| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/269/13 Rady Gminy w Biłgoraju

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Korczów, obejmującego teren działki oznaczonej nr 1458/3, na której znajduje się Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) po stwierdzeniu iż niniejszy plan nie narusza ustaleńStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biłgoraj,przyjętego uchwałą Nr XIX/96/12 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 27 stycznia 2012 rokuna wniosek Wójta Gminy w Biłgoraju

Rada Gminy w Biłgoraju uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Korczów, obejmującego teren działki oznaczonej nr 1458/3, na której znajduje się Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Plan dotyczy terenu położonego w Korczowie, obejmującego działkę oznaczoną nr 1458/3, na której znajduje się Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie, zgodnie z granicami przedstawionymi na załączniku graficznym do Uchwały Nr XIX/100/12 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Korczów, obejmującego teren działki oznaczonej nr 1458/3, na której znajduje się Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie.

2. Powierzchnia terenu objętego planem wynosi 9,71 ha.

§ 2. 1. Tekst planu stanowi treść niniejszej Uchwały.

2. Załącznikami do Uchwały są:

1) zał. nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący integralną część Uchwały,

2) zał. nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - nie będące ustaleniem planu.

3) zał. nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania - nie będące ustaleniem planu.

§ 3. 1. Ustalenia planu, stanowiące treść niniejszej Uchwały, zawarte są również na rysunku planu, o którym mowa w § 2, ust. 2, pkt 1, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ustalenia planu zawarte w Uchwale oraz na rysunku planu obowiązują łącznie.

§ 4. 1. Obowiązujące elementy ustaleń planu, wyznaczone na rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 1:

1) granice terenu objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny- wyznaczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy- wyznaczone na rysunku planu i obowiązujące w odniesieniu do budynków planowanych oraz przebudowywanych;

4) teren o różnym przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym,wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem identyfikacyjnym:O-TZZO -Teren zakładu zagospodarowania odpadów.

2. Na rysunku planu wrysowano ponadto następujące elementy informacyjne planu - nie będące jego ustaleniami:

1) orientacyjne linie rozgraniczające tereny dróg publicznych, ilustrujące fragment układu komunikacyjnego poza granicami terenu objętego planem.

§ 5. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Uchwale- należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) planie- należy przez to rozumieć tekst planu i rysunek planu;

3) rysunku planu- należy przez to rozumieć graficzną część planu wykonaną w skali 1 : 2 000 na urzędowej kopii mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały;

4) linii rozgraniczającej tereny -należy przez to rozumieć linię, która rozgranicza tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym lub różnych zasadach zagospodarowania,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy- należy przez to rozumieć linię wrysowaną na rysunku planu, poza którą nie mogą wykraczać rzuty poziome budynków, za wyjątkiem balkonu lub daszku nad wejściem, a także takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa - nie więcej jednak niż 1,5 m;

6) przeznaczeniu podstawowym- należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które przeważa na danym terenie;

7) przeznaczeniu uzupełniającym- należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne niż podstawowe, które uzupełniają i wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

8) terenie- należy przez to rozumieć teren wyznaczony i ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony przypisanym symbolem, na którym obowiązują te same ustalenia, jeśli z treści uchwały nie wynika inaczej;

9) terenie inwestycji- należy przez to rozumieć teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę i granicami projektu zagospodarowania w rozumieniu przepisów odrębnych;

10) działce budowlanej -należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów - według definicji zawartej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

11) powierzchni zabudowy- należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy budynkami istniejącymi i projektowanymi - zlokalizowanymi na działce budowlanej lub na terenie inwestycji;

12) wskaźniku intensywności zabudowy -należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej budynków istniejących i planowanych w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji;

13) wysokości budynku- należy przez to rozumieć określenie maksymalnego pionowego wymiaru budynku, zgodnie z definicją zawartą w przepisach odrębnych;

14) nośniku reklamowym- należy przez to rozumieć wolnostojące, związane z gruntem urządzenie reklamowe lub urządzenie reklamowe posiadające samodzielną konstrukcję nośną a także tablice reklamowe na ścianach budynków i innych obiektach budowlanych, służące prezentacji reklamy o powierzchni większej niż 6 m2 ;

15) drodze wewnętrznej -należy przez to rozumieć drogę niepubliczną, o której mowa w przepisach odrębnych;

16) dojazdach nie wydzielonych- należy przez to rozumieć drogi stanowiące dojazdy do budynków i urządzeń, a także ustanowione służebności drogowe;

17) zieleni izolacyjnej i ozdobnej -należy przez to rozumieć zieleń urządzoną niską i wysoką, kształtowaną w postaci kompozycji z drzew i krzewów w celu izolacji optycznej i akustycznej różnych funkcji.

2. Inne określenia użyte w Uchwale a nie wymienione powyżej, należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zamieszczonymi w przepisach odrębnych.

Rozdział 2.

§ 6. Ustalenia obowiązujące w całym terenie objętym planem

1. Realizacja ustaleń niniejszego planu oraz utrzymanie dotychczasowego zainwestowania, a także zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów nie mogą naruszać:

1) praw właścicieli i użytkowników terenów sąsiadujących;

2) innych wymagań, a w szczególności dotyczących ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

2. Dla terenu objętego planem dopuszcza się dotychczasowy sposób jego wykorzystywania - do czasu zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

3. Dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w § 12.

§ 7. Zasady i warunki kształtowania działek budowlanych

1. W terenie oznaczonym symbolem O-TZZO ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielanych działek - nie mniej niż 0,1 ha.

2. Ustala się minimalne szerokości frontów nowo wydzielanych działek - nie mniej niż 20 m

3. Dopuszcza się dokonywanie scaleń działek oraz dokonywanie wtórnych podziałów pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisów odrębnych oraz zapewnienia możliwości zagospodarowania nowo wydzielonych działek zgodnie z ustaleniami dla terenu O-TZZO .

§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.W zakresie zasad ochrony wartości urbanistycznych oraz kształtowania ładu przestrzennego w granicach terenu objętego planem ustala się:

1) nakazy zawarte w:

a) określeniu maksymalnych wskaźników powierzchni zabudowy i minimalnych wskaźników powierzchni biologicznie czynnej,

b) sytuowaniu budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy,

c) określeniu maksymalnych i minimalnych wskaźników intensywności zabudowy,

d) określeniu gabarytu budynków i kształtu dachów;

2) następujące zakazy:

a) budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz napowietrznych linii telekomunikacyjnych,

b) budowy nośników reklamowych;

3) następujące dopuszczenia:

a) dopuszcza się umieszczanie szyldów reklamowych oraz tablic informacyjnych pod warunkiem że powierzchnia poszczególnej tablicy nie przekroczy 6 m2.

§ 9. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Dla ochrony środowiska ustala się następujące zasady:

1) wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ochrony przed wibracjami i oddziaływaniem pól elektromagnetycznych realizować zgodnie obowiązującymi przepisami odrębnymi;

2) zaopatrzenie w ciepło przez stosowanie niskoemisyjnych źródeł, takich jak: energia elektryczna, gaz ziemny, gaz propan-butan, olej opałowy oraz paliwa stałe z wykorzystaniem odpowiednich technologii spalania;

3) dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, w tym wykorzystanie energii słonecznej i ciepła górotworu;

4) dopuszcza się odgazowanie kwater składowiska ze spalaniem gazu lub jego wykorzystaniem gospodarczym;

5) ustala się następujące zasady postępowania ze ściekami oraz wodami opadowymi i roztopowymi z uwagi na położenie terenu w zasięgu nieudokumentowanego obszaru wód podziemnych osadów wapiennych strefy krawędziowej Roztocza:

a) ustala się obowiązek docelowego wyposażenie terenu w sieć kanalizacyjną z nakazem odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków (poza terenem objętym niniejszym planem),

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach i ich okresowe usuwanie w sposób określony przez gminę,

c) nakazuje się podczyszczanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów dróg, placów, parkingów oraz innych nawierzchni utwardzonych z zastosowaniem osadników i separatorów substancji ropopochodnych przed ich wprowadzeniem do kanalizacji, wód powierzchniowych lub do gruntu,

d) dopuszcza się zatrzymywania części wód opadowych i roztopowych na działce budowlanej lub w terenie inwestycji przez odprowadzenie ich do gruntu,

e) dopuszcza się retencję wód opadowych z powierzchni dachowych w zbiornikach zlokalizowanych na działce budowlanej lub w terenie inwestycji,

f) nakazuje się zachowanie ciągłości okresowych cieków wodnych oraz rowów odwadniających,

g) dopuszcza się zarurowanie i przeprowadzenie pod powierzchnią terenu okresowych cieków wodnych oraz rowów odwadniających - przy jednoczesnym zastosowaniu urządzeń do odprowadzania wód opadowych i drenażowych celem zachowania właściwych stosunków wodnych;

6) nakazuje się prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich powstawania z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrębnymi i zasadami przyjętymi przez gminę Biłgoraj.

2. Dla ochrony przyrody ustala się następujące zasady:

1) nakazuje się kształtowanie zieleni na powierzchniach wskazanych jako powierzchnie biologicznie czynne;

2) w pasach terenów zawartych pomiędzy linią rozgraniczającą teren O-TZZO a nieprzekraczalną linią zabudowy nakazuje się ochronę drzewostanów istniejących oraz ich uzupełnianie nowymi nasadzeniami.

3. Dla ochrony krajobrazu i środowiska kulturowego, z uwagi na stan środowiska przyrodniczego i walory krajobrazowe w terenach sąsiednich, położonych poza granicami terenu objętego planem, z uwzględnieniem aktualnego zagospodarowania terenów sąsiednich ustala się:

1) w terenie O-TZZO nakazuje się kształtowanie zieleni w postaci komponowanych z różnych gatunków drzew i krzewów pasów zieleni izolacyjnej na granicy tego terenu z terenami sąsiednimi,

2) ograniczenia wysokości planowanej zabudowy;

3) maksymalne, nieprzekraczalne wskaźniki powierzchni zabudowy;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, stanowiące element kształtowania ładu przestrzennego;

5) dopuszcza się przebudowę napowietrznych linii elektroenergetycznych i ich kablowanie dla poprawy standardów estetycznych i krajobrazowych.

4. Obowiązuje ochrona przypadkowych znalezisk archeologicznych a w przypadku ich odkrycia nakłada się obowiązek zgłaszania znaleziska do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§ 10. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego.Ustala się następujący sposób obsługi terenu objętego planem przez układ drogowy:

1) ustala się dostępność komunikacyjną z publicznej drogi dojazdowej zlokalizowanej na działce nr 1210 - po północno-wschodniej stronie terenu O-TZZO - położonej poza granicami terenu objętego niniejszym planem;

2) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych (nie wrysowanych na rysunku planu) w nawiązaniu do zaistniałych potrzeb;

3) ustala się minimalną szerokość pasa drogowego dla dróg wewnętrznych - nie mniej niż 5 m w liniach rozgraniczających.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad budowy, przebudowy i remontów systemów

infrastruktury technicznej.

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania terenu O-TZZO, w tym spełnienia wymogów sanitarnych, ustala się zasady jego obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w dostosowaniu do potrzeb.

2. Jako generalne zasady obowiązujące w terenie objętym planem ustala się:

1) utrzymanie istniejących sieci, urządzeń i obiektów uzbrojenia infrastrukturalnego, z dopuszczeniem ich remontów i przebudowy;

2) dopuszcza się budowę nowych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

3) przyjmuje się zasadę uściślania lokalizacji urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;

4) w granicach terenu objętego planem dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dla obsługi terenu oraz dla realizacji niezbędnych inwestycji pod warunkiem, że ich lokalizacja nie pozostaje w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami niniejszego planu;

3. Ustala się następujące zasady budowy, przebudowy i remontów systemuzaopatrzenia w wodęterenów objętych planem:

1) ustala się zasadę docelowego zaopatrzenia terenu w wodę przez jej dostarczanie z gminnej sieci wodociągowej;

2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę dla celów socjalnych - do czasu budowy sieci wodociągowej - przez jej dostarczanie beczkowozami;

3) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę dla celów technologicznych i przeciwpożarowych z indywidualnych ujęć zlokalizowanych w terenie O-TZZO;

4) dopuszcza się budowę nowych odcinków sieci wodociągowej oraz przebudowę i remonty istniejących sieci i urządzeń.

4. Ustala się następujące zasady budowy, przebudowy i remontów systemuodprowadzania ściekówz terenów objętych planem:

1) ustala się obowiązek docelowego podłączenia budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

2) dopuszcza się odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków położonej poza terenem objętym planem;

3) dopuszcza się budowę nowych odcinków sieci i urządzeń oraz przebudowę i remont istniejącej sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej;

4) do czasu budowy sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach oraz ich okresowe usuwanie w sposób określony przez gminę;

5) dopuszcza się odprowadzenie oczyszczonych ścieków do gruntu pod warunkiem spełnienia wymagań przepisów związanych z ochroną środowiska.

5. Ustala się następujące zasady budowy, przebudowy i remontów systemuodprowadzenia wód opadowych i roztopowychz terenu objętego planem:

1) ustala się zasadę odprowadzania wód opadowych i roztopowych poprzez lokalną kanalizację deszczową do zbiorników zlokalizowanych w terenie O-TZZO lub ich odprowadzanie do oczyszczalni poza terenem O-TZZO - z dopuszczeniem odprowadzenia do gruntu pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w § 9, ust. 1 pkt 5;

2) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych bezpośrednio do gruntu lub ich retencję w zbiornikach (zamkniętych lub otwartych) usytuowanych w terenie O-TZZO (w celu ich gospodarczego wykorzystania - między innymi do pielęgnacji zieleni, mycia nawierzchni utwardzonych itp.).

6. Ustala się następujące zasady budowy, przebudowy i remontówsystemu gazowniczego:

1) dopuszcza się możliwość wyposażenia terenu w sieć gazową;

2) dopuszcza się budowę nowej sieci gazowniczej oraz przebudowę i remonty sieci istniejącej;

3) dla projektowanych gazociągów należy ustalić strefy kontrolowane, w których zakazuje się wznoszenia budynków i sadzenia drzew oraz podejmowania przedsięwzięć mogących zagrozić trwałości gazociągu.

7. Ustala się następujące zasadyzaopatrzenia obszaru w ciepło:

1) ustala się zasadę zaopatrzenie w ciepło zabudowy przez zastosowanie najlepszej dostępnej techniki wykorzystywanej w jego wytwarzaniu z niskoemisyjnych źródeł, w tym: energii elektrycznej, gazu ziemnego, gazu propan-butan, oleju opałowego oraz paliw stałych z wykorzystaniem odpowiednich technologii spalania;

2) dopuszcza się utrzymanie obecnego sposobu ogrzewania istniejących budynków i przygotowania ciepłej wody w oparciu o indywidualne źródła ciepła i lokalny system grzewczy;

3) dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii przez stosowanie między innymi kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła;

4) dopuszcza się odzysk energii z materiałów zawartych w odpadach.

8. Ustala się następujące zasady budowy, przebudowy i remontówsystemu elektroenergetycznego:

1) teren objęty planem wyposażony jest w sieci i urządzenia elektroenergetyczne:

2) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących oraz budowę nowych sieci i urządzeń elektroenergetycznych z zastosowaniem następujących zasad:

a) stacje transformatorowo - rozdzielcze 15/04 kV należy budować jako wnętrzowe, kontenerowe lub słupowe,

b) sieć elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia należy realizować jako kablową - układaną pod powierzchnią terenu,

3) przy ustalaniu lokalizacji obiektów budowlanych należy uwzględnić strefy techniczne od linii elektroenergetycznych.

9. Ustala się następujące zasady budowy, przebudowy i remontówsystemu teletechnicznego:

1) dopuszcza się budowę nowych sieci i urządzeń oraz przebudowę i remonty istniejących sieci i urządzeń teletechnicznych z zastosowaniem następujących zasad:

a) linie teletechniczne należy budować jako kablowe - układane pod powierzchnią terenu lub w kanalizacji teletechnicznej,

b) w przypadku przebudowy, istniejące napowietrzne linie teletechniczne należy wymieniać na linie kablowe, układane pod powierzchnią terenu.

10. Ustala się następujące zasadygospodarkiodpadami:gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich powstawania, z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrębnymi i zasadami określonymi dla gminy Biłgoraj.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenu i zasad jego zagospodarowania.

§ 12. 1. Wyznacza sięTEREN ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓWoznaczony na rysunku planu symbolemO-TZZO.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu obejmuje zabudowę budynkami, obiektami budowlanymi i urządzeniami technologicznymi związanymi z zagospodarowaniem odpadów między innymi przez ich sortowanie oraz mechaniczno-biologiczne przetwarzanie, kompostowanie i składowanie.

3. Przeznaczenie uzupełniające obejmuje:

1) zabudowę budynkami socjalnymi i gospodarczymi;

2) urządzenia techniczne i technologiczne związane z zagospodarowaniem odpadów i odzyskiem energii;

3) nie wyznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne, place manewrowe i parkingi, chodniki, podejścia i podjazdy;

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

5) zieleń izolacyjną oraz ozdobną z elementami małej architektury.

4. W terenie O-TZZO, w zakresie sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują odpowiadające zasady zawarte w Rozdziale II niniejszej Uchwały a ponadto następujące ustalenia:

1) powierzchnia zabudowy budynkami nie może stanowić więcej niż 60 % powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 10 % powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji;

3) wskaźnik intensywności zabudowy nie może być mniejszy niż 0,1 i nie większy niż 0,8

4) maksymalna długość rzutu budynku nie może przekroczy 300 m;

5) wysokość budynków nie może przekraczać 13 m;

6) należy stosować dachy budynków o kącie nachylenia głównych połaci od 0o - 45o, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami;

7) ustala się obowiązek zapewnienia min. jednego miejsca postojowego lub garażowego, przypadającego na każdych trzech zatrudnionych;

8) nakazuje się stosowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy - wrysowanych na rysunku planu - w stosunku do budynków planowanych;

9) dopuszcza się budowę obiektów budowlanych (z wyłączeniem budynków) związanych z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym (o których mowa w ust. 2 i 3) bez uwzględniania nieprzekraczalnych linii zabudowy wrysowanych na rysunku planu;

10) nakazuje się wytworzenie pasów terenów o minimalnej szerokości 3 m - pokrytych zielenią izolacyjną - wzdłuż linii rozgraniczających teren O-TZZO;

11) w przypadku wydzielania nowych działek, dopuszcza się lokalizację budynków przy granicy;

12) nakazuje się wyposażenie terenu w hydranty zewnętrzne zapewniające odpowiednią ilość wody do gaszenia pożaru;

13) nakazuje się budowę dróg pożarowych zapewniających dojazd jednostek ratowniczych do budynków;

14) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 13. Ustala się stawkę procentową w wysokości 30 %, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biłgoraj.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Biłgoraju


Wiesław Grabias


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/269/13
Rady Gminy w Biłgoraju
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/269/13
Rady Gminy w Biłgoraju
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/269/13
Rady Gminy w Biłgoraju
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »