| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/296/2014 Rady Miejskiej w Parczewie

z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 w związku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) oraz w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927, z późn. zm.) - Rada Miejska w Parczewie uchwala, co następuje:

§ 1. W celu podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego Gminy Parczew oraz zmniejszenia skali bezrobocia udziela się przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których zrealizowano nowe inwestycje, wyodrębnione na mapie ewidencyjnej miasta Parczewa jako Parczewska Strefa Przemysłowa określone w załączniku Nr 1A, Nr 1B i Nr 1C do uchwały, przez okres:

1) 12 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą równowartość 200.000,- zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);

2) 24 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą równowartość 2.000.000,- zł (słownie: dwa miliony złotych);

3) 36 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą równowartość 5.000.000,- zł (słownie: pięć milionów złotych).

2. Dla powstania prawa do zwolnienia uwzględnia się wyłącznie nakłady poniesione po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 4 pkt 1 uchwały.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nowej inwestycji - należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa.

§ 4. Pomocy regionalnej w formie zwolnienia określonego w § 2 udziela się, jeżeli:

1) zostanie dokonane zgłoszenie o zamiarze korzystania z pomocy - przed rozpoczęciem realizacji inwestycji - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały;

2) spełniono pozostałe warunki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927,z późn. zm.).

§ 5. Uchwała stanowi program pomocy regionalnej i zwolnienia w niej zawarte mają zastosowanie przy uwzględnieniu - zarówno przed uzyskaniem prawa, jak i w trakcie jego realizacji - przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 4 pkt 2 uchwały, przepisów Ordynacji podatkowej oraz przepisów dotyczących pomocy publicznej.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r. i ma zastosowanie do 30 czerwca 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Szych


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/296/2014
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 20 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

załączniki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/296/2014
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 20 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

zgłoszenie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "KM-LEX"

Kancelaria Prawna "KM-LEX" Roszczenia i usługi prawne Krzysztof Konopka. Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu zawartych umów ubezpieczeniowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »