| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Uchanie

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) Rada Gminy Uchanie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Deklaracje składa się w Urzędzie Gminy Uchanie przy ul. Partyzantów 1, 22-510 Uchanie.

3. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy Uchanie w następujący sposób:

1) osobiście,

2) listem poleconym,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) akceptowalną formą złożenia deklaracji są załączniki stanowiące pliki w formatach: DOC, RTF, ODT. XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF.

2) składać za pośrednictwem platformy ePUAP na stronie http://www.epuap.gov.pl

3) składana deklaracja musi zostać opatrzona ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

§ 2. 1. Deklaracje składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie do 31 maja 2013 roku.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/143/2013 Rady Gminy Uchanie z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchanie.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Uchanie


Piotr Czapski


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/149/2013
Rady Gminy Uchanie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »