| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/336/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art.212 ust.2, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 48.601.886,80 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 45.364.356,80 zł i dochody majątkowe 3.237.530,00 zł zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.071.809,00zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 104.464,00 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 310.000,00 zł ,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 900.000,00 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 51.001.886,00 zł, z tego wydatki bieżące 45.149.939,80 zł i wydatki majątkowe 5.851.947,00 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.071.809,00zł,

2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.832.927,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 245.000 zł,

4) wydatki na realizację określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 65.000 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 55.800,00 zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.095.320,00 zł.

§ 3.

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2.400.000,00 zł . Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 3.000.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 600.000,00 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5.

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 150.000 zł,

2) celową w kwocie 110.000 zł , z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110.000 zł.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik Nr 4.

§ 7.

Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 ,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 810.756,00zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 810.756,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 9.

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4.000.000,00 zł.

§ 10.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym, w kwocie 100.000,00 zł.

§ 11.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Robert Matejek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/336/13
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/336/13
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/336/13
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/336/13
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/336/13
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/336/13
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/336/13
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »