| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI / 218 / 2014 Rady Gminy Kąkolewnica

z dnia 15 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kąkolewnica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) - Rada Gminy Kąkolewnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX / 145 / 2013 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 15 marca 2013r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kąkolewnica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 2117), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6, 7 i 8 w brzmieniu :

"6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - w ilości nielimitowanej,

7) odpady z pielęgnacji terenów zielonych - w ilości nielimitowanej,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe - z prac nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy w ilości nie przekraczającej 1 m 3 rocznie "

2) w § 3 pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie :

"1) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie obejmujące: papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady z pielęgnacji terenów zielonych odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem,

2) odbieranie popiołu odbywa się jeden raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia, zgodnie z ustalonym harmonogramem."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kąkolewnica.

§ 3. Uchwała podllega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczacy Rady Gminy


Andrzej Cap

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »