| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/173/2013 Rady Gminy Komarówka Podlaska

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komarówka Podlaska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn.zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r.,Nr 123, poz.858, z późn.zm.) Rada Gminy Komarówka Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komarówka Podlaska stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komarówka Podlaska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Marta Grabińska


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/173/2013
Rady Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 20 grudnia 2013 r.

REGULAMIN ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOMARÓWKA PODLASKA

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin okresla zasady zbiorowego i indywidualnego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie gminy przez Gminę Komarówka Podlaska, w tym prawa i obowiązki dostawcy oraz odbiorców usług, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez gminę w zakresie odprowadzania ścieków oraz obowiązki odbiorców usług

§ 2. Gmina ma obowiązek zapewnić następujący minimalny poziom świadczonych usług:

1) odbioru ścieków komunalnych o jakości określonej w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964);

2) odprowadzania od odbiorców , ścieków o jakości i w ilości określonych w umowie.

§ 3. 1. Wstrzymanie odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorcy w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usługi, a w szczególności:

1) z powodu awarii sieci lub przyłącza nie ma możliwości odprowadzania ścieków;

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska;

2. O wstrzymaniu odprowadzania ścieków gmina niezwłocznie informuje odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 3.
Szczególowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 4. 1. Odbiorca usługi składa do gminy pisemny wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłącza. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostępu do sieci kanalizacyjnej następuje po złożeniu przez odbiorcę wniosku o zawarcie umowy.

2. Gmina w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada odbiorcy do podpisu projekt umowy.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania wniosku przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego.

4. Postanowienia umów zawieranych przez gminę z odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiazków stron wynikających z przepisów ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 5. Umowa określa miejsce wykonywania usługi odprowadzania ścieków.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 6. 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2. Stosowanie przez gminę cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców o ich wysokości.

3. Gmina dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę.

§ 7. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za usługę świadczoną przez gminę jest faktura . Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 21 dni od daty dokonania odczytu .W sytuacji kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania urządzenia pomiarowego ( ryczałtu) , w terminie do końca okresu roliczeniowego.

2. Odbiorca dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze .

3. Zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej zapłaty.

4. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza sie ją na poczet przyszłych należności.

§ 8. 1. W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana na podstawie ryczałtu.

2. Jeżeli odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń gminy i wprowadza ścieki do urządzeń gminy, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 , odbiorca jest zobowiązany do zakupu i zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego oraz jego utrzymania.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 9. Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej powinien zawierać:

1) dane dotyczące wnioskodawcy i nieruchomości;

2) rodzaje instalacji odbiorczych;

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, w szczególności: powierzchnię użytkową, rodzaj lokalu i wyposażenie odprowadzające ścieki.

§ 10. 1. Gmina określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają:

1) miejsce i sposób przyłączenia do sieci kanalizacyjnej z instalacajmi odbiorcy;

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego;

3) jakość odprowadzanych ścieków;

4) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 11. Warunki jakości ścieków określa umowa na odbiór ścieków.

§ 12. 1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług kanalizacyjnych

§ 13. 1. Poziom dostępu do usług kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają w szczególności:

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

2) wieloletnia prognoza finansowa gminy Komarówka Podlaska.

2. Potencjalni odbiorcy usług kanalizacyjnych mogą uzyskać infmormacje w zakresie technicznych warunków określających możliwości dostępu do usługi: pisemnie, telefonicznie lub bezpośrednio w urzędzie gminy.

§ 14. 1. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci kanalizacyjnej i instalacji wewnętrznej oraz odpowiedzialności - jest granica nieruchomości gruntowej.

2. Miejscem rozdziału sieci kanalizacyjnej i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału i odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy odprowadzającego ścieki - jest pierwsza studzienka kanalizacyjna.

3. W przypadku przyłącza kanalizacyknego stanowiącego własność odbiorcy, miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności , jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez gminę wykonanego przyłącza

§ 15. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza gmina dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci oraz projektem przyłącza.

2. Jeżeli warunki przyłączenia do sieci obejmowały również obowiązek wybudowana przez przyszłego odbiorcę ze środków własnych urządzenia kanalizacyjnego, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tego urządzenia.

3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są prowadzone przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

4. Odbiór jest dokonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

5. Przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację przyłącza i dostaczyć jeden egzemplarz do urzędu gminy.

§ 16. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu określa gmina.

Rozdział 8.
Standardy obsługi odbiorców oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 17. 1. Gmina jest zobowiązana do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1) występujacych awarii urządzeń kanalizacyjnych;

2) planowanych przerw w świadczeniu usługi.

2. Gmina udziela informacji za pośrednictwem: telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

3. Jeżeli wniosek o udzielenie informacji został przedłożony na piśmie, gmina udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania wniosku chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

§ 18. 1. Każdy odbiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez gminę umowy, w szczególności: ilości i jakości świadczonej usługi oraz wysokości opłat za usługę.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3. Gmina jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki nie dłużej niż 14 dni od dnia jej złożenia w urzędzie gminy lub dostarczenia informacji.Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 Kpa (Dz.U.z 2013 r.,poz.267).

§ 19. 1. Gmina jest zobowiązana do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

2. Stosowna informacja, zawierająca m.in. wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie gminy.

§ 20. 1. W siedzibie gminy winny być udostępnione:

1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłaty;

2) regulamin odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie gminy;

3) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

2. Gmina nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy.

§ 21. Gmina ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usługi wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności: jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, a także przyczynami technicznymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »