| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/262/14 Rady Powiatu w Lubartowie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie warunków, trybu i wysokości przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Lubartowskiego za wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715) Rada Powiatu w Lubartowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala warunki, tryb i wysokość przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Lubartowskiego za wysokie wyniki sportowe, zwane dalej nagrodami i wyróżnieniami Starosty Lubartowskiego.

§ 2.

1. Nagrody i wyróżnienia Starosty Lubartowskiego przyznawane są:

1) osobom fizycznym zamieszkującym na terenie Powiatu Lubartowskiego, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe;

2) trenerom zamieszkującym na terenie Powiatu Lubartowskiego, prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe;

3) innym osobom zamieszkującym na terenie Powiatu Lubartowskiego wyróżniającym się w działalności sportowej polegającej na:

a) osiągnięciach i pracy na rzecz rozwoju sportu,

b) propagowaniu sportu wśród dzieci i młodzieży.

2. Za wysokie wyniki sportowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 przyjmuje się uzyskanie miejsc medalowych i punktowanych we wszystkich dyscyplinach sportowych:

1) w Igrzyskach Olimpijskich;

2) w Igrzyskach Paraolimpijskich;

3) w akademickich Mistrzostwach Świata i uniwersjadach letnich i zimowych, Pucharze Świata lub Pucharze Europy;

4) w Mistrzostwach Polski;

5) w Mistrzostwach Okręgu;

6) w Mistrzostwach Województwa;

7) w Mistrzostwach Powiatu;

8) w konkursach i zawodach na szczeblu krajowym, wojewódzkim lub powiatowym;

9) osiągnięcie wyniku równego lub przewyższającego rekord Polski w danej dyscyplinie sportu na konkursach lub zawodach, o których mowa wyżej.

3. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 nagrody i wyróżnienia przyznawane są
z okazji jubileuszy i ważnych wydarzeń sportowych.

§ 3.

1. Nagroda Starosty Lubartowskiego przyznawana jest za osiągnięcia sportowe indywidualne lub zespołowe i przyznawana jest w formie pieniężnej.

2. Wyróżnienie Starosty Lubartowskiego przyznawane jest za osiągnięcia sportowe indywidualne lub zespołowe i przyznawane jest w formie: nagród rzeczowych, pucharów, statuetek, medali lub dyplomów.

3. Środki finansowe przeznaczone na nagrody i wyróżnienia Starosty Lubartowskiego będą corocznie zabezpieczone w budżecie Powiatu Lubartowskiego.

4. Maksymalna wysokość przyznanej nagrody lub wyróżnienia Starosty Lubartowskiego nie może przekroczyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim za IV kwartał roku poprzedzającego przyznanie nagrody.

§ 4.

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o przyznanie nagrody pieniężnej lub wyróżnienia Starosty Lubartowskiego są:

1) dyrektorzy szkół i placówek, do których uczęszcza zawodnik;

2) zarządy klubów sportowych;

3) trenerzy;

4) stowarzyszenia;

5) organy i radni jednostek samorządów z terenu Powiatu Lubartowskiego;

6) Starosta Lubartowski;

7) Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Lubartowie;

8) inne jednostki organizacyjne statutowo związane z wykonywaniem zadań z dziedziny kultury fizycznej;

9) związki sportowe lub organizacje zajmujące się sportem osób niepełnosprawnych.

§ 5.

1. Zarząd Powiatu w Lubartowie każdego roku ogłasza nabór wniosków w formie uchwały.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 będzie publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Starosty Lubartowskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. Załączniki dołączone do wniosku nie podlegają zwrotowi.

5. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień Starosty Lubartowskiego analizuje i ocenia komisja powołana przez Zarząd Powiatu w Lubartowie w formie uchwały.

6. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosków, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania.

7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) braków formalnych wniosku o ile nie zostały usunięte w terminie przewidzianym w ust. 6;

2) pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę;

3) śmierci osoby kandydującej do nagrody lub wyróżnienia Starosty Lubartowskiego.

§ 6.

1. Decyzję w sprawie przyznania nagród lub wyróżnień Starosty Lubartowskiego podejmuje Zarząd Powiatu w Lubartowie w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią komisji.

2. Decyzja Zarządu Powiatu w Lubartowie jest ostateczna.

3. Nagrody i wyróżnienia Starosty Lubartowskiego wręczane są w miejscu i w terminie określonym przez Starostę Lubartowskiego.

4. Informację o laureatach podaje się do publicznej wiadomości.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu w Lubartowie.

§ 8.

Uchyla uchwałę Nr XXXIV/251/14 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie warunków, trybu i wysokości przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Lubartowskiego za wysokie wyniki sportowe.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Lubartowie


Henryk Zdunek


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/262/14
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Starosty Lubartowskiego za zdobycie wysokich wyników sportowych w roku ...

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »