| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/256/2013 Rady Miasta Kraśnik

z dnia 11 października 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.334.2013 z dnia 8 listopada 2013 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm..) Rada Miasta Kraśnik uchwala, co następuje:

§ 1. Miasto Kraśnik jest obowiązane odebrać każdą ilość odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

§ 2. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną wyposażeni w pojemniki, kontenery, worki na odpady w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Odpady komunalne będą gromadzone przez właścicieli nieruchomości zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik podjętym uchwałą Nr XLII/255/2013 Rady Miasta Kraśnik z dnia 11 października 2013r.

§ 5. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa się następująco:

1. Odpady zmieszane:

1) dla zabudowy wielolokalowej: co najmniej 3 razy w tygodniu: w tym w każdą sobotę nie będącą dniem świątecznym oraz dzień przed Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi;

2) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej: co najmniej 2 razy w miesiącu.

2. Odpady frakcji suchej:

1) dla zabudowy wielolokalowej: co najmniej 1 raz na tydzień;

2) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej: co najmniej 1 raz w miesiącu.

3. Odpady wielkogabarytowe, budowlano - remontowe oraz zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są przez jednostkę wywozową w częstotliwościach:

1) w zabudowie jednorodzinnej - raz na kwartał;

2) w zabudowie wielolokalowej - 2 razy w miesiącu;

4. Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, które uzupełniają miejski system selektywnej zbiórki odpadów powinno odbywać się co najmniej 1 raz w miesiącu.

5. Harmonogram, dotyczący terminów odbioru z terenu nieruchomości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych oraz dane teleadresowe podmiotu odbierającego odpady komunalne, udostępnione będą do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Kraśnik.

6. Lista punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z adresami jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Kraśnik oraz w Referacie Gospodarki Odpadami.

7. Właściciele nieruchomości zamieszkałych są uprawnieni do samodzielnego dostarczania następujących rodzajów odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o którym mowa w § 6:

1) odpady zielone;

2) przeterminowane leki;

3) zużyte baterie i akumulatory;

4) zużyte opony;

5) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);

6) popiół.

8. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają możliwość pozbycia się odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny, takich jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe, kompletny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny poza harmonogramem, o którym mowa w ust. 5 poprzez samodzielne dostarczenie odpadów do punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o którym mowa w § 6.

§ 6. 1. Wyznacza się utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kraśniku przy ul.Urzędowskiej na działce nr 690/5, 691/5, 692/4.

2. Dopuszcza się utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w innej lokalizacji niż wskazana w § 6 pkt 1.

3. Wykazy odbieranych frakcji odpadów komunalnych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Kraśnik.

4. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów od poniedziałku do piątku od godziny 11:00 do godziny 18:00, w soboty od godziny 8:00 do 13:00.

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostały określone w ,,Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kraśniku" stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc obowiązująca Uchwała Nr XXXII/199/2013 Rady Miasta Kraśnik z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz Uchwała Nr XXXVII/237/2013 Rady Miasta Kraśnik z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/199/2013 Rady Miasta Kraśnik z dnia 7 marca 2013 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik


Zbigniew Marcinkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/256/2013
Rady Miasta Kraśnik
z dnia 11 października 2013 r.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAŚNIKU

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Kraśnik, zwanego dalej PSZOK.

2. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Kraśnik

3. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

4. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.

5. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.

6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Kraśnik, legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zameldowania, (w przypadku braku meldunku dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania np. umowa najmu lokalu itp), lub po okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Urzędu Miasta Kraśnik.

§ 2. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

a) odpady zielone - w ilości nieograniczonej,

b) przeterminowane leki - w ilości nieograniczonej,

c) zużyte baterie i akumulatory - w ilości nieograniczonej,

d) zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - w ilości 4 sztuki rocznie od gospodarstwa domowego,

e) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), w ilości nieograniczonej,

f) papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal - w ilości nieograniczonej,

g) odpady wielkogabarytowe - w ilości nieograniczonej,

h) odpady budowlano - remontowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę - w ilości do 5m3 rocznie od gospodarstwa domowego,

i) kompletny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w ilości nieograniczonej,

j) popiół - w ilości nieograniczonej

§ 3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest :

- od poniedziałku do piątku od 11:00 - 18:00

- w każdą sobotę od 08:00 - 13.00

§ 4. Odpady wymienione w § 2 gromadzone są selektywnie, w zamykanych pojemnikach i kontenerach oraz wiatach, chroniących zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt. Kontenery i pojemniki są odpowiednio oznakowane dla poszczególnych rodzajów odpadów. Do PSZOK odpady mogą być dostarczane wyłącznie samochodami osobowymi, samochodami osobowymi z przyczepką lub samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Mieszkaniec na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć worek z odpadami w celu weryfikacji jego zawartości. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieść je w odpowiednim miejscu w kontenerach lub pojemnikach po zważeniu ich przez pracownika PSZOK. Umieszczanie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika PSZOK.

§ 5. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych ( farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być nieuszkodzone. Rodzaje i ilości odpadów przyjmowanych do PSZOK w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kraśniku. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów.

§ 6. Obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kraśniku, prowadzi rejestr podmiotów, do których przekazywane są zbierane odpady. Rejestr ten zawiera m. in. nazwę i adres firmy przyjmującej odpad danego rodzaju, zezwolenia świadczące o możliwości prowadzenia działalności w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami.

§ 7. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione § 2 niniejszego Regulaminu. Obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych niezgodnie z Regulaminem, sprzecznych z przepisami prawa, czy zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi, jak również w przypadku stwierdzenia, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji np.:

a) ilość dostarczonych jednorazowo odpadów przekraczają możliwości wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,

b) ilość dostarczanych wielokrotnie odpadów przekraczają możliwości wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,

c) odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne)

§ 8. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, oraz sposobu poruszania się po PSZOK,

b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia,

c) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego,

d) na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej,

§ 9. Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych udziela na miejscu pracownik PSZOK lub pracownik Urzędu Miasta Kraśnik pod numerem telefonu 81 825 15 61.

§ 10. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Kraśnik .

Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik


Zbigniew Marcinkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »