| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/271/2014 Rady Powiatu w Parczewie

z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych


Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 80 ust. 4, ust. 8 a art. 90 ust. 3, ust. 4 i ust. 8 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Parczewskiego dla prowadzonych na terenie Powiatu Parczewskiego:
1) publicznych szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Parczewski;
2) niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, które funkcjonują na terenie Powiatu Parczewskiego.
2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu Powiatu Parczewskiego w wysokości równej 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.
§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek podmiotów prowadzących szkołę, o których mowa w § 1, zawierający planowaną liczbę uczniów/słuchaczy, złożony do Zarządu Powiatu w Parczewie w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, służący zaplanowaniu dotacji w budżecie. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.
2. Osoba, o której mowa w ust.1 zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
3. Dotacje przekazywane są w miesięcznych ratach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy szkoły, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia danego roku.
§ 3. 1. Osoba prowadząca szkołę składa do Zarządu Powiatu w Parczewie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów/słuchaczy według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.
2. Osoba prowadząca szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, w których nie realizuje się obowiązku nauki, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca podaje liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym następuje przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc.
3. Informacja o której mowa w ust. 2 dotycząca miesięcy lipiec i sierpień, sporządzana jest na podstawie faktycznego uczestnictwa uczniów/słuchaczy w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w miesiącu czerwcu.
4. Informacje o których mowa w ust. 1 nie dotyczą słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
§ 4. 1. Organ dotujący jest uprawniony dokonywać na bieżąco sprawdzenia zgodności danych zawartych w informacjach i rozliczeniach z dotychczasowymi danymi.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych osoba prowadząca szkołę uwzględnia wskazane uchybienia i przekazuje skorygowane informacje lub rozliczenia, albo składa wyjaśnienia potwierdzające dotychczasowe dane.
§ 5. 1. Zarząd Powiatu w Parczewie przekazuje w danym miesiącu na rachunek szkoły przypadającą na dany miesiąc, część dotacji obliczoną na podstawie informacji o której mowa w § 3.
2. Część dotacji wypłaconej w danym miesiącu dla szkoły oblicza się jako iloczyn stawki dotacji i ilości uczniów/słuchaczy, wskazanej w informacji, o której mowa w § 3 ust. 1.
3. Część dotacji przypadającej na dany miesiąc dla szkoły, o której mowa w § 3 ust. 2:
1) pomniejsza się o kwotę części dotacji wypłaconej w poprzednim miesiącu na uczniów/słuchaczy, którzy nie uczestniczyli w co najmniej w 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2) powiększa się o kwotę należną na uczniów/słuchaczy, którzy nie byli uczniami/słuchaczami w pierwszym dniu poprzedniego miesiąca, lecz mimo tego uczestniczyli w tym miesiącu w co najmniej 50 % w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
4. Dotacje, o których mowa w ust. 1-3 w części niewykorzystanej do końca roku kalendarzowego, podlegają zwrotowi do budżetu powiatu w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
§ 6. 1. Osoba prowadząca szkołę składa do Zarządu Powiatu w Parczewie pisemnie rozliczenie przekazanej dotacji za okresy:
1) kwartalne w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za dany kwartał według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały;
2) roczne od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji, w terminie do 15 stycznia roku następnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.
2. Rozliczenie roczne powinno uwzględniać kwotę dotacji:
1) nadpłaconą w miesiącu grudniu za słuchaczy, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2) niedopłaconą w miesiącu grudniu za słuchaczy, którzy nie byli słuchaczami w pierwszym dniu tego miesiąca, a uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3. W przypadku prowadzenia kilku szkół dotowanych z budżetu Powiatu Parczewskiego podmiot prowadzący składa rozliczenia, o których mowa w ust. 1, dla każdej ze szkół odrębnie.
4. Wykorzystanie udzielonej dotacji potwierdza się dowodami księgowymi znajdującymi się w dokumentach szkoły zawierającymi:
1) adnotacje o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Parczewskiego wraz ze wskazaniem kwoty dotacji;
2) opis przeznaczenia wydatku.
§ 7. Informacja i rozliczenia, o których mowa w § 3 i 6 podmiot prowadzący szkołę przekazuje Zarządowi Powiatu w Parczewie w formie dokumentów pisemnych.
§ 8. Organ dotujący przeprowadza kontrolę w zakresie:
1) zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów/słuchaczy wykazanych w informacjach i rozliczeniach;
2) prawidłowość wykorzystania dotacji wyłącznie na wydatki szkolne, o których mowa w art. 80 ust. 3 d i 90 ust. 3 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty- na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.
§ 9. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego w Parczewie na podstawie imiennego upoważnienia Starosty Parczewskiego.
2. Upoważnienie zawiera:
1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;
2) wskazanie podstawy prawnej kontroli;
3) imiona i nazwiska upoważnionych pracowników;
4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego;
5) określenie zakresu kontroli;
6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.
3. O terminie i zakresie kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub pisemnie- co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.
4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki. Za zgodą kontrolowanego czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w siedzibie organu dotującego.
§ 10. 1. Kontrolujący dokonuje ustaleń w zakresie objętym kontrolą w oparciu o dokumenty źródłowe, pisma wyjaśniające i pisemne oświadczenia, zebrane w toku postępowania kontrolnego na podstawie:
1) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania;
2) badania faktycznych wydatków z rachunku bankowego dotowanej szkoły.
2. Kontrolowany podmiot zobowiązany jest do:
1) poddania się kontroli;
2) zapewnienia kontrolującemu miejsca pracy do przeprowadzenia kontroli;
3) przedstawienia dokumentów i udzielania wyjaśnień.
§ 11. 1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera:
1) nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i adres;
2) wskazanie osoby prowadzącej;
3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę;
4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiotu i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego;
7) opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli;
8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn, zakresu i skutków;
9) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli;
10) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu o przysługującym mu prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;
11) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowany podmiot;
12) parafy na każdej stronie i podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego i głównego księgowego, datę i miejsce podpisania protokołu.
3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o którym mowa w ust. 5.
4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń- zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.
7. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli.
8. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień, kontrolujący odnotowują w protokole.
9. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody w realizacji ustaleń kontroli.
§ 12. Traci moc:
1) uchwała Nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż samorząd Powiatu Parczewskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 34, poz.746);
2) uchwała Nr XXXVII/203/2010 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki działających na terenie Powiatu Parczewskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 34, poz.747).
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Parczewie.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu

Sławomir Langa
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVII/271/2014
Rady Powiatu w Parczewie
z dnia 14 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na ……… rok
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVII/271/2014
Rady Powiatu w Parczewie
z dnia 14 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy według stanu na pierwszy dzień miesiąca ……….………….… w roku ………………..
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVII/271/2014
Rady Powiatu w Parczewie
z dnia 14 listopada 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu powiatu parczewskiego za okres od ………….. 20… r. do ……………….. 20….. r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVII/271/2014
Rady Powiatu w Parczewie
z dnia 14 listopada 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Powiatu Parczewskiego w 20…… r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »