| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/328/2014 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczebrzeszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/211/2013 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczebrzeszyn (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2013r. poz. 2531 ze zm.) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 ust. 1 dodaje się literę "n" o brzmieniu: "n) popiół i żużel - umieszczać w workach i przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych",

2. w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Odpady wymienione w ust. 1 lit. "i", "j", "k", "n" oraz w ust. 2 będą odbierane przez podmiot zbierający odpady z częstotliwością określoną w rozdziale 3, zgodnie z Harmonogramem o którym mowa w ust. 3, w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie oraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi",

3. w § 7 dodaje się literę "f" o brzmieniu: "f) popiół i żużel - oznakowane napisem ZGK Szczebrzeszyn Popiół",

4. w § 9 dodaje się punkt 5 o brzmieniu: "5) popiół i żużel, gromadzony w workach, jeżeli z worków (oznakowanych ZGK Szczebrzeszyn Popiół) korzystają mieszkańcy budynków jednorodzinnych - trzy worki o pojemności 60 litrów",

5. w § 10:

1) dotychczasową treść § 10 oznacza się jako ustęp 1,

2) dodaje się ustęp 2 o następującym brzmieniu: "2. Określa się minimalną pojemność pojemnika do zbierania popiołu i żużlu przeznaczonego dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych - pojemnik o pojemności 1100 litrów",

6. w § 13 dodaje się ustęp 6 o brzmieniu: "6. Odpady zbierane selektywnie wymienione w § 3 ust. 1 lit. "n" są odbierane przez podmiot odbierający odpady zgodnie z Harmonogramem o którym mowa w § 3 ust. 3 z częstotliwością:

a) z terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej - 1 raz w miesiącu,

b) z terenów zabudowy wielorodzinnej - 2 razy w miesiącu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczebrzeszyna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Kot

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »