| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/162/13 Rady Gminy Siedliszcze

z dnia 13 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedliszcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) Rada Gminy Siedliszcze uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/148/12 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedliszcze (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz. 919) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- "1) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;";

2) w § 2:

a) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

- "2) frakcję suchą - papier i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), plastik, tj. tworzywa sztuczne, opróżnione opakowania wielomateriałowe, tekstylia, szkło, opróżnione opakowania szklane (np. słoiki, butelki);",

b) w ust. 3:

- pkt 1, 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

- "1) frakcji mokrej w pojemnikach;

- 2) frakcji suchej w oznakowanych pojemnikach, z zastrzeżeniem pkt. 3,

- 3) szkła w pojemnikach oznaczonych napisem "Szkło";

3) w § 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

- "Częstotliwość odbierania z nieruchomości zamieszkałych oraz miejsc określonych w § 2 ust. 8 poszczególnych rodzajów odpadów powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:",

4) w § 5 skreśla się pkt 2 i 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Wiesław Prażnowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »