| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/242/13 Rady Gminy Sawin

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 212, ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się łączna kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 17.505.117,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.256.023,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.249.094,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.795.665,00 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych j.s.t. w drodze porozumienia w kwocie 41.100,00 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.000,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 300.000,00 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 17.730.417,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.954.605,10 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.775.811,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.795.665,00 zł,

2) wydatki na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 413.096,03 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 40.000,00 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł,

5) wydatki na zadania innych j.s.t. przyjęte do realizacji na podstawie porozumień w kwocie 41.100,00 zł,

6) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 25.000,00 zł,

7) wydatki na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych związanych z siecią drogową w kwocie 535.000,00 zł,

- bieżącego utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych w kwocie 210.000,00 zł.

8) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 300.000,00 zł.

§ 3.

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 225.300,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3.

§ 4.

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 225.300,00 zł.

2) Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 18.000,00 zł,

2) celową w kwocie 38.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7.

Określa się:

1) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 11.

Upoważnia się wójta gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Sawin


Hubert Wiciński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/242/13
Rady Gminy Sawin
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK WG ŹRÓDEŁ, DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/242/13
Rady Gminy Sawin
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK WG ŹRÓDEŁ, DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/242/13
Rady Gminy Sawin
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/242/13
Rady Gminy Sawin
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/242/13
Rady Gminy Sawin
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2014 ROKU ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/242/13
Rady Gminy Sawin
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA INWESTYCJE GMINNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2014 ROKU


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/242/13
Rady Gminy Sawin
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2014 ROKU UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/242/13
Rady Gminy Sawin
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

BUDŻET GMINY SAWIN NA 2014 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »