| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI /223/ 2013 Rady Powiatu w Łukowie

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom i placówkom działającym na terenie Powiatu Łukowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom i placówkom działającym na terenie Powiatu Łukowskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. Z budżetu Powiatu udziela się dotacji:

1) niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym i gimnazjom specjalnym oraz szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, zwanym dalej "szkołami", w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

2) niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, niewymienionym w pkt 1,

3) niepublicznym młodzieżowym ośrodkom wychowawczym, młodzieżowym ośrodkom socjoterapii, specjalnym ośrodkom szkolno - wychowawczym oraz specjalnym ośrodkom wychowawczym dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,

4) niepublicznym placówkom zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

5) niepublicznym ośrodkom umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę złożony do Zarządu Powiatu w Łukowie w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać:

1) oznaczenie organu prowadzącego szkołę/placówkę oraz adres jego siedziby,

2) nazwę i adres szkoły,

3) informację o planowanej liczbie uczniów od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia roku, w którym dotacja ma zostać udzielona,

4) informację o planowanej liczbie uczniów od dnia 1września do dnia 31 grudnia, roku w którym dotacja ma zostać udzielona,

5) numer rachunku bankowego szkoły/placówki oraz pełną nazwę i adres banku prowadzącego rachunek szkoły,

6) numer i data wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

7) numer decyzji przyznającej szkole uprawnienia szkoły publicznej,

8) zobowiązanie do informowania Zarządu Powiatu w Łukowie o zmianie liczby uczniów i wychowanków. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Osoba o której mowa w ust. 1 zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 4. Wysokość dotacji dla każdej szkoły i placówki ustala Rada Powiatu w Łukowie w uchwale budżetowej na dany rok w oparciu o planowaną liczbę uczniów lub wychowanków, zgłaszaną w terminie i w sposób określony w § 3 ust.1

§ 5. 1. Osoba prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę sporządza i przekazuje Zarządowi Powiatu w Łukowie do 15-tego dnia każdego miesiąca pisemną informację o faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków, ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

2. W przypadku zmiany liczby uczniów lub wychowanków osoba prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę ma obowiązek zgłoszenia korekty danych do poprzednio złożonej informacji, o której mowa w ust.1 w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia zmiany danych.

§ 6. 1. Dotacja dla szkół, o których mowa w § 2 pkt 1 przysługuje na każdego ucznia w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Łukowski.

2. Dotacja dla szkół, o których mowa w § 2 pkt 2 przysługuje na każdego ucznia w wysokości 55% ustalonych w budżecie Powiatu Łukowskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

3. Dotacja dla placówek i ośrodków, o których mowa w § 2 pkt 3 - 5 przysługuje na każdego wychowanka w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki lub ośrodka w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Łukowski.

§ 7. 1. Zarząd Powiatu w Łukowie przekazuje dotacje w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki.

2. Wysokość dotacji należnej szkole lub placówce o której mowa w § 2 pkt 1,3,4,5 na dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn rzeczywistej liczby uczniów lub wychowanków i stawki miesięcznej przypadającej na jednego ucznia lub wychowanka.

3. Wysokość dotacji należnej szkole lub placówce o której mowa w § 2 pkt 2 ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn rzeczywistej liczby uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu i stawki miesięcznej przypadającej na jednego ucznia.

4. W przypadku niedopłaty dotacji za dany miesiąc należna kwota zostanie wyrównana w terminie płatności kolejnej raty dotacji.

§ 8. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Łukowskiego, jeżeli osoba prowadząca szkołę:

•) poda Powiatowi Łukowskiemu planowaną liczbę słuchaczy kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,

•) udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.

§ 9. Dotacja, o której mowa w § 8 jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od złożenia przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia, odpowiednio o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 10. Ostateczne rozliczenie dotacji za cały rok osoba prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę sporządza i przekazuje Zarządowi Powiatu w Łukowie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym. Wzór rocznego rozliczenia dotacji określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 11. 1. Zarządowi Powiatu w Łukowie przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

2. Kontrola obejmować będzie:

1) sprawdzenie zgodności danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji, i w miesięcznej informacji o liczbie uczniów/wychowanków ze stanem faktycznym na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,

2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej szkoły lub placówki,

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji o którym mowa w §10 z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły lub placówki.

§ 12. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu powiatu na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

§ 13. Traci moc uchwała Nr IV/41/2011 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Łukowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ( Dz.Urz.Woj. Lub. z 2011 r. Nr 38, poz.863).

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Łukowie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Władysław Karaś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI /223/ 2013
Rady Powiatu w Łukowie
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zal 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI /223/ 2013
Rady Powiatu w Łukowie
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zal 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI /223/ 2013
Rady Powiatu w Łukowie
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zal 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI /223/ 2013
Rady Powiatu w Łukowie
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zal 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI /223/ 2013
Rady Powiatu w Łukowie
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zal 5

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »