| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/190/13 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sawki

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Międzyrzec Podlaski uchwala:

§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Sawki w Gminie Międzyrzec Podlaski zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Pietruk


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/190/13
Rady Gminy Międzyrzec Podlaski
z dnia 22 maja 2013 r.

Statut Sołectwa Sawki

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Sołectwo Sawki jest jednostką pomocniczą Gminy Międzyrzec Podlaski.

2. Siedzibą organów Sołectwa jest miejscowość Sawki.

§ 2. 1. Członkami wspólnoty sołeckiej są wszyscy mieszkańcy sołectwa.

2. Przedstawiciele osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej mogą uczestniczyć w zebraniu wiejskim bez prawa głosu.

§ 3. 1. Sołectwo może utworzyć jednostkę niższego rzędu jako podsołectwo.

2. Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectwa określa statut Gminy Międzyrzec Podlaski.

§ 4. 1. Niniejszy statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Sawki zwanego dalej "sołectwem", w tym:

1) nazwę i obszar sołectwa;

2) zasady i tryb wyborów organów sołectwa;

3) organizację i zadania organów sołectwa;

4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji;

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki

6) kompetencje organów sołectwa w sprawach gospodarowania mieniem;

7) kompetencje organów sołectwa w sprawach finansowych.

2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa dalej o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Międzyrzec Podlaski;

2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Sawki w Gminie Międzyrzec Podlaski;

3) Statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Międzyrzec Podlaski;

4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Międzyrzec Podlaski;

5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski;

6) Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Sawki w Gminie Międzyrzec

7) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Sawki w Gminie Międzyrzec Podlaski;

8) Radzie sołeckiej- należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Sawki.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji.

§ 5. Do zadań sołectwa należy:

1) współdziałanie z organami gminy w wykonaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa;

2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy;

3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa;

4) zgłaszanie do organów gminy wniosków dotyczących budowy, rozbudowy i remontów:

a) dróg, placów, ulic, chodników, tras rowerowych, mostów itp.

b) wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków komunalnych, a także sieci energetycznej i gazowej oraz oświetlenia ulicznego itp.

c) przystanków autobusowych

d) gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli,

e) obiektów zabytkowych,

f) obiektów obsługi ruchu turystycznego,

g) obiektów sportowych , wypoczynkowych i innego mienia komunalnego,

5) zgłaszanie do organów gminy projektów inicjatyw dotyczących:

a) współdziałania z policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze sołectwa,

b) współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy,

c) ochrony przyrody i środowiska naturalnego,

d) konsultacji społecznych w sprawach należących do zakresu działania Rady,

e) pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania konkretnych form pomocy społecznej,

f) organizacji i godzin pracy zakładów użyteczności publicznej w sposób odpowiadający potrzebom mieszkańców sołectwa:

6) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego oraz mieniem gminy przysługującym mieszkańcom sołectwa;

7) realizacja wydatków z budżetu Gminy w zakresie określonym w statucie gminy;

8) utrzymanie porządku i czystości na obszarze sołectwa;

9) wydawanie opinii na wniosek Rady w sprawach dotyczących:

a) zmian statutu Gminy,

b) zmian statutu sołectwa,

c) przepisów porządkowych,

d) określenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na obszarze sołectwa,

e) szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na obszarze sołectwa,

f) zasad zagospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectw,

g) zmian nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw miejscowości i przysiółków.

10) Wydawanie na wniosek uprawnionych organów opinii dotyczących innych ważnych spraw Sołectwa.

§ 6. Zadania określone w § 5 sołectwo realizuje poprzez:

1) podejmowanie uchwał;

2) wydawanie opinii;

3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

4) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych;

5) współpracę i organizację spotkań Radnych Gminy i Wójta z mieszkańcami sołectwa;

6) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;

7) współpracę z jednostkami organizacyjnymi Gminy;

8) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy;

9) współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

Rozdział 3.
Zasady i tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej

§ 7. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 8. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej.

3. Prawo do udziału i wybierania w zabraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.

§ 9. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia wyboru Rady.

2. Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim.

3. W razie konieczności wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza Wójt i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich przyczyny.

§ 10. 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt. W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę zebrania .

2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej 5 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

3. Zebranie wiejskie otwiera i prowadzi sołtys do czasu wyboru przewodniczącego zebrania.

§ 11. 1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2. Jeżeli na zebraniu wyborczym nie ma wymaganej frekwencji wyznacza się tzw. "drugi termin", który ustala się w tym samym dniu pół godziny po wyznaczonym wcześniej terminie. W drugim terminie ważność zebrania niezależna jest od frekwencji.

§ 12. 1. Przewodniczący zebrania wiejskiego przyjmuje zgłoszenia na sołtysa i członków rady sołeckiej ustnie i pisemnie.

2. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie mają wyłącznie mieszkańcy sołectwa , którym przysługuje czynne prawo wyborcze.

3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie, w przypadku nieobecności na zebraniu wiejskim.

4. Przewodniczący zebrania przeprowadza wybory komisji skrutacyjnej w składzie 3 - 5 członków wybranej spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.

5. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

6. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo.

7. Wyboru członków komisji skrutacyjnej dokonuje zebranie wiejskie.

8. Wybór członków komisji skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym.

9. Członkami komisji skrutacyjnej zostają kandydaci, którzy zyskali kolejno największą liczbę głosów. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów, wybrany zostaje kandydat najstarszy wiekiem.

§ 13. 1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przygotowanie kart do głosowania,

2) nadzorowanie przebiegu i przeprowadzenie głosowania,

3) ustalenie wyników głosowania,

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

2. Protokół podpisuje przewodniczący komisji skrutacyjnej, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podaje go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.

3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.

4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej zapieczętowuje i opisuje wykorzystane i niewykorzystane karty do głosowania i wraz z protokółem przekazuje pracownikowi urzędu, który komplet dokumentów przekazuje Wójtowi.

§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się w odrębnych głosowaniach spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych na zebraniu wiejskim.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.

3. W lokalu zebrania wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania, w liczbie umożliwiającej uczestnikom zebrania swobodne korzystanie z nich.

4. Po zarejestrowaniu przez przewodniczącego zebrania wszystkich nazwisk kandydatów, przewodniczący komisji zgłasza zebraniu wiejskiemu wniosek o zamknięcie listy kandydatów na sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu zwykłą większością głosów obecnych członków zebrania wiejskiego, w głosowaniu jawnym.

5. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, po czym zamyka i opieczętowuje ją pieczątką sołecką oraz ustala liczbę otrzymanych kart do głosowania.

6. Od chwili opieczętowania, aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.

7. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią sołectwa.

8. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.

9. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X na karcie do głosowania, przy nazwisku jednego z kandydatów na sołtysa i przy nazwiskach kandydatów na członka rady sołeckiej. Karty do głosowania nie wypełnione, lub wypełnione w inny sposób poczytuje się za głos nieważny.

10. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.

11. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemożliwione, komisja może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia następnego. Uchwała komisji w tej sprawie powinna być natychmiast podana do wiadomości mieszkańców sołectwa.

12. Przewodniczący komisji skrutacyjnej odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w czasie głosowania.

13. Wójt Gminy zapewnia środki niezbędne dla utrzymania porządku i spokoju w czasie głosowania.

§ 15. 1. Za wybranego sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

2. Za wybranych członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

3. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów na sołtysa lub członka rady sołeckiej przeprowadza się wybory dodatkowe , aż do skutku.

§ 16. 1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec sołectwa w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wyborów

2. Organem przyjmującym protest jest Wójt

3. Organem rozpatrującym protest jest Rada Gminy , która stwierdza również ważność wyborów .

4. Rada rozpatruje wniosek na najbliższej sesji.

5. Rada może:

1) protest odrzucić,

2) protest przyjąć i zarządzić ponowne wybory

3) protest uznać za zasadny ale nie mający wpływu na wynik wyborów.

§ 17. 1. 1.Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:

1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu;

3) śmierci;

4) choroby lub innych zdarzeń uniemożliwiających sprawowanie funkcji przez okres 3-ch miesięcy;

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie zwołane przez Wójta.

§ 18. W wypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej, przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.

§ 19. 1. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.

2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy:

1) 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku,

2) Wójta w formie pisemnego wniosku,

3) Rady zgłoszonej w formie pisemnego wniosku.

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.

4. Dla dokonania ważnego odwołania sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym terminie.

5. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej nie może nastąpić pod nieobecność sołtysa lub członka rady sołeckiej , chyba że zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwienia .

6. Zebranie wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień zainteresowanego.

7. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośrednio w tym celu zebranie wiejskie powołuje komisję skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania.

§ 20. 1. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej zwołuje Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania z zastrzeżeniem § 11 ust.2. Odwołanie następuje zwykłą większością głosów.

2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej.

3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.

4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 9 ust. 1.

5. W razie nieskutecznego odwołania sołtysa lub rady sołeckiej, kolejny wniosek o odwołanie można złożyć po upływie 6 miesięcy.

§ 21. Wydatki związane z organizowaniem przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.

Rozdział 4.
Organy sołectwa i rada sołecka

§ 22. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie,

2) Sołtys.

§ 23. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.

3. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka w sposób opiniodawczy i doradczy.

4. Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwa cztery lata.

§ 24. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy:

1) uchwalenie rocznego planu wydatków sołectwa;

2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków sołectwa;

3) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sołtysa i członków rady sołeckiej;

4) opiniowanie na wniosek Rady, projektów jej uchwał;

5) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawionych organom gminy;

6) opiniowanie w sprawie łączenia i podziału sołectwa;

7) podejmowanie uchwał w innych sprawach ważnych dla sołectwa.

2. Inicjatywę uchwałodawczą posiada sołtys, rada sołecka oraz każdy uczestnik zebrania wiejskiego.

§ 25. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.

§ 26. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa;

3) na wniosek rady sołeckiej;

4) na wniosek organu gminy.

5) na wniosek radnego z danego okręgu wyborczego.

2. Miejsce i termin zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys najpóźniej w 2 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego w sposób zwyczajowo przyjęty (za wyjątkiem §10 ust. 1),

3. Zebranie wiejskie zwołuje się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku.

§ 27. 1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys.

2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza osobę, która przejmie uprawnienia i obowiązki przewodniczącego zebrania.

3. Porządek obrad ustala sołtys.

4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego członka wspólnoty sołeckiej uprawnionego do głosowania, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad.

5. Wniosek zgłaszany zgodnie z ust. 4 zostaje przyjęty w głosowaniu zwykłą większością głosów.

§ 28. Członkowie wspólnoty sołeckiej uprawnieni do głosowania mają, podczas zebrania wiejskiego prawo do:

1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych;

2) głosu w dyskusji;

3) zadawania pytań;

4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi;

5) głosowania;

6) zgłaszania kandydatur i kandydowania.

§ 29. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania uczestniczących w nim tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

2. W przypadku równej liczbie głosów uchwała nie zostaje podjęta

3. Głosowanie jest jawne. Ograniczenia jawności głosowania mogą wynikać jedynie z ustawy.

4. Głosu w dyskusji udziela przewodniczący zebrania.

§ 30. 1. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbywa;

2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza zebrania;

3) nazwiska zaproszonych osób na zebranie i oznaczenie ich funkcji;

4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;

5) zatwierdzony porządek obrad;

6) sformułowanie zgłaszanych i formułowanych wniosków;

7) podjęcie uchwały na zebraniu;

8) podpis przewodniczącego i sekretarza zebrania wiejskiego.

2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem nowego roku kalendarzowego.

3. Do protokołu zebrania załącza się odrębnie:

1) uchwały zebrania wiejskiego zawierające kolejny numer oraz datę podjęcia;

2) listę obecności członków zebrania wiejskiego;

3) listę obecności osób zaproszonych.

4. Uchwały zebrania podpisuje przewodniczący zebrania wiejskiego.

§ 31. Do zakresu działania sołtysa należy:

1) zwoływanie zebrań wiejskich;

2) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;

3) reprezentowanie sołectwa wobec organów Gminy;

4) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;

5) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta ;

6) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań Gminy;

7) składanie sprawozdania z wykonania rocznego planu wydatków sołectwa, najpóźniej do 30 marca roku następnego po roku, którego dotyczy plan;

8) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej działalności oraz z działalności rady sołeckiej;

9) przygotowanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;

10) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa;

11) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym i mieniem komunalnym;

12) współdziałanie z organami Gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

13) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy;

14) organizowanie spotkań radnych Gminy i Wójta z mieszkańcami sołectwa,

15) zgłaszanie wniosków komisjom Rady;

16) tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy,

17) prowadzenie pełnej dokumentacji sołectwa, w szczególności:

a) protokołów zebrań wiejskich wraz z listami obecności,

b) uchwał zebrań wiejskich,

c) protokołów z posiedzeń rady sołeckiej,

d) innych dokumentów powierzonych sołectwu przez Wójta, w tym wynikających z działalności na powierzonym mieniu.

18) Przekazanie protokołem zdawczo- odbiorczym, w terminie 14 dni od wyborów sołtysa wszelkich dokumentów sołectwa swemu następcy, a także pieczęci i tablic oraz innych składników związanych z działalnością sołtysa jako organu wykonawczego.

§ 32. 1. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

2. Rada może ustanowić zasady, na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

§ 33. 1. Działania sołtysa wspomaga rada sołecka.

2. Rada sołecka składa się z 3 -7 osób.

3. Do zadań rady sołeckiej należy:

1) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

2) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań Gminy Międzyrzec Podlaski;

3) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 34. 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.

2. 2. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek większości jej członków.

3. O terminie, miejscu i porządku zebrania sołtys zawiadamia członków rady sołeckiej ustnie lub pisemnie.

4. Na zaproszenie sołtysa w posiedzeniach rady sołeckiej uczestniczą bez prawa głosowania radni Gminy.

§ 35. Rada Sołecka wyraża swoją wolę w formie uchwał, które mogą także przybierać postać:

1) deklaracji - zawierającej samozobowiązanie się do określonego postępowania,

2) oświadczenia - zawierającego stanowisko w danej sprawie,

3) opinii - zawierającej ocenę danej sprawy,

4) wniosku - zawierającego przekazanie danej sprawy adresatowi.

§ 36. 1. Z każdego posiedzenia rady sołeckiej sporządza się protokół.

2. Protokół powinien zawierać:

1) numer posiedzenia, rok oraz datę i porządek obrad rady sołeckiej, a także nazwisko protokolanta,

2) nazwiska obecnych członków rady sołeckiej oraz radnych i zaproszonych gości,

3) krótkie streszczenie dyskusji i przebiegu głosowania,

4) krótkie streszczenie dyskusji i przebiegu głosowania,

3. Protokół podpisują sołtys, protokolant oraz obecni na posiedzeniu członkowie rady sołeckiej.

Rozdział 5.
Zasady zarządu mieniem sołectwa

§ 37. 1. Sołectwo zarządza mieniem będącym w jego posiadaniu oraz mieniem przekazanym przez Radę odrębną uchwałą.

2. W zakresie zwykłego zarządu mieniem, o jakim mowa w ust.1 sołectwo:

1) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów,

2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia,

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem i sprawuje nad nim dozór,

4) prowadzi księgi inwentarzowe.

§ 38. 1. Przekazaniu na rzecz sołectwa podlega mienie, niezbędne do realizacji zadań dotyczących:

1) utrzymania i eksploatacji budynków administrowanych przez sołtysa;

2) utrzymania czystości na obszarze sołectwa;

2. Rada określa zasady przekazywania mienia, o którym mowa w ust. 1, odrębną uchwałą.

3. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla sołectwa pozostają w posiadaniu sołectwa, o ile Rada nie postanowi inaczej.

Rozdział 6.
Zasady gospodarki finansowej sołectwa

§ 39. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie zakresu uprawnień.

2. Sołectwo prowadzi gospodarkę w ramach przyznanych środków finansowych.

3. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy, wydzielone na wspomaganie określonych zadań sołectwa, mogą być przeznaczone na cele określone w uchwale Rady.

§ 40. 1. Zebranie wiejskie uchwala plan finansowy, który sołtys przekazuje organom gminy.

2. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego w zakresie wydatków sołectwa, zgodnie z preliminarzem finansowym zatwierdzonym przez zebranie wiejskie w drodze uchwały. Wszelkie zmiany w preliminarzu wymagają akceptacji zebrania wiejskiego.

3. Sołtys przygotowuje projekt uchwały zebrania wiejskiego w sprawie rocznego planu wydatków sołectwa nie później niż do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy Gminy, po czym niezwłocznie zwołuje zebranie wiejskie.

4. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z zakresu wykonania uchwał zebrania wiejskiego, dotyczących wydatków finansowych sołectwa.

Rozdział 7.
Kontrola i nadzór

§ 41. 1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w ust. 1.

§ 42. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada.

2. Funkcję, o której mowa w ust. 1, Rada realizuje poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w tym także komisji rewizyjnej.

3. Komisja, o której mowa w ust. 2 , wykonuje zadania z zakresu kontroli działalności organów sołectwa wyznaczonego przez Radę.

§ 43. 1. Organy wymienione w § 42 mają prawo bezpośredniego wglądu w działalność organów sołectwa.

2. Organy wymienione w § 42 mają prawo bezpośredniego wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organ sołectwa.

3. Kontrola działalności organów sołectwa dokonywana jest na zlecenie Rady, jednak nie rzadziej niż jeden raz na cztery lata.

4. Kontrola poszczególnych spraw załatwianych przez organ sołectwa dokonywana jest na zlecenie Rady.

§ 44. Członkowie organów wymienionych w § 42, w związku z wykonaniem zadań z zakresu kontroli działalności organów sołectwa mają prawo do:

1) swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych do działalności organów sołectwa;

2) wglądu do wszystkich dokumentów związanych z działalnością organów sołectwa;

3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;

4) obserwacji przebiegu określonych czynności;

5) żądania od sołtysa udzielenia ustnych i pisemnych wyjaśnień;

6) zwrócić się do Wójta o zbadanie każdej sprawy, o ile kontrola wymaga korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych.

§ 45. 1. Członek organów wymienionych w § 42 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych.

2. Członek organów wymienionych w § 42 może być wyłączony od kontroli, na wniosek lub z urzędu w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

3. O przyczynach powodujących wyłączenie, członek organów wymienionych w § 42 niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego Rady

4. O wyłączeniu członka komisji postanawia Rada uchwałą.

§ 46. 1. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli, organy wymienione w § 42 przedstawiają w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.

§ 47. 1. Informacje zawarte w protokole kontroli służą do sporządzenia oceny działalności organów sołectwa.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1 sporządzona jest przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów, o których mowa w § 41 ust. 1, chyba że Rada zleci sporządzenie oceny na podstawie wybranego kryterium lub wybranych kryteriów.

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje sformułowanie wniosków co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

4. Ocena, o której mowa w ust. 1, przedstawiona jest Radzie w terminie określonym przez Radę.

§ 48. Komisja, o której mowa w § 42 ust. 2, na zlecenie Rady, wydaje opinię o działalności organów sołectwa.

§ 49. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

2. Organami nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest Rada i Wójt.

§ 50. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.

§ 51. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Radzie uchwały zebrania w ciągu 14 dni od dnia ich podjęcia.

§ 52. 1. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały zebrania wiejskiego w całości lub w części orzeka Rada.

2. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego. Wstrzymanie traci moc w momencie zakończenia sesji Rady, na której uchwała była poddana procedurze nadzorczej.

3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa Rada nie stwierdza nieważności uchwały zebrania wiejskiego ograniczając się do wskazania uchwałą, iż została wydana z naruszeniem prawa.

4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 1 i 3 sporządzone są z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

§ 53. Przewodniczący Rady zapewnia sołtysowi dostęp do informacji i danych, dotyczących sprawowania nadzoru nad działalnością organów sołectwa, niezbędnych do prawidłowego wykonania zadań organów sołectwa.

§ 54. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy Międzyrze Podlaski.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »