| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/204/2013 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

z dnia 14 sierpnia 2013r.

w sprawie: Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego, skwerów zieleni i miejsc rekreacji na terenie Gminy Opole Lubelskie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) -Rada Miejska w Opolu Lubelskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z Parku Miejskiego, skwerów zieleni i miejsc rekreacji na terenie Gminy Opole Lubelskie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Treść Regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim


Jan Aleksander Goldman


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/204/2013
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU MIEJSKIEGO,
SKWERÓW ZIELENI I MEJSC REKREACJI

§ 1. Park Miejski, skwery zieleni i miejsca rekreacji są przestrzenią publiczną, pełnią funkcje rekreacyjne, estetyczne, zdrowotne i osłonowe, służące ogółowi ich użytkowników. W celu ochrony i trwałego zachowania funkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ustala się następujące zasady korzystania z w/w miejsc.

§ 2. 1. Na terenach wymienionych w §1 obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu,

2) niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu,

3) płoszenia, ścigania i chwytania zwierząt

4) niszczenia i uszkadzania urządzeń, budynków i budowli oraz obiektów małej architektury,

5) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków psychoaktywnych

6) pozostawiania palących się przedmiotów oraz palenia ognisk bez zgody właściciela,

7) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody właściciela,

8) używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,

9) wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody właściciela (nie dotyczy rowerów, wózków inwalidzkich, pojazdów uprzywilejowanych oraz posiadających zgodę właściciela),

10) prowadzenia psów bez smyczy, a psów ras niebezpiecznych bez smyczy i kagańca,

11) handlu i usług bez zezwolenia właściciela,

12) umieszczania bez zgody właściciela tablic, napisów i ogłoszeń,

13) organizowania imprez bez zgody właściciela,

14) wszelkich gier hazardowych,

15) łowienia ryb w stawach bez odrębnego zezwolenia,

16) kąpieli w stawach,

17) przenoszenia ławek z miejsc dla nich przeznaczonych,

18) umieszczania elementów małej architektury, kontenerów i pojemników bez zgody właściciela parku.

2. Osoby przebywające na terenie Parku Miejskiego, skwerów zieleni i miejsc rekreacji są zobowiązane do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz mieniu.

§ 3. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »