| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/294/14 Rady Powiatu w Krasnymstawie

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów na pokrycie opłat z tytułu zamieszkania w internacie oraz stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1 W ramach Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych i Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży ustanawia się stypendia o nazwie:

1) stypendium na pokrycie opłat z tytułu zamieszkania w internacie;

2) stypendium Starosty Krasnostawskiego za wyniki w nauce i zachowaniu;

3) stypendium Starosty Krasnostawskiego za osiągnięcia sportowe.

2. Stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 przysługuje uczniom, którzy w terminie do dnia 30 września zostaną wpisani na listę wychowanków internatu funkcjonującego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.

3. Stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 i 3 może być przyznane uczniom szkół prowadzonych przez powiat krasnostawski po spełnieniu kryteriów określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. 1 Uprawnionymi do uzyskania stypendium określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1 są uczniowie
pochodzący z rodzin, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 700,00 zł.

2. Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ucznia ustala się na podstawie oświadczenia składanego według wzoru określonego przez Zarząd Powiatu w Krasnymstawie

3. Oświadczenie składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza. Szkoła ma prawo do przeprowadzenia weryfikacji prawidłowości złożonego oświadczenia.

4. Stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, przysługuje uczniom, którzy w terminie do dnia 30 września zostaną wpisani na listę wychowanków internatu funkcjonującego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.

5. Obsługę Programu zapewniają szkoły ponadgimnazjalne w oparciu o środki finansowe przekazane na ten cel przez organ prowadzący.

6. Przekazanie środków na realizację Programu odbywa się w formie przelewu bankowego z rachunku szkoły na rachunek internatu, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.

7. Do przelewu dołącza się listę uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium za dany miesiąc.

8. Uczeń traci prawo do stypendium w sytuacji, gdy zaprzestaje kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej prowadzonej przez powiat krasnostawski lub nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

9. Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku stwierdzenia nierzetelności złożonego oświadczenia o dochodach netto na osobę w rodzinie ucznia.

10. Uczeń traci prawo do stypendium, gdy uzyskana przez niego ostatnia roczna ocena z zachowania jest nieodpowiednia lub naganna. W przypadku uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych, przy nabyciu prawa do stypendium, bierze się pod uwagę ocenę z zachowania ze świadectwa ukończenia gimnazjum.

11. Uczniowi, który przekroczył w danym miesiącu liczbę 5 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych, stypendium za ten miesiąc nie przysługuje.

§ 3. 1. Do stypendium § 1 ust. 1 pkt. 2 może być nominowany uczeń, który uzyskał w ostatnim roku szkolnym średnią ocen nie niższą niż 4,8 lub/i osiągał sukcesy w olimpiadach bądź konkursach przedmiotowych organizowanych przez powiat krasnostawski.

2. Wykaz olimpiad określa coroczny komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3. W szkole, w której żaden uczeń nie spełnił żadnego z powyższych kryteriów, przyznaje się jedno stypendium uczniowi, który uzyskał najwyższą średnią ocen.

4. Osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust. 1 muszą być potwierdzone dyplomami, zaświadczeniami lub certyfikatami.

5. Warunkiem nominowania do stypendium jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.

6. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy), a dla uczniów klas maturalnych od września do kwietnia (8 miesięcy).

7. Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

8. Wnioski o stypendium analizuje Komisja Stypendialna powoływana przez Starostę.

9. Komisja liczy 5 członków i może pracować w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

10. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę wytypowanych uczniów oraz kwoty przyznanych stypendiów i przedkłada Staroście do akceptacji.

11. Komisja nie opiniuje wniosków złożonych po terminie oraz niekompletnych.

12. Wzór wniosku o którym mowa w § 3 ust. 8 określa Zarząd Powiatu w Krasnymstawie.

13. Miesięczna wysokość stypendium wynosi dwukrotność kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 w powiązaniu z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 - tekst jednolity).

14. Komisja ocenia każdą kandydaturę według następujących kryteriów punktowych:

1) laureaci olimpiad na szczeblu międzynarodowym: za zajęcie I miejsca - 20 pkt, za zajęcie II miejsca - 18 pkt , za zajęcie III miejsca - 16 pkt;

2) laureaci olimpiad na szczeblu ogólnopolskim/centralnym: za zajęcie I miejsca - 16 pkt, za zajęcie II miejsca - 14 pkt, za zajęcie III miejsca - 12 pkt;

3) laureaci olimpiad na szczeblu wojewódzkim/okręgowym: za zajęcie I miejsca - 12 pkt, za zajęcie II miejsca - 10 pkt, za zajęcie III miejsca - 8 pkt;

4) laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez powiat krasnostawski: za zajęcie I miejsca - 10 pkt, za zajęcie II miejsca - 8 pkt, za zajęcie III miejsca - 6 pkt,

5) osiągnięcie średniej za wyniki w nauce: od 4,8 do 5,0 - 5 pkt, od powyżej 5,0 do 5,4 - 6 pkt, powyżej 5,4 - 7 pkt.

15. Stypendium otrzymują uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Stypendium otrzymuje co najmniej jeden uczeń każdej szkoły.

16. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

17. Zgłoszenia kandydatów do stypendium przyjmowane są w Wydziale Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie w okresie od 15 do 31 października każdego roku.

18. Wnioski o stypendium są rozpatrywane w okresie od 1 do 15 listopada każdego roku.

19. Podstawą oceny kandydata są dane klasyfikacyjne i osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym.

20. Stypendium ma charakter motywacyjny i jest niezależne od sytuacji materialnej kandydata.

§ 4. 1. Stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 może otrzymać uczeń, który w systemie ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego uzyskał następujące wyniki:

1) medal mistrzostw województwa w rozgrywkach klubowych i szkolnych;

2) miejsca od 1 do 4 w mistrzostwach międzywojewódzkich;

3) miejsca od 1 do 8 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;

4) miejsca od 1 do 16 w Mistrzostwach Polski Juniorów.

2. Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

3. Podstawą oceny kandydata są wyniki sportowe osiągnięte w poprzednim roku szkolnym.

4. Jeden uczeń może otrzymać w roku szkolnym tylko jedno stypendium za całokształt osiągnięć sportowych.

5. Stypendium ma charakter jednorazowy i wynosi nie mniej niż 500,00 zł i nie więcej niż 1.000,00 zł.

6. Stypendium ma charakter motywacyjny i jest niezależne od sytuacji materialnej kandydata.

7. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, w terminie określonym w § 3 ust. 17.

8. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe kandydata.

9. Wnioski o stypendium opiniuje Komisja, o której mowa w § 3 ust. 8.

§ 5. 1 Stypendia finansowane są z budżetu powiatu krasnostawskiego. Liczba i wysokość stypendiów jest corocznie ustalana przez Starostę, w zależności od wielkości środków zaplanowanych w budżecie powiatu.

2. Plan finansowy szkoły, której uczniowi przyznano stypendium jest zwiększany o kwotę środków na jego wypłatę. Wypłaty stypendium dokonuje szkoła.

3. Dyrektor szkoły ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych we wniosku o przyznanie stypendium.

4. Stypendysta wyraża zgodę na wykorzystanie przez powiat krasnostawski swoich danych osobowych w celach promocyjnych związanych z Programem.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Krasnymstawie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Nowosadzki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »