| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/168/2012 Rady Gminy Kłoczew

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kłoczew

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) Oraz art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) - po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się Regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kłoczew w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXVI/135/2009 z dnia 6 marca 2009 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kłoczew.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłoczew.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cąkała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/168/2012
Rady Gminy Kłoczew
z dnia 19 grudnia 2012 r.

REGULAMIN

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłoczew

Rozdział 1.
Dodatek za wysługę lat

§ 1.

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 2.
Dodatek motywacyjny

§ 2.

1. Tworzy się fundusz środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w przeliczeniu na jeden etat.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 300,00zł

i nie niższy niż 150,00 zł miesięcznie.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

4. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje Dyrektor Szkoły, a Dyrektorowi Szkoły - Wójt Gminy.

§ 3.

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego są:

1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym:

a) uzyskiwanie przez uczniów osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem ich możliwości , potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów lub sprawdzianów,

b) uzyskiwanie przez uczniów sukcesów w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.

c) inicjowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

2) osiągnięcia opiekuńczo- wychowawcze:

a) umiejętne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami oraz środowiskiem wychowawczym,

b) kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowanie własnej przyszłości pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,

c) czynne i stałe przeciwdziałanie agresji , patologiom i uzależnieniom,

d) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnych działań opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem ich potrzeb, w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania:

a) opracowywanie i wdrażanie autorskich programów działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,

b) opracowywanie i realizacja projektów /np. konkursu, festiwalu/ poszerzających działania szkoły w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

c) realizacja programów edukacyjnych oraz wspierających dziecko i rodzinę, adresowanych do szkół przez podmioty zewnętrzne,

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2

Karty Nauczyciela:

a) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

b) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

c) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

d) udział w komisjach przedmiotowych i innych przewidzianych statutem szkoły lub regulaminem placówki,

e) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,

f) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,

g) aktywna współpraca ze statutowymi organami szkoły / rada rodziców, rada szkoły/ ,

5) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych i wychowawczych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej polityce oświatowej:

a) podejmowanie inicjatyw w zakresie kształtowania u uczniów świadomości patriotycznej oraz społecznie akceptowanych postaw moralnych,

b) propagowanie wśród młodzieży idei samorządności oraz wiedzy na temat roli i zadań samorządu lokalnego,

c) wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych,

d) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz promocji stylu zdrowego życia,

e) wyrabianie u uczniów aktywnej postawy w zakresie przeciwdziałania patologiom i zagrożeniom społecznym,

6) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków :

a) czynny udział w spotkaniach metodycznych i współpraca z doradcą metodycznym oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy,

b) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw promujących szkołę w środowisku lokalnym,

c) kształtowanie twórczej atmosfery pracy i relacji międzyludzkich oraz zapewnienie właściwych warunków pracy.

Rozdział 3.
Dodatek funkcyjny

§ 4.

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny według niżej podanych stawek określonych w widełkach.

1) dyrektorowi szkoły liczącej do 7 oddziałów - od 400 do 600 zł.

2) dyrektorowi szkoły liczącej od 8 do 12 oddziałów - w kwocie od 500 do 800 zł.

3) dyrektorowi szkoły powyżej 12 oddziałów - w kwocie od 600 do 1100zł.

4) wicedyrektorowi szkoły - w kwocie od 300 do 500zł.

§ 5.

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1) za wychowawstwo klasy i oddziału przedszkolnego w wysokości :

a) do 10 uczniów - w kwocie 70,00 miesięcznie

b) od 11 do 20 uczniów - w kwocie 95,00 zł miesięcznie

c) powyżej 20 uczniów - w kwocie 120,00 zł miesięcznie

2) za funkcję opiekuna stażu w wysokości 40 zł miesięcznie

2. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 4, nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa w § 5, ust.1.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

4. Przy ustaleniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę liczbę oddziałów w szkole, liczebność uczniów w oddziałach, bazę dydaktyczną.

5. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy.

6. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora szkoły ustala dyrektor szkoły.

7. Dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy oraz opiekuna stażu przyznaje dyrektor szkoły.

Rozdział 4.
Dodatek za trudne warunki pracy

§ 6.

Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych.

§ 7.

Nauczycielom wymienionym w §6 przysługuje dodatek za trudne warunki pracy w wysokości 25 % stawki godzinowej w klasach łączonych.

§ 8.

Za nauczanie dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, a realizujących obowiązek szkolny w szkole ogólnodostępnej przysługuje dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej.

Rozdział 5.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

i godziny zastępstw

§ 9.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony w ust. 1.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalonych na podstawie art. 42 ust.4a Karty Nauczyciela wynagrodzenia za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem a warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godz. pomija się a co najmniej pół godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa przysługuje za faktycznie zrealizowane.

Rozdział 6.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 10.

Warunkiem przyznania nagrody ze specjalnego funduszu nagród jest spełnienie przez nauczyciela kryteriów określonych w odrębnej uchwale.

§ 11.

Specjalny Fundusz Nagród zostaje rozdzielony następująco:

1. 25% funduszu przeznacza się do dyspozycji Wójta Gminy

2. 75% funduszu przeznacza się do dyspozycji dyrektora szkoły

§ 12.

Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie powinna być wyższa niż 100 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, ustalonego corocznie w rozporządzeniu MEN.

§ 13.

Wysokość nagrody Wójta nie może być wyższa niż 120% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego ustalonego corocznie w rozporządzeniu MEN.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 14.

Regulamin wynagrodzenia nauczycieli ustala Rada Gminy po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »