| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.266.2013 Wojewody Lubelskiego

z dnia 19 lipca 2013r.

stwierdzające nieważności uchwały Nr XXVII/192/2013 Rady Gminy Jastków z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jastków w części obejmującej § 9 ust. 1 i § 14 Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXVII/192/2013 Rady Gminy Jastków z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jastków w części obejmującej § 9 ust. 1 i § 14 Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXVII/192/2013 została doręczona organowi nadzoru w dniu 3 lipca 2013 r.

Przedmiotową uchwałę Rada Gminy Jastków podjęła na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm), stanowiącym, iż rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Analiza treści przepisu art. 90f ww. ustawy prowadzi do stwierdzenia, iż określając materię, jaką pozostawiono do uregulowania radzie gminy w drodze uchwały, wyznacza on jednocześnie granice upoważnienia.

Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu, do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

1) zaświadczenia od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

2) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie w wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

3) zaświadczenie KRUS/ZUS o otrzymanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

4) odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS,

5) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna ; zaświadczenie o kwocie netto wypłaconego zasiłku z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

6) zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub oświadczenie o kwocie wypłacanych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej np. dodatek mieszkaniowy świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy , zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, zasiłek okresowy, zasiłek stały,

7) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (wyrok sadu, zaświadczenie od komornika),

8) zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o przyznanym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,

9) oświadczenie o innych dochodach.

Jak wynika z powyższego w § 9 ust. 1 regulaminu Rada przewidziała konieczność załączenia do wniosku o przyznanie pomocy materialnej określonych zaświadczeń lub oświadczeń, dokumentujących sytuację życiową i materialną ucznia. Natomiast upoważnienie dla rady gminy wynikające z art. 90f ustawy o systemie oświaty obejmuje określenie sposobu ustalania wysokości stypendium, formy udzielania stypendium oraz tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego dotyczy czynności związanych z realizacją przyznanego uprawnienia. Brak jest natomiast podstaw prawnych w ustawie do ustalania przez Radę rodzaju dokumentów potwierdzających okoliczności uzasadniające przyznanie pomocy.

W tym miejscu należy wskazać, iż elementy, jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie stypendium są wyraźnie określone w art. 90n ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Stosownie do treści powołanego przepisu art. 90n, w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne (ust. 1). Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 (ust. 2). Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu (ust. 3).

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności: 1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców; 2) miejsce zamieszkania ucznia; 3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 5; 4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna (ust. 4). W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (ust. 5). Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego (ust. 6). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6 (ust. 7).

W ocenie organu nadzoru niedopuszczalne jest rozszerzanie tego zakresu w przedmiotowym regulaminie.

Rada Gminy nie jest uprawniona do ustalania katalogu odpowiednich dokumentów, wymaganych od składających wnioski w celu wykazania podanych w § 9 ust. 1 okoliczności, ponieważ dopuszczalne są też inne środki dowodowe. Stosownie bowiem do art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

W ocenie organu nadzoru, regulacja § 9 ust. 1 pozostaje poza upoważnieniem ustawowym z art. 90f ustawy o systemie oświaty. Rada Gminy jest bowiem uprawniona do określania w regulaminie sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego, form w jakich będzie ono udzielane oraz trybu i sposobu jego udzielania. Czyniąc to, nie może natomiast modyfikować, czy też powielać treści przepisów rangi ustawowej.

W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalone jest stanowisko, iż za niedopuszczalne uznaje się powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikację przez przepisy prawa miejscowego (por. wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003 r., sygn. II SA/Ka 1831/02; wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2002r., sygn. II SA/Ka 508/02). Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 października 1999 r. (sygn. II SA/Wr 1179/98, OSS 2000/1/17) stwierdził, iż uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie może regulować jeszcze raz tego, co zostało zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała jako istotnie naruszająca prawo jest nieważna. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono.

Stosownie do treści § 14 Regulaminu stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa jeżeli:

1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu,

2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły,

3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których mowa w art. 90d ust.13 systemu oświaty,

4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania - poza obszar Gminy Jastków.

Osoby wymienione w art. 90o ust. 1, 2 i 3 ustawy o systemie oświaty są obowiązani w terminie 7 dni zawiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu przyczyn wstrzymania lub cofnięcia stypendium, o których mowa w ust. 1 (§ 14 ust. 2). Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie pobranego stypendium, bądź odstąpienia od żądania zwrotu, wydaje Wójt Gminy Jastków (§ 14 ust. 3). W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium w formie pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, o których mowa w § 7 ust. 1 regulaminu, Wójt Gminy Jastków wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego " (§ 14 ust. 4).

W ocenie organu nadzoru regulacje cytowanego § 14 regulaminu wykraczają poza upoważnienie z art. 90f ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie ustawodawca określa w art. 90o ust. 1 ustawy, iż rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pełnoletniego ucznia (ust. 2). Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (ust. 3). Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (ust. 4). Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ust. 5). Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej (ust. 6).

Przepis art. 90o ustawy precyzyjnie reguluje zarówno kwestię konieczności informowania o zmianie okoliczności stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego i podmioty do tego zobowiązane jak i kwestię wstrzymania lub cofnięcia stypendium i wydawania decyzji w tym zakresie nie pozostawiając radzie gminy żadnych uprawnień w tym zakresie.

Wprawdzie określona w art. 90f ustawy o systemie oświaty norma kompetencyjna ma charakter otwarty, rada bowiem uchwala regulamin, uwzględniając "w szczególności" elementy wymienione w pkt 1-4, jednak fakt, iż rada może unormować także inne sprawy nie oznacza pełnej dowolności w zakresie ustalania regulaminu udzielania pomocy materialnej.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, iż każda norma kompetencyjna musi być tak realizowana, aby nie naruszała innych przepisów ustawy. Zakres upoważnienia musi być zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego państwa prawnego, działania w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisów regulujących daną dziedzinę.

W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/192/2013 we wskazanym zakresie jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

1) Wójt Gminy Jastków

2) Przewodniczący Rady Gminy Jastków

Wojewoda Lubelski


Jolanta Szołno-Koguc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »