| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 154/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 30 lipca 2013r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej we Frampolu

Uchwała 154/2013
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej we Frampolu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje:

stwierdza się nieważność § 8 załącznika nr 1 "Regulamin postępowania o udzielenie dotacji spółce wodnej działającej na terenie gminy Frampol" do uchwały Nr XXXI/196/13 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Frampol będących podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania, z powodu jego sprzeczności z art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

U Z A S A D N I E N I E

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie - po zbadaniu doręczonej 8 lipca 2013 r. uchwały Rady Miejskiej we Frampolu w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Frampol będących podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania - stwierdziło, że została ona wydana z istotnym naruszeniem prawa i w trybie nadzoru podjęło 16 lipca 2013 r. uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w celu stwierdzenia nieważności jej części.

Rada Miejska we Frampolu określiła tryb postępowania o udzielenie dotacji dla spółek wodnych, sposób rozliczania dotacji i sposób kontroli wykonywania zleconego zadania. W § 8 załącznika nr 1 "Regulamin postępowania o udzielenie dotacji spółce wodnej działającej na terenie gminy Frampol" do tej uchwały określono zakres i tryb dokonywania kontroli prawidłowości realizacji zadania, realizowanego przez spółkę wodną, na które otrzymała ona dotację celową z budżetu Miasta Frampol. W ocenie Kolegium RIO w Lublinie, określenie zagadnień kontrolnych w odniesieniu do dotacji dla spółek wodnych wykracza poza zakres delegacji art. 164 ust. 5c ustawy - Prawo wodne, a art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych nie ma w tej sprawie zastosowania.

Zgodnie z art. 164 ust. 5c ustawy - Prawo wodne, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma prawo określić, w drodze uchwały, zasady udzielania dotacji celowej dla spółek, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. Z przepisu tego nie wynika prawo do określania sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. W zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania przekazanych spółce środków ustawodawca ograniczył się jedynie do obowiązku ich rozliczenia.

Powołany przez gminę w podstawie prawnej uchwały przepis art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - w ocenie Kolegium Izby - nie może mieć zastosowania w niniejszej sprawie. Co prawda daje on możliwość określenia w uchwale wykonawczej sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, ale jego interpretacja nie może być dokonywana w oderwania od unormowania objętego przepisem art. 221 wskazanej ustawy. A dotyczy on możliwości udzielania dotacji celowej z budżetu jst na rzecz podmiotów w nim określonych w celu realizacji zadań publicznych przypisanych ustawowo danej jednostce. Do takich zadań nie można zaliczyć tych, które wykonuje spółka wodna, a które wynikają dla niej z przepisów ustawy z 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.). Takie zadania nie mogą być zlecane lub powierzane do realizacji przez jst innym podmiotom w trybie określonym w przepisie art. 221 ustawy o finansach publicznych, gdyż nie są to zadania samorządu terytorialnego. Daje temu wyraz wyraźnie ustawodawca, które owe wsparcie dla spółek wodnych udzielane czy to z budżetu państwa, czy z budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa jako pomoc finansową (art. 164 ust. 5 i 5a Prawa wodnego). Ta ostatnio wymieniona pomoc, udzielana z budżetów jst, może mieć wyłącznie formę dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych (art. 164 ust. 5b). Jedynie w tym ostatnio wymienionym zakresie, a więc co do określenia formy, w jakiej pomoc finansowa może być udzielona, przepisy Prawa wodnego odwołują się do ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że uregulowanie zawarte w art. 164 ust. 5c ustawy Prawo wodne stanowi samodzielną i wyłączną podstawą do określenia przez organ stanowiący jst zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania w tych sprawach oraz sposobu rozliczania dotacji. Nie ma więc podstaw prawnych do rozszerzenia tak określonego zakresu delegacji o kolejne uprawnienie do uregulowania sposobu kontroli wykorzystania przyznanej spółce pomocy finansowej, z odwołaniem się do wskazanych przepisów ustawy o finansach publicznych (art. 221 ust. 4), które - jak wykazano wyżej - w sprawie nie znajdują zastosowania.

Rada Miejska we wskazanym we wszczęciu postępowania terminie rozpatrywania sprawy stwierdzenia nieważności części uchwały nie podjęła działań zmierzających do usunięcia wskazanego naruszenia prawa.

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium RIO orzekło jak w sentencji.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Miejskiej we Frampolu prawo wniesienia - za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej


Jacek Grządka

Otrzymują:

1. Rada Miejska we Frampolu,

2. Burmistrz Frampola.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »