| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/328/2014 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczebrzeszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/211/2013 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczebrzeszyn (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2013r. poz. 2531 ze zm.) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 ust. 1 dodaje się literę "n" o brzmieniu: "n) popiół i żużel - umieszczać w workach i przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych",

2. w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Odpady wymienione w ust. 1 lit. "i", "j", "k", "n" oraz w ust. 2 będą odbierane przez podmiot zbierający odpady z częstotliwością określoną w rozdziale 3, zgodnie z Harmonogramem o którym mowa w ust. 3, w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie oraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi",

3. w § 7 dodaje się literę "f" o brzmieniu: "f) popiół i żużel - oznakowane napisem ZGK Szczebrzeszyn Popiół",

4. w § 9 dodaje się punkt 5 o brzmieniu: "5) popiół i żużel, gromadzony w workach, jeżeli z worków (oznakowanych ZGK Szczebrzeszyn Popiół) korzystają mieszkańcy budynków jednorodzinnych - trzy worki o pojemności 60 litrów",

5. w § 10:

1) dotychczasową treść § 10 oznacza się jako ustęp 1,

2) dodaje się ustęp 2 o następującym brzmieniu: "2. Określa się minimalną pojemność pojemnika do zbierania popiołu i żużlu przeznaczonego dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych - pojemnik o pojemności 1100 litrów",

6. w § 13 dodaje się ustęp 6 o brzmieniu: "6. Odpady zbierane selektywnie wymienione w § 3 ust. 1 lit. "n" są odbierane przez podmiot odbierający odpady zgodnie z Harmonogramem o którym mowa w § 3 ust. 3 z częstotliwością:

a) z terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej - 1 raz w miesiącu,

b) z terenów zabudowy wielorodzinnej - 2 razy w miesiącu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczebrzeszyna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Kot

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »