| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/276/2014 Rady Miejskiej w Bychawie

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie określenia wysokości opłat oraz warunków całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez gminę Bychawa

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2, ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Bychawie uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Bychawa zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w prowadzonym publicznym przedszkolu, w wymiarze 5 godzin dziennie, przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

§ 2. 1. W przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Bychawa opłacie podlega korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony w § 1.

2. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym w wymiarze przekraczającym czas zajęć, o którym mowa w § 1 wynosi 1 zł za jedną godzinę zajęć.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 14 ust. 5b-5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 3. 1. Zwalnia się z opłaty określonej w § 2 ust. 2 rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałych na terenie gminy Bychawa.

2. Zwolnienie określone powyżej ma zastosowanie również do rodziców (prawnych opiekunów) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszkałych poza terenem gminy Bychawa.

§ 4. Traci moc uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Bychawa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Szacoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »