| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.154.2013 Wojewody Lubelskiego

z dnia 9 kwietnia 2013r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zakrzówek, w części obejmującej § 3 ust. 2 lit. b oraz § 4 ust. 1 Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały

Na podstawie art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zakrzówek, w części obejmującej § 3 ust. 2 lit. b oraz § 4 ust. 1 Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Zakrzówek została doręczona organowi nadzoru w dniu 11 marca 2013 r.

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Zakrzówek uchwaliła regulamin określający dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zakrzówek. Regulamin stanowi załącznik do uchwały.

W § 3 Regulaminu Rada Gminy ustaliła wysokość przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego.

W § 3 ust. 2 regulaminu postanowiła, iż wysokość dodatku motywacyjnego określa się w punktach.

Za spełnianie poszczególnych warunków przyznania dodatku motywacyjnego, określonych w § 2 regulaminu, Rada przydzieliła maksymalną liczbę punktów, postanawiając w § 3 ust. 2 lit. b, iż dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 50 pkt.

Z § 3 ust. 2 lit. a wynika zaś, że wartość jednego punktu dodatku motywacyjnego wynosi 15 zł.

Zgodnie zaś z § 2 Regulaminu, maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać nauczyciel spełniający określone uchwałą przesłanki przyznania dodatku motywacyjnego, wynosi 70 pkt.

Nauczyciel spełniający określone w § 2 regulaminu przesłanki i osiągający określoną liczbę punktów ma zatem roszczenie o wypłatę dodatku w kwocie odpowiadającej liczbie uzyskanych punktów.

Zdaniem organu nadzoru, uregulowanie § 3 ust. 2 lit. b regulaminu zostało przyjęte bez podstawy prawnej, z przekroczeniem upoważnienia udzielonego Radzie Gminy art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Powyższy przepis ustawy przyznaje radzie gminy wyłączną kompetencję do ustalania w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków, w tym m. in. dodatku motywacyjnego.

Rada gminy na mocy ww. przepisu nie została natomiast upoważniona do ustalenia górnej granicy punktów, których przekroczenie uniemożliwiałoby przyznanie dla nauczyciela dodatku motywacyjnego w określonej wysokości.

W sytuacji ustalenia wysokości przysługującego nauczycielowi dodatku motywacyjnego w zależności od jakości świadczonej pracy czy stopnia wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć Rada Gminy nie może ograniczać nauczycielowi spełniającemu kryteria określone w uchwale, wysokości tego dodatku.

W ocenie organu nadzoru nie wypełnia dyspozycji określonej w art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela, zobowiązującej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia wysokości stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, regulacja § 4 ust. 1 Regulaminu.

We wskazanym przepisie Rada Gminy określiła wysokość stawek dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły - do 6 oddziałów (w wysokości do 600 zł), od 7 do 12 oddziałów (w wysokości do 800 zł), powyżej 12 oddziałów (w wysokości do 1000 zł) i wicedyrektora szkoły (w wysokości do 600 zł).

Z powołanych zapisów § 4 Regulaminu wynika, że Rada ustaliła jedynie górną wysokość stawki dodatku funkcyjnego.

Regulacje uchwały nie dają tym samym odpowiedzi na pytanie, jaką minimalną wysokość dodatku funkcyjnego, który jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia, otrzyma dyrektor szkoły liczącej przewidzianą uchwałą liczbę oddziałów i wicedyrektor.

Przyjęcie przez Radę zapisu, że dyrektor lub wicedyrektor szkoły otrzyma dodatek do kwoty 600 zł, 800 zł, 1000 zł nie wskazuje, jaką konkretnie kwotę otrzyma taki nauczyciel. Rada dopuszcza zatem sytuację, że dodatek mógłby być przyznany w kwocie 0 zł.

Tymczasem z regulacji Rady powinna wynikać jednoznacznie wysokość dodatku. Tylko taki zapis określa bowiem reguły, mechanizm postępowania dla organu stosującego prawo, do ustalenia którego została upoważniona rada gminy.

Uchwała Nr XXVIII/177/2013 jest aktem prawa powszechnie obowiązującym na obszarze gminy.

Jako akt prawa miejscowego powinna być zredagowana w taki sposób, by dla przeciętnego adresata była zrozumiała, tzn. by adresat jej przepisów wiedział, w jaki sposób ma się zachować i nie miał żadnych wątpliwości co do tego, jaką regułę postępowania wyznacza dany przepis, a organ stosujący ten przepis wiedział, w jaki sposób go zinterpretować.

Przepis prawa miejscowego musi być sformułowany w sposób precyzyjny i czytelny, tak by wynikało z niego, kto, w jakich okolicznościach i jak się powinien zachować, żeby osiągnąć skutek wynikający z tego przepisu.

Adresat aktu nie może być zaskakiwany treścią nieostrych czy też niepełnych przepisów. Zakres uchwały winien zapewnić ten sam poziom praw i obowiązków dla adresatów znajdujących się w identycznej sytuacji.

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 6 czerwca 1995 r., sygn. akt SA/Gd 2449/94, OwSS 1996/3/91) uchwały podejmowane przez organy samorządowe muszą zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego.

Teza przedmiotowego orzeczenia będzie miała zastosowanie tym bardziej do aktów prawa miejscowego, które zawierają normy prawa powszechnie obowiązującego na terenie gminy.

Stosownie do treści art. 30 ust. 2 tej ustawy wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Z regulaminu zaś określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego musi wynikać wyraźnie wysokość tych dodatków, tak aby zarówno nauczyciel jak i organ przyznający ten dodatek wiedzieli jaka jest jego wysokość bowiem stanowi on składnik wynagrodzenia.

Odnosząc powyższe do kwestionowanych zapisów § 4 ust. 1 regulaminu dotyczących wysokości stawki dodatku funkcyjnego należ stwierdzić, iż zapisy te nie wypełniają delegacji ustawowej, mocą której ustawodawca upoważnił organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego do określenia wysokości stawek dodatku funkcyjnego oraz szczegółowych warunków przyznawania tego dodatku (art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela).

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/177/2013 we wskazanym zakresie, jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

1) Wójt Gminy Zakrzówek

2) Przewodniczący Rady Gminy Zakrzówek

Wojewoda Lubelski


Jolanta Szołno - Koguc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

prawnik i PM kancelarii SWLEX

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »