| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/301/13 Rady Miasta Puławy

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Puławy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Puławy.

§ 2.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Puławy, powinien dysponować pojazdami asenizacyjnymi:

1) spełniającymi wymagania techniczne oraz standardy sanitarno-higieniczne określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617),

2) wyposażonymi w środki umożliwiające sprzątanie miejsca wykonywania usługi w przypadku jego zanieczyszczenia.

§ 3.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Puławy, powinien dysponować bazą transportową :

1) zlokalizowaną na terenie utwardzonym, ogrodzonym, niedostępnym dla osób postronnych,

2) zapewniającą miejsce postojowe oraz możliwość wykonywania obsługi technicznej i sanitarnej pojazdów asenizacyjnych, a w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów przedsiębiorca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych,

3) umożliwiającą obsługę klienta oraz zapewniającą możliwość przechowywania dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością ze wskazaniem dni i godzin ich udostępniania na potrzeby kontroli.

§ 4.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Puławy jest zobowiązany do wykonywania następujących zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

1) uporządkowania i dezynfekcji miejsc zanieczyszczonych nieczystościami ciekłymi w trakcie wykonywania usługi,

2) utrzymywania pojazdów asenizacyjnych oraz wyposażenia i sprzętu używanego do prowadzonej działalności w odpowiednim stanie higienicznym i sanitarnym.

§ 5.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Puławy jest zobowiązany do przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, zlokalizowanej w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr LIII/500/10 Rady Miasta Puławy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Puławy.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Puławy


Zbigniew Śliwiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »