| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/307/14 Rady Miasta Biłgoraj

z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad umieszczania reklam, urządzeń reklamowo-informacyjnych na mieniu komunalnym Gminy Miasto Biłgoraj oraz pobierania opłat z tego tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miasta Biłgoraj uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Umieszczanie reklam na terenach i obiektach będących własnością Gminy Miasto Biłgoraj wymaga pisemnej zgody Burmistrza Miasta Biłgoraj.

2. Zgoda wydawana jest każdorazowo na wniosek zainteresowanego zwanego dalej Wnioskodawcą.

3. Wyżej wymieniony wniosek musi zawierać: informację o nr działki lub adres budynku, na którym ma być umieszczona reklama, informację o okresie zajmowania terenu lub obiektu przez reklamę, mapkę z wrysowanym miejscem lokalizacji reklamy, projekt graficzny reklamy z uwzględnieniem kształtu, kolorystyki, treści, wymiarów reklamy oraz rodzaj nośnika reklamy.

4. Zainstalowanie tablic i urządzeń reklamowych należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

5. Dla terenów objętych ochroną konserwatorską, umieszczenie reklam wymaga uzyskania zgody Konserwatora zabytków.

§ 2.

1. Przez reklamę rozumie się treści i emblematy o charakterze informacyjnym lub marketingowym, mające skłonić kupującego towar lub usługi do dokonania wyboru.

2. Reklama nie jest tablica-szyld, zawierająca w treści oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby, godziny pracy, przedmiot prowadzonej działalności, umieszczone przy wejściu do budynku, lokalu w miejscu siedziby lub świadczenia usług.

3. Powierzchnia szyldu (mierzona w rzucie pionowym powierzchni ogłoszeniowej) nie może przekroczyć 2 m2.

4. Od powierzchni szyldów przekraczającej 2 m2naliczane będą opłaty jak za reklamy, zgodnie ze stawkami określonymi w zarządzeniu Burmistrza.

§ 3.

1. Umieszczenie reklam nie może powodować niszczenia lub uszkodzenia obiektów i terenów gminnych.

2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub terenu gminnego, wnioskodawca jest zobowiązany na własny koszt do przywrócenia do stanu pierwotnego w ciągu 7 dni od powstania uszkodzenia.

3. Zabrania się umieszczania reklam poprzez malowanie ich bezpośrednio na obiekcie.

4. Kształt, kolor i sposób wykonania reklamy powinien być zharmonizowany z otoczeniem, nie może oszpecać budynku lub innego obiektu i nie zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia.

5. Właściciele reklam po rozwiązaniu umowy mają obowiązek usunąć reklamę oraz doprowadzić obiekt lub teren do stanu pierwotnego.

6. Umieszczanie reklam w pasie drogowym dróg gminnych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 4.

Burmistrz Miasta Biłgoraj w drodze zarządzenia określi szczegółowe zasady umieszczania reklam na terenach i obiektach gminnych w zakresie nienormowanym postanowieniami niniejszej uchwały, w szczególności:

1) zasady zawierania i rozwiązywania umów,

2) zasady ustalania i wysokości opłat za umieszczanie reklam.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Biłgoraj.

§ 6.

Traci moc uchwała NrXIX/119/99 Rady Miejskiej w Biłgoraju z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach komunalnych i ustalania opłat z tego tytułu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Marian Klecha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »