służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia usunięte z nieruchomości.

3. Śliski chodnik należy posypywać piaskiem lub innym stosownym środkiem zapobiegającym poślizgowi.

4. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

5. Zakazuje się gromadzenia błota, śniegu, lodu w pojemnikach na odpady komunalne.

§ 4. 1. Dopuszcza się mycie nadwozia samochodu poza myjniami na utwardzonych częściach nieruchomości nie służącej do użytku publicznego pod warunkiem:

1) odprowadzania powstających ścieków wyłącznie do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych,

2) używania środków ulegających biodegradacji.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem że:

1) dotyczy wykonywania drobnych napraw;

2) nie spowoduje zanieczyszczenia wód i gleby a odpady powstające podczas naprawy są zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) nie jest uciążliwa dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki o pojemności 120 litrów;

2) pojemniki o pojemności 1100 litrów;

3) pojemniki o pojemności 7000 litrów;

4) pojemniki o pojemności 1100 litrów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oznaczone odpowiednimi kolorami;

5) worki foliowe na odpady komunalne zebrane selektywnie i odpady zielone o pojemności 120 litrów;

6) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 litrów.

2. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników i worków:

1) kolor niebieski - papier i tektura;

2) kolor zielony z trwałym widocznym napisem "szkło" - odpady opakowaniowe ze szkła;

3) kolor czerwony - tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

4) kolor szary - metale.

§ 6. 1. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników na zmieszanie odpady komunalne na terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 5 osób - 120 litrów;

2) 6 osób i więcej - 2 x 120 litrów.

2. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników na zmieszane odpady komunalne na terenie wspólnot mieszkaniowych:

1) do 12 lokali mieszkaniowych - 1100 l lub odpowiednia liczba pojemników 120 l;

2) powyżej 12 lokali mieszkalnych- 2 x 1100 l lub odpowiednia liczba pojemników 120 l.

3. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałej, ustala właściciel tej nieruchomości, spośród wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1 - 3 przy uwzględnieniu, że nieruchomość musi być wyposażona w przynajmniej jeden pojemnik 120 litrowy i średnia ilość powstających odpadów komunalnych w zależności od źródła powstawania wynosi w ciągu dnia;

1) szkoły, żłobki i przedszkola - 0.5 litra na każde dziecko, ucznia, pracownika;

2) szpitale, domy opieki, internaty - 5 litrów na łóżko;

3) hotele i pozostałe placówki całodziennego pobytu - 10 litrów na łóżko;

4) lokale handlowe - 10 litrów na każde 10 metrów kwadratowych powierzchni w tym także powierzchni zajętej pod handel poza lokalem;

5) lokale gastronomiczne - 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne w tym także w tzw ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

6) działki rekreacyjne i ogródki działkowe - 5 litrów na każdą działkę i każdego właściciela /współwłaściciela, użytkownika wieczystego/ w okresie od 1 kwietnia do 30 września;

7) pola namiotowe - 10 litrów na 100 metrów kwadratowych pola

8) uliczne punkty szybkiej konsumpcji - 10 litrów na punkt

9) instytucje użyteczności publicznej, biura, zakłady przemysłowe, zakłady rzemieślnicze - 10 litrów na każdych 10 zatrudnionych;

§ 7. 1. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, której służą, w ilości pozwalającej na utrzymanie czystości i porządku pomiędzy kolejnymi odbiorami odpadów komunalnych.

2. Pojemnik, który po opróżnieniu jest zanieczyszczony resztkami odpadów należy wyczyścić i zdezynfekować.

3. Pojemnik nieszczelny lub z uszkodzoną klapą należy poddać naprawie, wymienić na nowy lub wolny od wad.

4. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, a w szczególności takie jak: chodniki, przystanki komunikacyjne, place zabaw powinny być wyposażone przez właścicieli w zamocowane na stałe kosze uliczne.

5. Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne wyposaża nieruchomość w pojemniki na odpady zmieszane oddzielnie dla każdej z części.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8. 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie odbywał się z następującą częstotliwością:

1) z terenu zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej:

a) raz w miesiącu,

b) raz na pół roku - meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2) z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) dla obiektów gastronomii w sezonie letnim lipiec - sierpień - codziennie, a w pozostałych okresach nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) dla obiektów handlowych, hoteli, pensjonatów i innych obiektów całodziennego pobytu, pól namiotowych, w sezonie letnim, lipiec - sierpień - dwa razy w tygodniu, a w pozostałych okresach nie rzadziej niż raz w tygodniu,

c) dla działek rekreacyjnych w okresie 1 kwiecień - 30 wrzesień - raz w tygodniu,

d) z powszechnie dostępnych terenów użyteczności publicznej - w miarę potrzeb.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych w sposób systematyczny i z taką częstotliwością, która zagwarantuje zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

3. W przypadku prowadzenia handlu poza lokalem wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów komunalnych z miejsca handlu.

4. W przypadku nieruchomości na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów przez właścicieli nieruchomości po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli wystąpiło zanieczyszczenie spowodowane imprezą.

5. W dniu odbioru właściciel nieruchomości jest zobowiązany udostępnić pojemniki i worki wypełnione odpadami komunalnymi w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd lub dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady i nie utrudniającym ruchu pieszego i kołowego.

6. Szczegółowy harmonogram określający nazwy miejscowości oraz daty odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest opracowywany na każdy rok przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne w uzgodnieniu z Referatem Gospodarczym i Zasobów Komunalnych Urzędu Gminy.

§ 9. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia bądź wylewania zawartości na powierzchnię terenu.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 10. 1. Powstające w gospodarstwach domowych w zabudowie jednorodzinnej i w zabudowie zagrodowej odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

2. Sprzedawca ma obowiązek przyjęcia opakowań po środkach ochrony roślin, a nabywca zobowiązany jest do ich zwrotu. Sprzedawca ma obowiązek informowania nabywcę o istniejącym systemie zbierania opakowań po środkach ochrony roślin oraz do pobierania kaucji.

3. Odpady z budowy, remontów i demontażu infrastruktury poddawane są odzyskowi np. jako podsypka, do niwelacji terenu lub produkcji materiałów budowlanych.

4. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do:

1) osiągnięcia poziomów recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 r., poz. 645);

2) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2012 r. , poz. 676);

3) zmniejszenia masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych odpadów do końca roku 2014.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania nad nimi właściwej opieki oraz zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do nie pozostawiania ich bez dozoru.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

4. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu przez osobę gwarantującą pełną kontrolę nad psem.

5. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niedopuszczenia do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

6. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z pomieszczeń i terenów użytku publicznego, w tym również z klatek schodowych, parkingów, podwórek, placów, jezdni, terenów zielonych.

7. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych nie dopuszczają do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odór i zanieczyszczenia, w szczególności dotyczy to prowadzenia hodowli i chowu psów, kotów i ptaków.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 12. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymagania przepisów prawa budowlanego;

2) ograniczenia wszelkiej uciążliwości hodowli i chowu dla środowiska do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona (w szczególności hałasu, odoru i zanieczyszczeń);

3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 13. 1. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb na terenie gminy lub jego części.

2. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji ogłasza Wójt Gminy Włodawa w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 14. 1. Pracownicy Urzędu Gminy Włodawa upoważnieni przez Wójta Gminy Włodawa, oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Traci moc uchwała Nr XLV/315/06 Rady Gminy Włodawa z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodawa.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodawa.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Andrzej Lis

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »