| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Łaziska

z dnia 5 września 2013r.

zmieniająca Uchwałę Nr XX/139/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Rada Gminy Łaziska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 179.681 zł. Dochody budżetu gminy po zmianach określa się w kwocie 15.129.018 zł., w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 13.981.493 zł.,

b) dochody majątkowe w kwocie 1.147.525 zł.,

c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.628.703,02 zł.,

d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74.000 zł.,

e) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000 zł.

2. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XX/139/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 414.428 zł. Wydatki budżetowe po zmianach określa się w kwocie 15.800.921 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 13.228.694 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.572.227 zł.,

c) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.628.703,02 zł.,

d) wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 888.056 zł.,

e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 74.000 zł.,

f) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.250 zł.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XX/139/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 671.903 zł. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/139/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 grudnia 2012 roku określającej źródła pokrycia deficytu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przychody budżetu gminy w kwocie 1.498.784 zł., rozchody budżetu gminy w wysokości 826.881 zł. sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XX/139/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz inwestycji realizowanych w 2013 roku, stanowiący załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/139/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , stanowiące załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/139/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowiące załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/139/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 1.869.265 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaziska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kołodziejczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/180/2013
Rady Gminy Łaziska
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/180/2013
Rady Gminy Łaziska
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/180/2013
Rady Gminy Łaziska
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/180/2013
Rady Gminy Łaziska
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/180/2013
Rady Gminy Łaziska
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2013 ROK.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/180/2013
Rady Gminy Łaziska
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik6.pdf

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ireneusz Szczęsny

Ireneusz Szczęsny, Kierownik Zespołu Wsparcia Operacyjnego w Link4

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »