| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/263/2014 Rady Gminy Józefów nad Wisłą

z dnia 21 sierpnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji na terenie Gminy Józefów nad Wisłą

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 i w związku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przez okres trzech lat budowle i budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy w związku z tą inwestycją.

§ 2. 1. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa; za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora; za nową inwestycję nie uznaje się nabycia wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

2. Przez utworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją należy rozumieć (łącznie):

1. miejsca pracy utworzone w okresie trzech lat od daty zakończenia inwestycji - w przeliczeniu na pełne etaty, oraz

2. wzrost zatrudnienia w liczbie netto w przeliczeniu na pełne etaty, w danym przedsiębiorstwie, w porównaniu ze średnią za okres ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy,

3. nowe miejsca pracy, które będą utrzymane przez okres co najmniej trzech lat od ich utworzenia.

§ 3. Uchwała ma zastosowanie do inwestycji oddanych do użytkowania po jej wejściu w życie.

§ 4. 1. Uchwała stanowi program pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24 grudnia 2013 r.).

2. Zwolnienie jest udzielane z uwzględnieniem i na warunkach powyższego rozporządzenia oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis.

3. Podmioty ubiegające się pomoc de minimis zobowiązuje się do przedstawienia:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymały w ciągu roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymanej takiej pomocy w tym okresie;

b) w zakresie pozostałych informacji - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Józefów nad Wisłą.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/173/2010 Rady Gminy w Józefowie nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji na terenie gminy Józefów nad Wisłą (Dz. Urz. Woj. Lub. z 16 września 2010 roku Nr 100, poz. 1873).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014r. i ma zastosowanie do 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Józef Socha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »