| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/69/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

z dnia 11 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/63/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatęzagospodarowanieodpadamikomunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Nr XII/63/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. "w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w ten sposób, że:

1) w § 1 ust. 1 Uchwały po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "W zamian za opłatę o której mowa w zdaniu pierwszym nieruchomości zostaną także wyposażone w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz pojemniki te będą utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym."

2) w §7 Uchwały:

a) w ustępie 1 słowo "Punktu" zastępuje się słowami "Punktów"

b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

Wyznacza się Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowane pod adresami:

a) Lubartów, ul. Nowodworska 14.

b) Ostrów Lubelski, ul. Batalionów Chłopskich 35",

c) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lubartowie będzie świadczyć usługi odbierana odpadów od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 18 a w Ostrowie Lubelskim dwa razy w tygodniu: w czwartki i soboty w godzinach od 8 do 16.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku


Janusz Bodziacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »