| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/147/13 Rady Gminy Trzebieszów

z dnia 8 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póżn. zm.), w związku z art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, stanowiace załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Izdebski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/147/13
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia 8 listopada 2013 r.

Wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

1. Osobie lub rodzinie może być przyznana jednorazowa pomoc w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, zwanego dalej zasiłkiem.

2. O przyznanie zasiłku mogą się ubiegać osoby spełniające kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Zasiłek może być przyznany w szczególności na:

a) podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej,

b) podjęcie i prowadzenie działalności w ramach spółdzielni socjalnej,

c) zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

d) wyposażenie lub doposażenie tworzonego własnego warsztatu pracy w maszyny i urządzenia niezbędne do jego prowadzenia.

4. Zasiłek przyznawany jest na wniosek, który powinien zawierać:

a) kwotę wnioskowanych środków,

b) rodzaj działalności podejmowanej przez wnioskodawcę,

c) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności wraz z wykazem źródeł ich finansowania oraz wskazaniem działań podjętych na rzecz rozpoczęcia prowadzenia działalności, w szczególności dotyczących pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń lub uprawnień, odbycia ewentualnych szkoleń,

d) kalkulację i harmonogram ewentualnych zakupów i opłat, jakie mogą być poczynione z wnioskowanych środków,

e) przewidywane efekty ekonomiczne związane z podjęciem działalności w ujęciu czasowym,

f) przewidywany okres prowadzenia działalności.

5. Do wniosku należy dołączyć:

a) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy,

b) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie o nie korzystaniu z pomocy na wnioskowany cel ze środków Funduszu Pracy,

c) oświadczenie wnioskodawcy o nie korzystaniu z pomocy na wnioskowany cel z innych środków publicznych,

6. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy zł).

7. Indywidualna wysokość zasiłku zależy od rodzaju planowanego przedsięwzięcia oraz ustaleń poczynionych w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego odnośnie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy.

8. Osoba lub rodzina ubiegająca się o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie zawiera kontrakt socjalny lub indywidualny program wychodzenia z bezdomności (osoba bezdomna) lub indywidualny program integracji (cudzoziemiec posiadający status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) lub indywidualny program usamodzielnienia (pełnoletni wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze i placówki, w tym opiekuńczo - wychowawcze), które przewiduje wzajemne zobowiązania stron, w tym możliwości:

a) zastosowania wsparcia finansowego,

b) pracy socjalnej,

c) instrumentów aktywnej integracji.

9. Zasiłek jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej jeżeli:

a) uzgodniono i podpisano kontrakt socjalny lub indywidualny program wychodzenia z bezdomności, indywidualny program integracji lub indywidualny program usamodzielnienia,

b) okoliczności sprawy i przedłożona propozycja wskazują, że udzielona pomoc zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i będzie skutkowała poprawą sytuacji życiowej, tj. doprowadzi do ekonomicznego usamodzielnienia osoby bądź rodziny.

10. Ocenę wniosku dokonuje się w oparciu o realia ekonomiczne oraz kryteria:

a) celowości podjęcia działalności,

b) przygotowania wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności z uwzględnieniem posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, wieku i stanu zdrowia,

c) udzielonej przez wnioskodawcę gwarancji prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy.

11. Osoba lub rodzina, która otrzymała pomoc w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie jest zobowiązana do przedłożenia rozliczenia z przyznanej i wykorzystanej pomocy, zgodnie z harmonogramem w terminie miesiąca od zakończenia realizacji.

12. Wykorzystanie przyznanej pomocy w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie podlega kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie.

13. Przyznany zasiłek podlega zwrotowi od osoby lub rodziny w przypadku:

a) wykorzystania pomocy niezgodnie z celem jej przeznaczenia,

b) nie podjęcia lub zaniechania działań zmierzających do usamodzielnienia, do realizacji których osoba bądź rodzina się zobowiązała,

c) nie podjęcia prowadzenia działalności, na którą przyznano pomoc; zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem 12 miesięcy od daty jej podjęcia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »