| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/141/13 Rady Gminy Wysokie

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 182 z późn.zm.) Rda Gminy w Wysokiem uchwala, co nastepuje:

§ 1.

Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości kwoty zasiłków lub wydatków na pomoc rzeczową zwanymi dalej wydatkami na świadczenia pomocy społecznej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/141/13
Rady Gminy Wysokie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społęcznej

§ 1.

Osoby zobowiązane są do zwrotu poniesionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem wydatków na świadczeniia pomocy społecznej, jeżeli dochód osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

§ 2.

1. Kwota zasiłków okresowych, zasiłków celowych, wydatki na pomoc rzeczową przyznanych pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi:

1) w części - od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby rodzinie lub dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej i jednocześnie nie przekracza 200% tego kryterium,

2) w całości - osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny przekracza wysokość 200% kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz części wydatków poniesionych na pomoc rzeczową jest uzależniona od procentowo okrślonej wysokości posiadanego dochodu osoby lub rodziny, zgodnie z poniższą tabelą:

% dochodu osoby lub rodziny wg kryterium ustalonego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość zwrotu wydatków określona w %

-

Osoby samotnie gospodarujące

Osoby w rodzinie

od 100 do 150

30

40

150 do 200

50

60

powyżej 200

100

100

§ 3.

1. Zwrot wydatków na świadczenia z pomocy społecznej może nastąpić jednorazowo lub w ratach.

2. Pracownik socjalny pomocy społecznej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ustala sytuację osobistą osoby i rodziny ubiegające się o świadczenie i wnioskuje w jakim zakresie i jaka część wydatków podlega zwrotowi

3. Obowiązek zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej oraz wysokość kwoty podlegającej jednorazowemu zwrotowi wraz z terminem jej zwrotu lub wysokości rat i terminy ich zwrotu ustala się każdorazowo w indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia, z uwzględnieniem sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o przyznanie świadczenia. Od zwracanych wydatków nie nalicza się odsetek.

4. Zwrot wydatków na świadczenia pomocy społecznej dokonuje się w sposób wskazany w decyzji administracyjnej, o której mowa w ust.3.

5. W przypadku nie zwrócenia wydatków w terminach ustalonych w decyzji administracyjnej, o której mowa w ust.3 należności z tego tytułu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstapić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w wyjątkowo trudnych sytuacjach życiowych uzasadnionych treścią rodzinnego wywiadu środowiskowego.

§ 5.

Zakres udzielania pomocy rzeczowej i świadczeń pieniężnych podkegających zwrotowi uzależnia się od środków finansowych w budżecie Gminy Wysokie przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie


Stanisław Zdun

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »