| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/208/2014 Rady Gminy Łaziska

z dnia 25 lutego 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy Łaziska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 698.310 zł. Dochody budżetu gminy po zmianach określa się w kwocie 14.702.358 zł., w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 13.389.595 zł.,

b) dochody majątkowe w kwocie 1.312.763 zł.,

c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.041.523 zł.,

d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74.000 zł.,

e) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000 zł.,

f) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 336.000 zł.

2. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 591.255 zł. Wydatki budżetowe po zmianach określa się w kwocie 15.167.386 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 12.411.780 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.755.606 zł.,

c) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.041.523 zł.,

d) wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 593.680 zł.,

e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 74.000 zł.,

f) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 15.000 zł.,

g) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 336.000 zł.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 465.028 zł. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/195/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 grudnia 2013 roku określającej źródła pokrycia deficytu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przychody budżetu gminy w kwocie 1.682.776 zł., rozchody budżetu gminy w wysokości 1.217.748 zł. sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/159/2013 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz inwestycji realizowanych w 2013 roku, stanowiący załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowiące załącznik Nr 6do Uchwały Nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 28.020 zł. oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 28.020 zł. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 1.441.861 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaziska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kołodziejczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/208/2014
Rady Gminy Łaziska
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU GMINY.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/208/2014
Rady Gminy Łaziska
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU GMINY.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/208/2014
Rady Gminy Łaziska
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/208/2014
Rady Gminy Łaziska
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/208/2014
Rady Gminy Łaziska
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik5.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM SRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2014 ROK.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/208/2014
Rady Gminy Łaziska
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik6.pdf

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/208/2014
Rady Gminy Łaziska
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN DOCHODOW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH - USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »