reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/198/2013 Rady Gminy Piszczac

z dnia 4 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Gminy Piszczac uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Piszczac dla prowadzonych na jej terenie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, niepublicznych:

1) przedszkoli;

2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

3) zespołów wychowania przedszkolnego;

4) punktów wychowania przedszkolnego;

5) szkół o uprawnieniach szkół publicznych;

- zwanych dalej "szkołami".

§ 2. 1. Osoba prowadząca szkołę składa do Wójta Gminy w terminie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, informację zwierającą planowaną liczbę uczniów; wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1do uchwały.

2. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły/zespołu szkół wskazany we wniosku lub w przypadku zmiany - w piśmie informującym o zmianie numeru rachunku.

§ 3. Niepubliczne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotacje w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, stanowiące dochód gminy z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Piszczac.

§ 4. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formie zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego, otrzymuje na każdego ucznia dotacje z budżetu gminy w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Piszczac, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowiące dochód gminy, z tym że na niepełnosprawnego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Piszczac.

§ 5. Niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymuje na każdego ucznia dotacje z budżetu gminy w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Piszczac.

§ 6. Niepubliczne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, zespół i punkt wychowania przedszkolnego, szkoła podstawowa, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotacje z budżetu gminy w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostki samorządu terytorialnego.

§ 7. 1. Osoba prowadząca szkołę składa do Wójta Gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc; wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

2. Osoba prowadząca przedszkole oraz oddział przedszkolny w szkole podstawowej składa do Wójta Gminy w terminie do 10 każdego miesiąca informację o liczbie uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Piszczac; wzór informacji określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 8. 1. Upoważnione osoby mogą dokonać sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 7, na podstawie udostępnionej do wglądu dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych osoba prowadząca szkołę uwzględnia wskazane uchybienia i przekazuje skorygowane informacje, albo składa wyjaśnienia potwierdzające dotychczasowe informacje.

§ 9. Wójt Gminy przekazuje w danym miesiącu na rachunek szkoły/zespołu szkół, przypadającą na dany miesiąc, część dotacji obliczoną w oparciu o informacje, o których mowa w § 7.

§ 10. Osoba prowadząca szkołę składa do Wójta Gminy pisemne rozliczenie przekazanej dotacji za okres od stycznia do grudnia danego roku, w którym udzielono dotacji, w terminie do 15 stycznia roku następnego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

§ 11. 1. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje:

1) weryfikację rzetelności danych dotyczących liczny uczniów, w celu ustalenia czy dotacja została udzielona w prawidłowej wysokości, czy nie zachodzi sytuacja pobrania dotacji w nadmiernej wysokości;

2) weryfikację okoliczności czy rozliczenie z przekazanych środków dotacji zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy i uchwały, w terminie;

3) weryfikację okoliczności czy dotacja wykorzystana została na dofinansowanie zadań szkoły w zakresie kształcenia wychowania i opieki oraz profilaktyki społecznej, i czy środkami dotacyjnymi sfinansowano wyłącznie wydatki bieżące szkoły zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ustawy o systemie oświaty;

4) weryfikację czy dokumentacja finansowa szkoły potwierdza wydatkowanie środków dotacji;

5) weryfikację czy szkoła dokonała zwrotu środków dotacyjnych w sytuacji zaistnienia przesłanek do ich zwrotu.

2. Do przeprowadzenia kontroli uprawnia pisemne, imienne upoważnienie udzielone przez Wójta Gminy określające datę jego wydania, osobę przeprowadzającą kontrolę, nazwę i adres szkoły, przedmiot oraz termin kontroli.

3. O przeprowadzeniu kontroli zawiadamia się pisemnie osobę prowadzącą szkołę oraz dyrektora szkoły.

§ 12. 1. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających oraz oświadczeń zebranych w toku postępowania kontrolnego.

2. Kontrolowany zobowiązany jest zapewnić w celu przeprowadzenia kontroli możliwość kopiowania dokumentacji, albo jej wydruk lub przesłanie, bądź przeniesienie na odpowiedni nośnik informacji.

§ 13. 1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres osoby prowadzącej szkołę oraz imię i nazwisko osoby lub osób do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;

6) opis załączników do protokołu;

7) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;

8) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu;

9) parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.

3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o których mowa w ust. 5.

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

7. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli.

8. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień, kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

9. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

10. Protokół kontroli sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla dyrektora szkoły, osoby prowadzącej szkołę oraz Wójta Gminy.

§ 14. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy Piszczac z dnia 7 września 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 184, poz. 2872 z dnia 1 grudnia 2011 r.), z wyjątkiem § 6 ust. 1 z załącznikiem nr 1 w zakresie rozliczenia dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca grudnia 2013 rok, które tracą moc z dniem 15 stycznia 2014 roku.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piszczac.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Melańczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/198/2013
Rady Gminy Piszczac
z dnia 4 grudnia 2013 r.

...........................................................

(pieczęć osoby fizycznej lub prawnej

prowadzącej szkołę)

Wójt Gminy Piszczac

Wniosek
o udzielenie dotacji szkole niepublicznej

Podstawa prawna:

art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

1. Nazwa szkoły

...................................................................................................................................................

2. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

...................................................................................................................................................

3. Numer i data decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej

....................................................................................................................................................

4. Planowana liczba uczniów od 1 stycznia do 31 sierpnia ......................................... 20..... r.

5. Planowana liczba uczniów od 1 września do 31 grudnia ........................................ 20..... r.

6. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty (dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zespołów i punktów wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych) ...................................................................................................................................

7. Numer rachunku bankowego szkoły/zespołu szkół, na który ma być przekazana dotacja

......................................................................................................................................................

.........................................................................

(podpis osoby fizycznej

lub przedstawiciela osoby prawnej)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/198/2013
Rady Gminy Piszczac
z dnia 4 grudnia 2013 r.

...........................................................

(pieczęć osoby fizycznej lub prawnej

prowadzącej szkołę

Wójt Gminy Piszczac

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów wg stanu
na pierwszy dzień miesiąca ......................20....roku1)

1. Nazwa i siedziba szkoły:

.........................................................................................................................................

2. Aktualna liczba uczniów /słuchaczy ogółem: ................................ w tym:

1) przedszkole ...................... w tym:

a) liczba uczniów niepełnosprawnych ..............................

b) liczba uczniów z objętych wczesnym wspomaganiem .....................................

c) liczba uczniów z innych gmin .................................

2) punkt przedszkolny/zespół wychowania przedszkolnego ................................. w tym:

a) liczba uczniów niepełnosprawnych ..............................

b) liczba uczniów z innych gmin ...............................

3) szkoła podstawowa ...................... w tym:

a) liczba uczniów niepełnosprawnych ..............................

b) liczba uczniów z objętych wczesnym wspomaganiem ....................................

4) oddział przedszkolny przy szkole podstawowej .............................. w tym:

a) liczba uczniów niepełnosprawnych ............................

b) liczba uczniów z objętych wczesnym wspomaganiem ....................................

3. Wykaz uczniów:

Lp.

Imię i nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania
(miejscowość, ulica, gmina)

1.

2.

...

1) 1)termin złożenia do dnia 10 każdego miesiąca............................................. ...................................................................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć osoby fizycznej

lub przedstawiciela osoby prawnej)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/198/2013
Rady Gminy Piszczac
z dnia 4 grudnia 2013 r.

............................................................

(pieczęć osoby fizycznej lub prawnej

prowadzącej szkołę)

Wójt Gminy Piszczac

Informacja o uczniach nie będących mieszkańcamiGminy Piszczac w miesiącu ……………… 20…. r.
Dane dotyczące przedszkola niepublicznego,oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………

Lp

Nazwisko i imię ucznia

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Gmina

1.

2.

3.

4.

5.

…………………………… …………….................

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania
organu prowadzącego)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/198/2013
Rady Gminy Piszczac
z dnia 4 grudnia 2013 r.

...........................................................

(pieczęć osoby fizycznej lub prawnej

prowadzącej szkołę)

Wójt Gminy Piszczac


Rozliczenie przekazanej dotacji w 20.....r.1)
z rachunku bankowego dotowanej szkoły

1. Nazwa szkoły ...........................................................................................................................

2. Rozliczenie dotacji za miesiące: styczeń - grudzień 20.... r.

3. Faktyczna liczba uczniów dotowanej szkoły w okresie od początku roku do końca okresu sprawozdawczego:

Miesiąc

Liczba uczniów wykazanych do dotacji

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

4. Wykorzystanie dotacji:

Lp.

Rodzaje wydatków na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w ramach otrzymanej dotacji

Wysokość poniesionych wydatków z całości otrzymanej dotacji w

I.

Wydatki bieżące poniesione na cele działalności szkoły w tym:

1.

Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego(art.90 ust.3d pkt 1 ustawy o systemie oświaty)

II.

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujący:

1.

Książki i zbiory biblioteczne

2.

Środki dydaktycznych służące realizowanemu procesowi dydaktyczno-wychowawczemu

3.

Sprzętu sportowy i rekreacyjny

4.

Meble

5.

Zakup pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 90 ust. 3d pkt 2 lit. e ustawy o systemie oświaty

Wydatki razem( I+II):

Otrzymana dotacja:

Różnica:

1) 1)w terminie do 15 stycznia po zakończeniu roku, za który była przekazana dotacja
............................................. ..........................................................................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć osoby fizycznej

lub przedstawiciela osoby prawnej)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Papliński

Analityk ds. projektów konsultingowych w PKF Consult

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama