| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/189/2013 Rady Gminy Kraśnik

z dnia 21 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013.594) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012.391 z późn. zm.), Rada Gminy Kraśnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kraśnik, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Deklaracje składa się w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik.

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w poprzednio składanej deklaracji.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) Wypełniony formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można przesłać w formie elektronicznej z wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez system elektroniczny Platformy Usług Administracji Publicznej e- PUAP dostępnym pod adresem: http:/epuap.gov.pl

2) Wypełniony formularz musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą, ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst. jedn. Dz. U. 2013.262) lub z wykorzystaniem podpisu potwierdzonym profilem zaufanym e- PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst. jedn. Dz. U. z 2013.235). Wzór deklaracji w postaci xml stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3) Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie udostępniony na platformie e- PUAP po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu szablonu deklaracji w formacie XML przez Centralne Repozytorium Dokumentów w Warszawie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Kraśnik z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz uchwała Nr XXXI/184/2013 Rady Gminy Kraśnik w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/180/2013 Rady Gminy Kraśnik z dnia 29 maja 2013 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 01 października 2013 roku.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy Kraśnik.


Andrzej Hanaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Nowicki

Członek Zarządu Sembox Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »