| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.468.2014 Wojewody Lubelskiego

z dnia 19 grudnia 2014r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/171/14 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok, w części obejmującej § 8 ust. 4 - 6, § 10 ust. 2 w brzmieniu „a zwłaszcza” oraz § 12 ust. 2 - 4 i ust. 11 uchwały

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXIV/171/14 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok, w części obejmującej § 8 ust. 4 - 6, § 10 ust. 2 w brzmieniu "a zwłaszcza" oraz § 12 ust. 2 - 4 i ust. 11 uchwały.

Uzasadnienie

Uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 20 listopada 2014 r.

Działając na podstawie ustawowego upoważnienia z art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm.), Rada Gminy Wojcieszków uchwałą Nr XXXIV/171/14 przyjęła program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

W § 8 ust. 4 uchwały Rada postanowiła, że "Na wniosek organizacji Wójt może zlecić wykonanie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza kwoty 5000 zł; 2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni." "Łączna kwota przekazana w sposób określony w ust. 4 tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 10 000 zł" (§ 8 ust. 5 uchwały). "Łączna wysokość środków finansowych przyznanych w trybie, o którym mowa w ust. 4, nie może przekroczyć 15% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje" (§ 8 ust. 6 uchwały).

W ocenie organu nadzoru powyższe regulacje zostały przyjęte z przekroczeniem ustawowego upoważnienia z art. 5a ust. 1 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z naruszeniem art. 19a ust. 1, 6 i 7 tej ustawy.

Żaden z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności jej art. 5a ust. 1 i 4, nie upoważnia organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego do wprowadzania zasad i warunków związanych z realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Rada Gminy nie jest także uprawniona do modyfikowania regulacji dotyczących stosowania tego trybu w przyjętym programie współpracy.

Tryb zlecania organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, kompleksowo normuje art. 19a ust. 1, 6 i 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z tymi przepisami, na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (art. 19a ust. 1 ustawy).

Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł (art. 19a ust. 6 ustawy).

Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 (art. 19a ust. 7 ustawy).

Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Gminy Wojcieszków przyjmując regulacje § 8 ust. 4 - 6 programu, nie tylko przekroczyła zakres upoważnienia z art. 5a ust. 1 i 4 ustawy ale dokonała również modyfikacji regulacji ustawowych w powyższym zakresie.

Należy wskazać, że powtarzanie regulacji ustawowych a tym bardziej ich modyfikacja przez przepisy gminne są niezgodne z zasadami legislacji, jako zbędne, dezinformujące i mogące prowadzić do sprzecznej z intencjami ustawodawcy interpretacji przepisów (wyrok NSA z dnia 16 czerwca 1992 r., sygn. akt II SA 99/92, z dnia 14 października 19999 r., sygn. akt II SA/Wr 1179/98, z dnia 6 czerwca 1996 r., sygn. akt SA/Wr 2761/95). Rada Gminy realizując własne uprawnienia stanowiące obowiązana jest uwzględniać obowiązujące przepisy prawa i w swych działaniach nie może wkraczać w materię uregulowaną ustawą.

Powyższe uwagi dotyczą również regulacji § 12 ust. 11 uchwały, w którym Rada Gminy dokonała modyfikacji przepisu art. 15 ust. 2i ustawy.

W § 12 ust. 11 uchwały Rada Gminy zdecydowała, iż "każda z organizacji, która złożyła ofertę może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia wniosku".

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Przytoczona regulacja § 12 ust. 11 uchwały, zawężając krąg podmiotów uprawnionych do żądania uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty wyłącznie do "organizacji, która złożyła ofertę", stanowi tym samym nieuprawnioną modyfikację cytowanego wyżej przepisu art. 15 ust. 2i ustawy.

W § 10 ust. 2 uchwały wskazano jakie "zwłaszcza" mierniki będą stanowiły podstawę do oceny realizacji programu.

W ocenie organu nadzoru, powyższa regulacja narusza przepis art. 5a ust. 4 ustawy działalności pożytku publicznego (...) nie określa bowiem wyczerpująco sposobu oceny realizacji programu.

Użycie w przytoczonym postanowieniu zwrotu: "a zwłaszcza" powoduje, że określenie mierników oceny realizacji programu, ma charakter wyliczenia otwartego.

Taka regulacja oznacza, że dopuszczalne są także inne, niewymienione w uchwale, mierniki oceny realizacji programu. Tymczasem zgodnie z art. 5a ust. 4 pkt 9 ustawy o działalności pożytku publicznego (…) rada została zobowiązana do precyzyjnego ustalenia sposobu oceny realizacji programu.

Należy zauważyć, iż brak jest normatywnego uzasadnienia dla posłużenia się przy określaniu zakresu przedmiotowego programu nieostrymi sformułowaniami.

Rada, kierując się wytycznymi zawartymi w treści udzielonego jej upoważnienia do podjęcia uchwały, powinna uregulować w sposób kompleksowy i precyzyjny materię podlegającą regulacji, w tym również określić mierniki oceny realizacji programu - stosownie do brzmienia art. 5a ust. 4 pkt 9 ustawy. Zagadnienia te powinny być skonkretyzowane, a ich katalog organ stanowiący winien sformułować w ten sposób, aby podmioty zamierzające podjąć współpracę z jednostką samorządu terytorialnego (uczestnicy programu) a także organ administracji publicznej, nie miały wątpliwości jakie mierniki wykorzystywane będą przy jego ocenie. Zatem zasadne jest, aby kwestie te na obszarze właściwości danej jednostki samorządu przewidziane były w programie w formie katalogu zamkniętego.

W § 12 ust. 2 przedmiotowego programu, Rada postanowiła, iż "komisję konkursową powołuje Wójt spośród pracowników Urzędu oraz spośród osób reprezentujących organizacje, których kandydatury zostały wcześniej zgłoszone". "W skład komisji nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje, które biorą udział w konkursie"(§ 12 ust. 3 uchwały)."W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy"(§ 12 ust. 4 uchwały).

Należy zauważyć, że w zakresie upoważnienia art. 5a ust. 1 w związku z art. 5a ust. 4 pkt 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie brak jest delegacji do ustalenia składu komisji konkursowych.

W ocenie organu nadzoru, powyższe zapisy stanowią bezpośrednią ingerencję w materię uregulowaną w art. 15 ust. 2b - 2e ustawy.

Zgodnie z powołanymi przepisami, w skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki (art. 15 ust. 2b).

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie (art. 15 ust. 2d).

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f (art. 15 ust. 2da).

W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy (art. 15 ust. 2e).

Skład komisji konkursowych został zatem określony przez ustawodawcę. Przywołane regulacje nie dają Radzie Gminy podstaw do wkraczania w ustawowo unormowaną sferę członkostwa w komisji konkursowej, wyklucza to również jakąkolwiek modyfikację oraz powielanie wskazanych przepisów w uchwale Rady.

W szczególności należy zauważyć, iż z przywołanych wyżej przepisów ustawy wynika, iż udział osób wskazanych przez organizacje pozarządowe w pracach komisji nie jest obligatoryjny. Natomiast kwestionowanym zapisem Rada Gminy ustaliła, iż w skład komisji konkursowej wchodzą każdorazowo przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Należy zauważyć, iż organizacje pozarządowe są zupełnie niezależne od władz samorządowych. Rada Gminy nie może nakładać na przedstawicieli organizacji pozarządowych jakichkolwiek obowiązków, brak jest bowiem między nimi podległości służbowej czy administracyjnej. To same organizacje pozarządowe decydują czy są zainteresowane zgłoszeniem swojego przedstawiciela do pracy w komisji konkursowej, jest to ich uprawnienie a nie obowiązek.

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/171/14 we wskazanej części, jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

WOJEWODA LUBELSKI


Wojciech Wilk

Otrzymują:

1) Wójt Gminy Wojcieszków

2) Przewodniczący Rady Gminy Wojcieszków

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »