| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 100 Wojewody Lubelskiego

z dnia 24 kwietnia 2013r.

pomiędzy Wojewodą Lubelskim Jolantą Szołno-Koguc, zwanym w treści porozumienia "Powierzającym"

a

Gminą Kazimierz Dolny reprezentowaną przez Pana Grzegorz Dunię Burmistrza Kazimierza Dolnego, zwaną w treści porozumienia "Przyjmującym".

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Powierzający powierza Przyjmującemu obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy w 2013 r., w tym remont mogiły zbiorowej powstańców styczniowych, znajdującej się przy ul. Zamkowej w Kazimierzu Dolnym i przyznaje na ten cel dotację celową (zwaną dalej dotacją) w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2. Powierzający zobowiązuje się do przekazania dotacji, o której mowa w ust. 1 na rachunek bankowy Przyjmującego w dwóch transzach.

3. Powierzający przekaże Przyjmującemu pierwszą transzę w wysokości 50 % przyznanej dotacji do końca pierwszego półrocza 2013 roku, po przedłożeniu do Biura Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie poprawnego i kompletnego wniosku o płatność stanowiącego załącznik nr 1 do porozumienia.

4. Drugą transzę Powierzający przekaże po złożeniu wniosku o płatność i rozliczeniu się Przyjmującego z pierwszej transzy. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 2 do porozumienia. Do rozliczenia Przyjmujący zobowiązuje się dołączyć kopie opisanych merytorycznie, dokumentujących poniesienie wydatku zatwierdzonych przez osoby upoważnione faktur/rachunków, przelewów lub innych dokumentów finansowych potwierdzonych przez Przyjmującego za zgodność z oryginałem.

5. Wniosek o płatność, o którym mowa w ust. 4 powinien być złożony przez Przyjmującego
w terminie co najmniej 15 dni kalendarzowych przed wskazaną w nim datą przekazania dotacji.

6. Przez wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 rozumie się wykonanie zakresu rzeczowego zadania określonego w ust.1 i wykorzystanie dotacji.

7. Przyjmujący zobowiązuje się do rzeczowego wykonania zadania, o którym mowa w ust.1 niniejszego porozumienia w terminie do 15.10.2013 r.

8. Przyjmujący zobowiązuje się wykorzystać otrzymaną dotację celową w terminie 15 dni od dnia rzeczowego wykonania zadania, o którym mowa w ust. 7. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja jest udzielona.

§ 2.

1. Przyjmujący zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej dotacji na rachunek bankowy Powierzającego nr 92 1010 1339 0024 7913 9135 0000 w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia wykonania zadania, o którym mowa w1 ust. 6.

2. Przyjmujący zobowiązuje się do złożenia do Biura Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie końcowego rozliczenia całości udzielonej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do porozumienia w terminie 15 dni od dnia wykonania zadania, o którym mowa w § 1 ust. 6.

3. Do rozliczenia końcowego, o którym mowa w ust. 2 Przyjmujący zobowiązuje się załączyć kopie opisanych merytorycznie dokumentujących poniesienie wydatku i zatwierdzonych przez osoby upoważnione faktur/rachunków, przelewów lub innych dokumentów finansowych potwierdzonych przez Przyjmującego za zgodność z oryginałem wraz ze zdjęciami wyremontowanych obiektów.

§ 3.

1. Powierzający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powierzonego zadania na zasadach i w trybie określonym ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092).

2. Przyjmujący zobowiązuje się zapewnić Powierzającemu lub osobom przez niego upoważnionym dostęp do dokumentów odnoszących się do postępów w realizacji zadania i jego finansowania.

3. Dotacja, o której mowa w par.1 ust.1 porozumienia podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 5.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 7.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przyjmujący

Powierzający

Burmistrz Kazimierza Dolnego


Grzegorz Dunia

Wojewoda Lubelski


Jolanta Szołno-Koguc


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 100
Wojewody Lubelskiego
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu państwa
na realizację zadań polegających na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych

Nazwa jednostki

Nr porozumienia o udzielenie dotacji celowej

Dział

Rozdział

Paragraf (dotacji celowej)

Plan dotacji wynikający z decyzji Wojewody Lubelskiego

Kwota dotacji celowej wnioskowana do przekazania (w zł)

Kwota wydatków wynikająca z faktur objętych wnioskiem (w zł)

Nr i data wystawienia faktur

1)

2)

Ostateczne terminy zapłaty wynikające z faktur

1)

2)

Wnioskowana data przekazania środków

Dane kontaktowe pracownika
przygotowującego wniosek

Data sporządzenia wniosku:

Podpis osoby upoważnionej:


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 100
Wojewody Lubelskiego
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Rozliczenie dotacji celowej na zadanie polegające na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan dotacji na dzień

Kwota dotacji otrzymanej

Kwota dotacji wykorzystanej

Wyszczególnienie faktur/rachunków

Data zapłaty faktur / rachunków

Szczegółowy opis rzeczowego wykorzystania dotacji

Kwota zwrotu na konto wydatków budżetowych (wyjaśnić przyczyny nie wykorzystania dotacji)*

Data zwrotu dotacji

Dane kontaktowe osoby sporządzającej rozliczenie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »