| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Jabłonna

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z artykułem 21 ust. 1 i 2, art 212 ust 1 pkt 1,2,3,4,6, art 235 ust. 1, art 236 ust. 3 pkt 1,2 i 4 oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIV/149/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 stycznia 2013r. zamienionej uchwałą Rady Gminy Nr XXV/164/2013 z dnia 13.03.2013, uchwałą Rady Gminy XXVII/173/2013 z 24.05.2013r wprowadza się zmiany:

§ 2. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 166 717,70zł

- Wpływ niezależnie pobranych świadczeń z GOPS - 5 000,00zł

- Wpływ dotacji na realizację projektu COMENIUS - 16 114,40zł

- Dotacja na realizację projektu GOPS - 69 150,38zł

- Wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych - 55 003,00zł

- Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 21 450,00zł

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 69 150,38zł

- Wydatki - niezależnie pobrane świadczenia GOPS - 5 000,00zł

- Wydatkii inwestycyjne - przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107149L Krzynice Drugie (5) - 230 000,00zł

- Wydatki inwestycyjne na wykup sieci wodociągowej - 8 000,00zł

- Wydatki związane z realizacją projektu COMENIUS - 16 114,40zł

- Wydatki inwestycyjne - remont sali GCK na potrzeby świetlicy wiejskiej - 73 000,00zł

- Wydatki inwestycyjne - wpłaty gmin na rzecz PROEKOB - 0,04zł

- Wydatki inwestycyjne - współudział w remoncie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Tuszów - 50 000,00zł

§ 3. Zestawienie zmian w budżecie w ujęciu kwalifikacji budżetowej stanowią załączniki nr 1,2.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 5 Uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu na 2013r." otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 6 Uchwały budżetowej "Wykaz inwestycji gminnych na 2013r." otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 4 Uchwały budżetowej "Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2013r." otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. zmienia się załącznik nr 8 Uchwały budżetowej "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego" otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki po zmianach:

Dochody 24 322 453,61zł

Wydatki 24 503 772,50zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Dąbek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/179/2013
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

doc1-dochody 179

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/179/2013
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

doc2wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/179/2013
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota na 2013r.
[zł]

1

2

3

4

Przychody Ogółem:

1094818,89

1.

Kredyty

§952

1094818,89

2.

Pożyczki

§952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§950

Rozchody ogółem:

913500,00

1.

Spłaty kredytów

§992

430000,00

2.

Spłaty pożyczek

§992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§963

483500,00

4.

Udzielone pożyczki

§991

5.

Lokaty

§994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§995

Deficyt w kwocie 181 318,89zł zostanie pokryty z kredytów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/179/2013
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

doc4-inwestycje


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/179/2013
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2013r.

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji w zł.

Nazwa jednostki

Przeznaczenie dotacji cel, nazwa zadania

Na zadania bieżące

Na zadania inwestycyjne

podniotowa

przedmiotowa

celowa

celowa

Jednostki sektora finansów publicznych

600

60013

Urząd Marszałkowski w Lublinie

-współudział w projektowaniu chodnika w m. Piotrków przy drodze wojewódzkiej Nr 835

56000,00

600

60013

Urząd Marszałkowski w Lublinie

-współudział - remont chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 835 w Piotrkowie Drugim

100000,00

720

72095

Urząd Marszałkowski w Lublinie

-przystąpienie gminy do projektu "Wrota Lubelszczyzny"

2500,00

600

60014

Starostwo Powiatowe w Lublinie

-współudział w przebudowie drogi powiatowej w m. Chmiel-Kolonia

75000,00

600

60014

Starostwo Powiatowe w Lublinie

-współudział w wykonaniu dok. technicznej dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 2272 Skrzynice-Głusk

63725,00

600

60014

Starostwo Powiatowe w Lublinie

-współudział w modernizacji drogi powiatowej Nr 2280L Bychawka-Wierciszów

250000,00

600

60014

Starostwo Powiatowe w Lublinie

-współudział w remoncie chodnika przy drodze powiatowej nr 2269L w m. Tuszów

50000,00

900

90002

Zgromaczenie Celowego Związku Gmin "PROEKOB" z siedzibą w Bełżycach

-współudział w "Budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Bełżyce dla potrzeb Celowego Związku Gmin "PROEKOB"

299111,56

921

92113

Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Piotrkowie

-finansowanie działalności bieżącej instytucji kultury

204100,00

3300,00

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie

-finansowanie działalności bieżącej instytucji kultury

135000,00

801

80104

Urząd Miasta Lublin

-pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli rpowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz fizyczną

100000,00

801

80104

Urząd Miasta i Gminy Bychawa

-pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli rpowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz fizyczną

15000,00

801

80104

Gmina Głusk

-pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli rpowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz fizyczną

35000,00

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

926

92605

Wybrane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

-zaspokajanie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu

70000,00

Ogółem:

339100,00

223300,00

896336,56


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/179/2013
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 rok

Lp.

Dział/rozdział

Nazwa Sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Kwota w zł.

1.

60095

Wolnica

remont drogi

5599,02

2.

75495

Wierciszów

remont remizy OSP

10945,62

3.

60095

Piotrków-Kolonia

remont przepustu drogowego

2500,00

60095

zakup tablic informacyjnych

500,00

60095

zakup kruszywa drogowego

7096,59

4.

60016

Jabłonna-Majątek

przebudowa nawierzchni drogi gminnej

18885,22

5.

60016

Jabłonna Pierwsza

przebudowa nawierzchni drogi gminnej

19137,63

6.

60016

Jabłonna Druga

przebudowa nawierzchni drogi gminnej

22946,80

7.

60095

Chmiel-Kolonia

budowa wiaty przystankowej

3500,00

75495

zakup wyposażenia kuchennego świetlicy wiejskiej

6642,49

8.

60095

Chmiel Drugi

remont drogi

9316,40

9.

80195

Piotrków Drugi

remont placu przy szkole

17845,35

92195

zakup wyposażenia GCK

4000,00

10.

10195

Piotrków Pierwszy

remont placu przy szkole

18832,07

92195

urządzanie terenu wokół GCK

4000,00

11.

80195

Tuszów

budowa wjazdu do szkoły

16475,80

12.

75495

Czerniejów

remont w budynku szkoły

22946,80

80195

13.

90095

Skrzynice-Kolonia

remont i wyposażenie świetlicy

12230,64

14.

80195

Skrzynice Pierwsze

remont szkoły

14181,12

15.

80195

Skrzynice Drugie

remont szkoły

11565,19

16.

75495

Chmiel Pierwszy

wykonanie schodów i utwardzenie placu przy OSP

11335,72

17.

75495

Czerniejów-Kolonia

remont remizy OSP

5904,00

80195

remont oświetlenia i podłóg w szkole

5408,77

RAZEM

251795,23

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Snopek

Młodszy Konsultant ds. Projektów HR w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »