| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/147/13 Rady Gminy Trzebieszów

z dnia 8 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póżn. zm.), w związku z art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, stanowiace załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Izdebski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/147/13
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia 8 listopada 2013 r.

Wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

1. Osobie lub rodzinie może być przyznana jednorazowa pomoc w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, zwanego dalej zasiłkiem.

2. O przyznanie zasiłku mogą się ubiegać osoby spełniające kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Zasiłek może być przyznany w szczególności na:

a) podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej,

b) podjęcie i prowadzenie działalności w ramach spółdzielni socjalnej,

c) zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

d) wyposażenie lub doposażenie tworzonego własnego warsztatu pracy w maszyny i urządzenia niezbędne do jego prowadzenia.

4. Zasiłek przyznawany jest na wniosek, który powinien zawierać:

a) kwotę wnioskowanych środków,

b) rodzaj działalności podejmowanej przez wnioskodawcę,

c) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności wraz z wykazem źródeł ich finansowania oraz wskazaniem działań podjętych na rzecz rozpoczęcia prowadzenia działalności, w szczególności dotyczących pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń lub uprawnień, odbycia ewentualnych szkoleń,

d) kalkulację i harmonogram ewentualnych zakupów i opłat, jakie mogą być poczynione z wnioskowanych środków,

e) przewidywane efekty ekonomiczne związane z podjęciem działalności w ujęciu czasowym,

f) przewidywany okres prowadzenia działalności.

5. Do wniosku należy dołączyć:

a) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy,

b) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie o nie korzystaniu z pomocy na wnioskowany cel ze środków Funduszu Pracy,

c) oświadczenie wnioskodawcy o nie korzystaniu z pomocy na wnioskowany cel z innych środków publicznych,

6. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy zł).

7. Indywidualna wysokość zasiłku zależy od rodzaju planowanego przedsięwzięcia oraz ustaleń poczynionych w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego odnośnie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy.

8. Osoba lub rodzina ubiegająca się o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie zawiera kontrakt socjalny lub indywidualny program wychodzenia z bezdomności (osoba bezdomna) lub indywidualny program integracji (cudzoziemiec posiadający status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) lub indywidualny program usamodzielnienia (pełnoletni wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze i placówki, w tym opiekuńczo - wychowawcze), które przewiduje wzajemne zobowiązania stron, w tym możliwości:

a) zastosowania wsparcia finansowego,

b) pracy socjalnej,

c) instrumentów aktywnej integracji.

9. Zasiłek jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej jeżeli:

a) uzgodniono i podpisano kontrakt socjalny lub indywidualny program wychodzenia z bezdomności, indywidualny program integracji lub indywidualny program usamodzielnienia,

b) okoliczności sprawy i przedłożona propozycja wskazują, że udzielona pomoc zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i będzie skutkowała poprawą sytuacji życiowej, tj. doprowadzi do ekonomicznego usamodzielnienia osoby bądź rodziny.

10. Ocenę wniosku dokonuje się w oparciu o realia ekonomiczne oraz kryteria:

a) celowości podjęcia działalności,

b) przygotowania wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności z uwzględnieniem posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, wieku i stanu zdrowia,

c) udzielonej przez wnioskodawcę gwarancji prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy.

11. Osoba lub rodzina, która otrzymała pomoc w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie jest zobowiązana do przedłożenia rozliczenia z przyznanej i wykorzystanej pomocy, zgodnie z harmonogramem w terminie miesiąca od zakończenia realizacji.

12. Wykorzystanie przyznanej pomocy w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie podlega kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie.

13. Przyznany zasiłek podlega zwrotowi od osoby lub rodziny w przypadku:

a) wykorzystania pomocy niezgodnie z celem jej przeznaczenia,

b) nie podjęcia lub zaniechania działań zmierzających do usamodzielnienia, do realizacji których osoba bądź rodzina się zobowiązała,

c) nie podjęcia prowadzenia działalności, na którą przyznano pomoc; zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem 12 miesięcy od daty jej podjęcia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »