| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/325/14 Rady Gminy Urzędów

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie usytuowania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Urzędów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm. ) - Rada Gminy Urzędowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Gminy Urzędów, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Urzędów udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym - zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 o treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Urzędów.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Urzędów


Marek Przywara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/325/14
Rady Gminy Urzędów
z dnia 30 października 2014 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY URZĘDÓW, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDCĄ JEST GMINA URZĘDÓW

Lp.

Nr drogi

Nazwa - lokalizacja przystanku

Numer przystanku

1

108312L

"Rankowskie" - przy sklepie

G1

"Góry I" - przy garażu

G2

"Góry II" - przy moście

G3

3

108317L

"Józefin" - Podlesie

Z1

"Zadworze I 1"- Podlesie

Z2

"Zadworze I 2" - cegielnia

Z3

2

108318L

"Zadworze I 3" - przy sklepie

Z4

4

10834L

"Moniaki - Remiza"

R1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/325/14
Rady Gminy Urzędów
z dnia 30 października 2014 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji na terenie gminy Urzędów

§ 1.

Warunki korzystania z przystanków.

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Urzędów mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie ważnej umowy na korzystanie z przystanków zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a Gminą Urzędów.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2 zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy Urzędów wraz z załącznikami określającymi dane niezbędne do określenia ilości i nazw przystanków.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

b) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

c) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

d) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

e) proponowany rozkład jazdy,

f) liczbę zatrzymań wynikających z rozkładu jazdy oddzielnie dla dnia roboczego, soboty, dni świątecznych,

g) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną,

h) określenie przystanków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, na których operator lub przewoźnik zamierza dokonywać zatrzymań,

i) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, którymi operator lub przewoźnik planuje wykonywać przewozy.

5. Umowa, o której mowa w ust. 2 powinna w szczególności zawierać:

a) trasę przejazdu linii komunikacyjnej (opisana przystankiem początkowym, końcowym i co najmniej jednym przystankiem pośrednim),

b) wykaz przystanków oraz zasady korzystania z nich,

c) wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy z podaniem ich numerów rejestracyjnych,

§ 2.

Zasady korzystania z przystanków.

1. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

2. Operatorzy i przewoźnicy wykonujący przewozy osób w krajowym transporcie drogowym zobowiązani są do:

a) zatrzymania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,

b) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym (nie dotyczy przystanków nie posiadających zatoki).

3. Zabrania się postoju autobusu na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

4. Rozkłady jazdy poszczególnych przewoźników i operatorów są podane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.

5. Rozkład jazdy (wymiary, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z Gminą Urzędów. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładów jazdy. Umieszczanie innych informacji lub reklam może nastąpić na podstawie pisemnej zgody Gminy Urzędów.

6. Przedsiębiorca korzystający z przystanków zobowiązany jest do:

a) Korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach,

b) Powiadamianie zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta.

§ 3.

1. Gmina Urzędów może odmówić zgody na udostępnianie przystanków komunikacyjnych jeżeli:

a) wydanie zgody ograniczy w znaczny sposób przepustowość przystanków komunikacyjnych (kiedy umożliwiałoby lub w znaczny sposób utrudniłoby korzystanie z przystanków przez już uprawnionych przedsiębiorców),

b) wydanie zgody spowodowałoby zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »