| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/263/2014 Rady Gminy Józefów nad Wisłą

z dnia 21 sierpnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji na terenie Gminy Józefów nad Wisłą

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 i w związku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przez okres trzech lat budowle i budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy w związku z tą inwestycją.

§ 2. 1. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa; za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora; za nową inwestycję nie uznaje się nabycia wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

2. Przez utworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją należy rozumieć (łącznie):

1. miejsca pracy utworzone w okresie trzech lat od daty zakończenia inwestycji - w przeliczeniu na pełne etaty, oraz

2. wzrost zatrudnienia w liczbie netto w przeliczeniu na pełne etaty, w danym przedsiębiorstwie, w porównaniu ze średnią za okres ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy,

3. nowe miejsca pracy, które będą utrzymane przez okres co najmniej trzech lat od ich utworzenia.

§ 3. Uchwała ma zastosowanie do inwestycji oddanych do użytkowania po jej wejściu w życie.

§ 4. 1. Uchwała stanowi program pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24 grudnia 2013 r.).

2. Zwolnienie jest udzielane z uwzględnieniem i na warunkach powyższego rozporządzenia oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis.

3. Podmioty ubiegające się pomoc de minimis zobowiązuje się do przedstawienia:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymały w ciągu roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymanej takiej pomocy w tym okresie;

b) w zakresie pozostałych informacji - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Józefów nad Wisłą.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/173/2010 Rady Gminy w Józefowie nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji na terenie gminy Józefów nad Wisłą (Dz. Urz. Woj. Lub. z 16 września 2010 roku Nr 100, poz. 1873).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014r. i ma zastosowanie do 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Józef Socha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »