| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/190/13 Rady Miejskiej w Nałęczowie

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) po uzyskaniu opinii Komisji Uzdrowiskowej Rada Miejska w Nałęczowie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Nałęczów będzie świadczyć usługi:

1) Odbierania od właścicieli nieruchomości zebranych na nieruchomości odpadów komunalnych, w ilości nie większej niż:

a) Zmieszane odpady komunalne - 40 litrów/osoba/miesiąc,

b) Selektywnie zebrane odpady komunalne - bez limitu wagowego,

c) Odpady wielkogabarytowe - bez limitu wagowego,

d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bez limitu wagowego (pod warunkiem że sprzęt jest kompletny).

2) Odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości w częstotliwości:

a) Zmieszane odpady komunalne odbierane są:

- w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta Nałęczów - dwa razy w miesiącu;

- w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej poza granicami administracyjnymi miasta Nałęczów - raz w miesiącu;

- w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu.

b) Odpady zebrane selektywnie tj. papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz szkło i odpady opakowaniowe ze szkła odbierane są:

- w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta Nałęczów - dwa razy w miesiącu;

- w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej poza granicami administracyjnymi miasta Nałęczów - raz w miesiącu;

- w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu.

c) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, a także odpady zielone:

- w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta Nałęczów - dwa razy w miesiącu;

- w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w poza granicami administracyjnymi miasta Nałęczów - jeden raz w miesiącu;

- w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu.

d) Odpady wielkogabarytowe - jeden raz w roku,

e) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz w roku.

§ 2. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany pod adresem Piotrowice 152, 24-150 Nałęczów.

2. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do punktu selektywnej zbiórki można dostarczyć:

- odpady komunalne ulegające biodegradacji

- odpady zielone

- przeterminowane leki

- chemikalia

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- odpady budowlane i rozbiórkowe

- zużyte opony

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów w terminie od lipca 2013r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nałęczowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady


Wojciech Chamerski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »