| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/254/2014 Rady Gminy Kamień

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Kamień uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIII/188/2013 Rady Gminy Kamień z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/14, 10/14, 17/14, 19/14, 20/14, 25/14, 29/14, 36/14, 40/14, 44/14, 53/14, 57/14 oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/197/2014, XXXV/201/2014, XXXVI/209/2014, XXXVII/212/2014, XXXVIII/223/2014, XL/229/2014, XLI/235/2014 wprowadza się następujące zmiany: W § 1 kwotę dochodów 13 522 329,86 zł zwiększa się o kwotę 33 447,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 30 790,80 zł do kwoty 13 524 986,06 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12 588 467,06 zł zwiększa się o kwotę 33 447,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 30 790,80 zł do kwoty 12 591 123,26 zł i dochody majątkowe 933 862,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 999 703,28 zł zwiększa się o kwotę 165,00 zł do kwoty 1 999 868,28 zł;

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 530 000,00 zł;

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46 700,00 zł;

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000,00 zł;

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 246 000,00 zł.

§ 2

W § 2 kwotę wydatków 14 500 909,95 zł zmniejsza się o kwotę 348 494,40 zł oraz zwiększa się o kwotę 351 150,60 zł do kwoty 14 503 566,15 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11 490 477,39 zł zmniejsza się o kwotę 205 494,40 zł oraz zwiększa się o kwotę 339 150,60 zł do kwoty 11 624 133,59 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 010 432,56 zł zmniejsza się o kwotę 143 000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł do kwoty 2 879 432,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 999 703,28 zwiększa się o kwotę 165,00 zł do kwoty 1 999 868,28 zł;

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 018 996,03 zł zmniejsza się o kwotę 63 000,00 zł do kwoty 955 996,03 zł;

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 43 700,00 zł;

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł;

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 000,00 zł;

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 246 000,00 zł.

§ 3

Dokonuje się zmiany zapisu § 5 uchwały który otrzymuje brzmienie: " § 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 14 000,00zł;

2) celową w kwocie 18 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

§ 4

Załącznik Nr 5 "wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3, do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 4 "dotacje udzielone z budżetu gminy w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 6 "wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2014" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5, do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Dorota Prus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/254/2014
Rady Gminy Kamień
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r. po zmianach


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/254/2014
Rady Gminy Kamień
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 r. po zmianach


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/254/2014
Rady Gminy Kamień
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/254/2014
Rady Gminy Kamień
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/254/2014
Rady Gminy Kamień
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »