| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny

z dnia 23 sierpnia 2013r.

w sprawie przejęcia przez Miasto Chełm zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Miasta Rejowiec Fabryczny do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmie wchodzącego w skład Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie, przy ul. Trubakowskiej 59

Pomiędzy: Miastem Chełm reprezentowanym przez Panią Agatę Fisz - Prezydent Miasta Chełm, a Miastem Rejowiec Fabryczny, reprezentowanym przez Pana Stanisława Bodysa - Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny przy kontrasygnacie Pana Sławomira Kowalskiego - Skarbnika Miasta Rejowiec Fabryczny zwanymi dalej Stronami.

§ 1. Podstawą zawarcia niniejszego porozumienia stanowią:

1) art. 17 ust. 3 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

2) art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594),

3) art. 46-48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.),

4) uchwała Nr XII/68/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Chełm zadania publicznego z zakresu oświaty,

5) uchwała Nr X/103/11 Rady Miasta Chełm z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rejowiec Fabryczny w sprawie przejęcia zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym.

§ 2. Zawiera się porozumienie, którego przedmiotem jest określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Miasto Rejowiec Fabryczny dotacji na realizację przez Miasto Chełm zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Miasta Rejowiec Fabryczny do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmie wchodzącego w skład Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie, przy ul. Trubakowskiej 59.

§ 3. Strony ustalają, iż Miasto Chełm zobowiązuje się do realizacji zadania z zakresu transportu i opieki dla trojga dzieci z terenu Miasta Rejowiec Fabryczny, polegającego na ich dowozie na zajęcia szkolne z miejsca zamieszkania tj. z Rejowca Fabrycznego do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmie przy ul. Trubakowskiej 59 i z powrotem oraz na zapewnieniu dzieciom opieki w czasie przewozu.

§ 4. 1. Ustala się, że dziennie pojazd dowożący uczniów będzie przejeżdżał średnio 80 kilometrów.

2. Ustala się stawkę za 1 kilometr w wysokości 1,80 zł brutto (słownie: jeden złotych 80/100 groszy) obowiązującą przez cały okres świadczenia usług.

3. Wysokość dotacji ustala się jako iloczyn liczby zaplanowanych przejazdów w okresie od dnia 1 września 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. (189 dni) i stawki za jeden dzień w wysokości 144,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery złote 00/100 groszy).

4. Za wykonanie zadania określonego w § 2 Miasto Rejowiec Fabryczny udzieli Miastu Chełm dotacji celowej w wysokości: 27 216,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście szesnaście złotych 00/100 groszy).

5. Dotacja wniesiona będzie przez Miasto Rejowiec Fabryczny na rzecz Miasta Chełm na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A. I Oddział w Chełmie Nr 93124022231111000035769596 w następujących ratach: I rata - do dnia 15 października 2013 r. za okres od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w wysokości 11 376,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100 groszy); II rata - do dnia 15 marca 2014 r. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. w wysokości 15 840,00. zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100).

6. Rozliczenie dotacji za okres wrzesień - grudzień 2013 r. nastąpi w terminie do dnia 15 stycznia 2014 r. Podstawą rozliczenia dotacji będzie informacja Miasta Chełm o wysokości poniesionych kosztów realizacji zadania tj. liczby zaplanowanych przejazdów w okresie od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. i stawki za 1 kilometr określonej w pkt 2.

7. Rozliczenie dotacji za okres styczeń - czerwiec 2014 r. nastąpi w terminie do dnia 15 lipca 2014 r. Podstawą rozliczenia dotacji będzie informacja Miasta Chełm o wysokości poniesionych kosztów realizacji zadania tj. liczby zaplanowanych przejazdów w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. i stawki za 1 kilometr określonej w pkt 2.

8. W przypadku zwłoki w przekazywaniu środków finansowych będą naliczane odsetki ustawowe.

§ 5. Powierzone Miastu Chełm zadanie określone w § 2 porozumienia realizowane będzie przez Dyrektora Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie.

§ 6. Strony mają prawo kontroli finansowej oraz żądania wszelkich dokumentów i wyjaśnień związanych z realizacją niniejszego porozumienia.

§ 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 8. W sprawach spornych wynikających z treści niniejszego porozumienia po uprzednim wyczerpaniu postępowania ugodowego właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Miasta Chełm.

§ 9. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 10. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 1 września 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego przez Miasto Rejowiec Fabryczny.

§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Miasta


Stanisław Bodys


Skarbnik Miasta


Sławomir Kowalski

Prezydent Miasta Chełm


Agata Fisz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »