| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/336/2013 Rady Gminy Niemce

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, ust.2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 51.307.229,91 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 45.300.301,03 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.006.928,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.747.313,- zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.994.634,66 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000 zł.

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 75.000 zł.

5) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.270.368,- zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 56.123.791,78 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 41.608.812,03 zł i wydatki majątkowe 14.514.979,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.747.313,- zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.686.972,43 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 216.000,- zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,- zł.

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 75.000,- zł.

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.406.940,- zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w kwocie 4.816.561,87 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. Nr 3.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 7.002.561,87 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.186.000,- zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 300.000 zł,

2) celową w kwocie 95.000,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2.653.000,- zł oraz plan kosztów w kwocie 2.633.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 868.880,- zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 868.880,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 8.502.561,87 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 372.820,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Niemce do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, którego maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.500.000,- zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy Niemce do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Niemce do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Niemce do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Niemce


Henryk Ziębowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/336/2013
Rady Gminy Niemce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/336/2013
Rady Gminy Niemce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/336/2013
Rady Gminy Niemce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/336/2013
Rady Gminy Niemce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/336/2013
Rady Gminy Niemce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/336/2013
Rady Gminy Niemce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/336/2013
Rady Gminy Niemce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/336/2013
Rady Gminy Niemce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/336/2013
Rady Gminy Niemce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »