| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/278/2013 Rady Gminy Żmudź

z dnia 5 lipca 2013r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żmudź

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 954, ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm ), Rada Gminy Żmudź uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/204/2012 Rady Gminy Żmudź z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żmudź (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz.1096) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) uchyla się ust 5;

2) w § 2 :

a) ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach, powstające w gospodarstwach domowych, w tym m.in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowane leki, stare kosmetyki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące oraz zużyte opony.",

b) uchyla się ust. 5 i 6;

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Popiół, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe właściciele nieruchomości mogą pozostawić w zbiorczym punkcie selektywnego zbierania w miejscach i dniach określonych harmonogramem.";

3) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Nieczystości ciekłe z nieruchomości należy usuwać systematycznie z urządzeń służących do ich gromadzenia oraz nie dopuszczać do ich przepełnienia i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu, co najmniej raz w roku;";

4) w § 5:

a) ust. 2 pkt 2- 7 otrzymuje brzmienie:

"2) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur , poza wymienionymi niżej - co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 l;

3) dla szkół wszelkiego typu ca najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 l;

4) dla lokali handlowych - co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 l na każdy lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem - co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 l na każdy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych -co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 l na lokal ;

7) dla zakładów rzemieślniczych , usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych co najmniej 1 pojemniki o pojemności 240 l";

5) uchyla się § 11 i § 12;

6) w § 13:

a) uchyla się w ust. 3 pkt 1;

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości:

1) o zabudowie wielorodzinnej , placówek żywienia zbiorowego, placówek oświatowych zakładów przetwórstwa spożywczego , obiektów handlowych , usługowych, magazynowych ,urzędów i biur , zespołów opieki zdrowotnej i opieki społecznej - co najmniej raz w roku;

2) o zabudowie jednorodzinnej - w miarę potrzeb.";

8) w § 15

a) uchyla się ust. 1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żmudź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Tatys

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »