| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/208/2014 Rady Gminy Nowodwór

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm. ) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Nowodwór.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej obejmujący prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi niezbędnymi do zakresu zamierzonej działalności, w tymi:

a) urządzeniami przystosowanymi do humanitarnego wyłapywania i obezwładniania zwierząt,

b) pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt,

c) urządzeniami lub sprzętem służącymi do bezpiecznego transportu żywych zwierząt,

3) posiadać zawartą umowę z lekarzem weterynarii lub oświadczenie lekarza weterynarii o gotowości współpracy w zakresie podstawowej opieki weterynaryjnej;

4) posiadać zawartą umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt, gwarantującym odbiór wyłapywanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych przez przedsiębiorcę.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub zawartą umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w tym zakresie;

3) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko;

4) posiadać prawo dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia schroniska, w tym:

a) środkami technicznymi służącymi do transportu zwierząt,

b) urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,

c) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;

5) posiadać zawartą umowę z uprawnionym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części na unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych i ich części lub pisemne oświadczenie uprawnionego przedsiębiorcy o gotowości współpracy w tym zakresie.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części winien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części;

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność, o której mowa w pkt 1;

3) dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w odpowiedniej ilości i jakości stosownie do zakresu zamierzonej działalności, w tym:

a) pojazdami przystosowanymi do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

b) narzędziami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

c) środkami niezbędnymi do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części,

d) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części winien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w odpowiedniej ilości i jakości stosownie do zakresu zamierzonej działalności, w tym:

a) pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych,

b) piecem do spalania zwłok zwierzęcych,

c) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych z zastrzeżeniem pkt 2,

d) środkami przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania albo umową gwarantującą odbiór bądź pisemne oświadczenia o gotowości do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania;

3) w przypadku nie dysponowania chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, przedsiębiorca powinien przedłożyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne oświadczenia o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Jabłoński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »