| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OLB-4210-19(8)/2014/1249/XIII-95/TSi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 17 października 2014r.

Na podstawie art. 47 ust. 1, ust. 2 i 2f oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b i f w związku z art. 30 ust. 1
i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942 i poz. 1101) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183),

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 5 września 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
przedsiębiorstwa energetycznego
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. -
Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków z siedzibą w Lublinie,

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000032334,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7690502495,

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

postanawiam

1) zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania w/w taryfy na jeden rok od dnia jej wprowadzenia do stosowania.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") na wytwarzanie ciepła z dnia 12 października 1998 r. nr WCC/254/1249/U/OT-4/98/WL z późn. zm., w dniu 8 września 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez Przedsiębiorstwo taryfy dla ciepła.

Stosownie do art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla ciepła oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w tej ustawie.

Zgodnie z treścią art. 47 ust. 2f ustawy - Prawo energetyczne planowane przychody ze sprzedaży ciepła przyjmowane do kalkulacji cen w taryfie dla ciepła dla jednostek kogeneracji, oblicza się przy zastosowaniu wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 i średnich cen sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c.

Mając na uwadze fakt, iż Przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła w jednostce kogeneracji, przedłożona taryfa dla ciepła ustalona została z uwzględnieniem przepisu art. 47 ust. 2f ustawy - Prawo energetyczne oraz w oparciu o § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym".

W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie określonej przedmiotowym wnioskiem w celu stwierdzenia, czy przedłożona taryfa dla ciepła została ustalona zgodnie z powyższymi przepisami, Prezes URE wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia wniosku, pismami z dnia 16 września 2014 r. nr OLB-4210-19(2)/2014/1249/95/XIII-95/TSi i z dnia 9 października 2014 r. nr OLB-4210-19(4)/2014/1249/95/XIII-95/TSi.

Przedsiębiorstwo skorygowało i uzupełniło przedmiotowy wniosek, przedstawiając jednocześnie Prezesowi URE, zgodnie z § 13 rozporządzenia taryfowego, uzasadnienie kalkulacji bazowych cen, pismami z dnia 25 września 2014 r. (znak: 2531/FS/JP/2014) i z dnia 14 października 2014 r. (znak: 2681/FS/JP/2014).

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 47 ust. 2f ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny skalkulowane zostały na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła dla jednostek kogeneracji przy zastosowaniu wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w przepisach rozporządzenia taryfowego i średnich cen sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy - Prawo energetyczne.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z treścią § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

W tym stanie rzeczy, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego jednak nie wcześniej niż od 4 listopada 2014 r., tj. po upływie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 11 października 2013 r. nr OLB-4210-32(5)/2013/1249/XII-95/TSI.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie


Agnieszka Szypulska

Otrzymują:

1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków, ul. Inżynierska 4, 20-484 Lublin;

2. Wojewoda Lubelski;

3. A/a.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 w dniu 5 września 2014 r. na rachunek
95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

Tomasz Sidor - specjalista

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »