| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny

z dnia 23 sierpnia 2013r.

w sprawie przejęcia przez Miasto Chełm zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Miasta Rejowiec Fabryczny do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmie wchodzącego w skład Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie, przy ul. Trubakowskiej 59

Pomiędzy: Miastem Chełm reprezentowanym przez Panią Agatę Fisz - Prezydent Miasta Chełm, a Miastem Rejowiec Fabryczny, reprezentowanym przez Pana Stanisława Bodysa - Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny przy kontrasygnacie Pana Sławomira Kowalskiego - Skarbnika Miasta Rejowiec Fabryczny zwanymi dalej Stronami.

§ 1. Podstawą zawarcia niniejszego porozumienia stanowią:

1) art. 17 ust. 3 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

2) art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594),

3) art. 46-48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.),

4) uchwała Nr XII/68/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Chełm zadania publicznego z zakresu oświaty,

5) uchwała Nr X/103/11 Rady Miasta Chełm z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rejowiec Fabryczny w sprawie przejęcia zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym.

§ 2. Zawiera się porozumienie, którego przedmiotem jest określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Miasto Rejowiec Fabryczny dotacji na realizację przez Miasto Chełm zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Miasta Rejowiec Fabryczny do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmie wchodzącego w skład Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie, przy ul. Trubakowskiej 59.

§ 3. Strony ustalają, iż Miasto Chełm zobowiązuje się do realizacji zadania z zakresu transportu i opieki dla trojga dzieci z terenu Miasta Rejowiec Fabryczny, polegającego na ich dowozie na zajęcia szkolne z miejsca zamieszkania tj. z Rejowca Fabrycznego do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmie przy ul. Trubakowskiej 59 i z powrotem oraz na zapewnieniu dzieciom opieki w czasie przewozu.

§ 4. 1. Ustala się, że dziennie pojazd dowożący uczniów będzie przejeżdżał średnio 80 kilometrów.

2. Ustala się stawkę za 1 kilometr w wysokości 1,80 zł brutto (słownie: jeden złotych 80/100 groszy) obowiązującą przez cały okres świadczenia usług.

3. Wysokość dotacji ustala się jako iloczyn liczby zaplanowanych przejazdów w okresie od dnia 1 września 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. (189 dni) i stawki za jeden dzień w wysokości 144,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery złote 00/100 groszy).

4. Za wykonanie zadania określonego w § 2 Miasto Rejowiec Fabryczny udzieli Miastu Chełm dotacji celowej w wysokości: 27 216,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście szesnaście złotych 00/100 groszy).

5. Dotacja wniesiona będzie przez Miasto Rejowiec Fabryczny na rzecz Miasta Chełm na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A. I Oddział w Chełmie Nr 93124022231111000035769596 w następujących ratach: I rata - do dnia 15 października 2013 r. za okres od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w wysokości 11 376,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100 groszy); II rata - do dnia 15 marca 2014 r. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. w wysokości 15 840,00. zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100).

6. Rozliczenie dotacji za okres wrzesień - grudzień 2013 r. nastąpi w terminie do dnia 15 stycznia 2014 r. Podstawą rozliczenia dotacji będzie informacja Miasta Chełm o wysokości poniesionych kosztów realizacji zadania tj. liczby zaplanowanych przejazdów w okresie od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. i stawki za 1 kilometr określonej w pkt 2.

7. Rozliczenie dotacji za okres styczeń - czerwiec 2014 r. nastąpi w terminie do dnia 15 lipca 2014 r. Podstawą rozliczenia dotacji będzie informacja Miasta Chełm o wysokości poniesionych kosztów realizacji zadania tj. liczby zaplanowanych przejazdów w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. i stawki za 1 kilometr określonej w pkt 2.

8. W przypadku zwłoki w przekazywaniu środków finansowych będą naliczane odsetki ustawowe.

§ 5. Powierzone Miastu Chełm zadanie określone w § 2 porozumienia realizowane będzie przez Dyrektora Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie.

§ 6. Strony mają prawo kontroli finansowej oraz żądania wszelkich dokumentów i wyjaśnień związanych z realizacją niniejszego porozumienia.

§ 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 8. W sprawach spornych wynikających z treści niniejszego porozumienia po uprzednim wyczerpaniu postępowania ugodowego właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Miasta Chełm.

§ 9. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 10. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 1 września 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego przez Miasto Rejowiec Fabryczny.

§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Miasta


Stanisław Bodys


Skarbnik Miasta


Sławomir Kowalski

Prezydent Miasta Chełm


Agata Fisz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »