| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/377/2014 Rady Miejskiej w Rykach

z dnia 19 listopada 2014r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Ryki (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.496.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały. )

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.l, art.41 ust.l, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Ryki w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryk.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w formie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Ryki.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIV/265/2005 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie gminy Ryki (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2006r., nr 70, poz. 1320) oraz uchwała Nr LII/323/2006 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 30 czerwca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ryki (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2006r., nr 152, poz. 2498).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Miłosz


Załącznik do Uchwały Nr LVI/377/2014
Rady Miejskiej w Rykach
z dnia 19 listopada 2014 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych, oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Ryki.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określeń:

a) "Ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

b) "Umowa" należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

- umowa o zaopatrzenie w wodę,

- umowa o odprowadzanie ścieków;

c) "Przedsiębiorstwo" należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

d) "Odbiorca" należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub jednej z umów wymienionych w pkt b);

§ 2. 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Burmistrza Miasta Ryki z dnia 31.12.2002.r. znak GK 7033-5/2002.

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie Umowy zawartej z Odbiorcą.

3. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

Rozdział 2.
Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz pozwolenie wodnoprawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4. 1. W zakresie dostarczania wody Przedsiębiorstwo zobowiązane jest:

1) Dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, spełniającej co najmniej następujące wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w ilości co najmniej 0,5 m3 na dobę.

2) W przypadku dostarczania wody z sieci zapewnić dostawę wody pod odpowiednim ciśnieniem określonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3) Zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny;

4) Zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie;

5) Prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody.

2. Ilość i jakość wody dostarczanej Odbiorcom usług oraz minimalne ciśnienie wody utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa Umowa.

§ 5. 1. W zakresie odbioru ścieków Przedsiębiorstwo jest zobowiązane:

1) przyjmować do sieci kanalizacyjnej ścieki od odbiorcy usług na zasadach określonych w Technicznych Warunkach Przyłączenia,

2) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,

3) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami,

4) odebrać i oczyścić przyjęte ścieki na oczyszczalni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Maksymalne ilości, jakość, w tym dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków wynikający z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczania określa Umowa.

3. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

§ 6. 1. Wniosek o zawarcie Umowy powinien zawierać:

a) imię i nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca go posiada) oraz adres zamieszkania i/lub siedziby wnioskodawcy, numer telefonu, adres e-mail,

b) rodzaj Umowy (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków albo zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków),

c) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca wystąpił z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy,

d) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa, czy też posiada własne ujęcie wody,

e) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, czy też odprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,

f) oświadczenie wnioskodawcy, na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę (charakterystyka zużycia wody),

g) oświadczenie wnioskodawcy określające rodzaj ścieków, które będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne) oraz ilość, a w przypadku ścieków przemysłowych, również jakość odprowadzanych ścieków,

h) oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy przez Przedsiębiorstwo wyłącznie w celu realizacji umowy.

2. Do wniosku określonego w ust. 1 należy załączyć:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości, a w razie braku takiego dokumentu wskazanie okoliczności uprawdopodabniających posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (np. dokument potwierdzający zapłatę czynszu za najem nieruchomości, zaświadczenie o zameldowaniu) albo wskazanie okoliczności uprawdopodabniających fakt korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,

b) kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, REGON oraz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą - w razie zawierania umowy na cele związane z działalnością gospodarczą,

c) odpis aktualny (lub jego kopię) z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do tego rejestru.

3. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie Umowy z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w ust. 2 Regulaminu, a ponadto :

a) imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP (jeśli osoba taka go posiada) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby,

b) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy,

c) oświadczenie osoby korzystającej z lokalu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo wyłącznie w celu realizacji umowy,

d) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo rozliczenie,

e) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w budynku.

f) wskazanie ilości lokali w budynku wielolokalowym oraz wskazanie ilości osób korzystających z poszczególnych lokali.

4. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym w Warunkach Technicznych Przyłączenia lub Umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.

5. Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

6. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia Umowy jeżeli nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.

7. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające realizację Umowy, w szczególności warunki uniemożlwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla Odbiorców usług, w terminie określonym w Umowie.

8. Umowa powinna zawierać w szczególności postanowienia określone w art. 6 ust. 3 Ustawy, wskazywać miejsce publikacji Regulaminu oraz podpisy wszystkich współwłaścicieli.

9. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

10. Zmiana taryfy w czasie obowiązywania Umowy nie wymaga zachowania formy pisemnej - o zmianie taryfy Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę usług zamieszczając stosowne ogłoszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.pgkimryki.com.pl oraz w lokalnej prasie.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§ 7. 1. Rozliczenia z Odbiorcami usług prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

2. W rozliczeniach strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą rady gminy bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy.

3. Wejście w życie nowych taryf nie powoduje konieczności zmiany Umowy i następuje bez wypowiedzenia jej warunków.

4. Podanie do publicznej wiadomości nowych taryf następuje poprzez ich publikację w miejscowej prasie, na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń Przedsiębiorstwa, i tym samym zwalnia Przedsiębiorstwo od odrębnego informowania Odbiorców usług o rodzajach i wysokości cen i stawek opłat wynikających z nowych taryf.

5. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę, zawierającą ceny i stawki opłat lub jej wyciąg właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy.

§ 8. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy usług jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku lub odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie Odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi Przedsiębiorstwo zawarło odrębne Umowy.

3. Przedsiębiorstwo określa okres obrachunkowy rozliczeń obowiązujący Odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

4. Mogą obowiązywać różne okresy obrachunkowe dla poszczególnych grup taryfowanych Odbiorców usług lub obszaru.

5. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 9. 1. Przedsiębiorstwu przysługuje prawo określania warunków przyłączenia do sieci poprzez określenie warunków przyłączenia oraz uzgodnienie dokumentacji (dalej "Warunki Techniczne") - w przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci może nastąpić na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.

2. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie, zawierający m.in.:

1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstawę umocowania, adres do korespondencji,

2) adres nieruchomości i numer działki, która ma być przyłączona,

3) oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane

4) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne)

5) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych - wskazanie przewidywanych parametrów i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.

3. Do wniosku należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

4. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

5. Jeżeli są spełnione Warunki Techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci oraz uzgodnienia. W sprawach skomplikowanych powyższy termin może ulec wydłużeniu do 60 dni.

6. Wydane Warunki Techniczne nieruchomości są ważne 1 rok od dnia ich wydania, z zastrzeżeniem ust 8.

7. Warunki Techniczne przyłączenia do sieci powinny określać, w szczególności:

a) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,

b) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

c) wymagane uzgodnienia i warunki wykonania,

d) maksymalne dobowe zapewnienie dostawy wody oraz dopuszczalną ilość odprowadzanych ścieków,

e) miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego,

f) wymagania dotyczące ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

g) termin ważności warunków przyłączenia,

8. Przedłużenie okresu ważności wydanych Warunków Technicznych, następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. Do wniosku należy załączyć aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową oraz oświadczenie wnioskodawcy w przedmiocie aktualności danych określonych w ust. 2 pkt 1-5. Ust. 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 10. 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu Warunków Technicznych, o których mowa w § 9, a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, po spełnieniu warunków w niej określonych.

2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m.in. w przypadkach związanych z budową sieci lub ich finansowaniem przez składającego wniosek o przyłączenie. Umowa o przyłączenie powinna w szczególności określać koszty związane z realizacją takiego przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 11. 1. Warunki przyłączenia/umowa o przyłączenie stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano - montażowych.

2. Warunkiem przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.

3. Dokumentacja techniczna powinna zawierać w szczególności:

a) opis techniczny,

b) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

c) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego przyłącza (aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:250),

d) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali j.w.,

e) profil przyłącza,

f) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

g) schemat studzienki rewizyjnej/wodomierzowej,

h) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu.

4. Określone w warunkach przyłączenia/umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

5. Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

6. Odbiór częściowy następuje w terminie nie dłuższym niż trzy dni od zgłoszenia gotowości do odbioru

7. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia/umowie o przyłączenie.

8. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest dostarczenie do siedziby Przedsiębiorstwa oryginału inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

9. Odbiór końcowy następuje w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru.

10. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a) datę odbioru,

b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości,

c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

d) skład komisji, w tym wykonawcę i użytkownika,

e) adres nieruchomości przyłączonej,

f) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza,

g) podpisy członków komisji.

11. Załączniki do protokołu, o którym mowa w ust. 10, stanowią protokoły: płukania rurociągów wodociągowych, pozytywny wynik badania bakteriologicznego wody, protokoły próby ciśnieniowej, szczelności, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, protokoły odbioru robót zanikających oraz atesty materiałowe i dopuszczające zamontowane materiały instalacyjne do stosowania w kontakcie z wodą do picia i w budownictwie.

12. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia do zawarcia Umowy.

13. W przypadku odbioru negatywnego sporządzany jest protokół, który zawiera wykaz usterek wykonanych przyłączy. Ponowny odbiór dokonywany jest po usunięciu stwierdzonych uchybień na zasadach j.w.

14. Zaleca się stosowanie w kanalizacji urządzeń przeciwzalewowych, zabezpieczających przed przepływem zwrotnym ścieków do pomieszczeń. W przypadku zalania pomieszczeń w budynkach, w których nie zainstalowano urządzeń przeciwzalewowych, Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych

§ 12. 1. Osoby ubiegające się o przyłączenie nieruchomości do sieci mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:

1) W Urzędzie Miasta Ryki, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:

a) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c) w regulamin świadczenia usług,

d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2) w Przedsiębiorstwie udostępniającym nieodpłatnie wgląd w:

a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,

b) regulamin świadczenia usług.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi (brak sieci wodno - kanalizacyjnej).

3. Poziom dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowanych na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 13. 1. W zakresie dostawy wody miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksy cywilnego jest zawór za wodomierzem głównym.

2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności - jest granica nieruchomości gruntowej.

3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.

4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy usługi dostarczającego ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

Rozdział 7.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 14. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.

2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin

3. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

4. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi Przedsiębiorstwo zawarło Umowy.

5. W przypadku warunków atmosferycznych powodujących ograniczenie wydajności ujęć wody na terenie gminy, zwłaszcza długotrwałej suszy, Przedsiębiorca ma prawo ograniczyć pobór wody z komunalnych urządzeń wodociągowych do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolnych, w godz. 18:00 - 24:00.

6. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.

7. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy.

§ 15. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług (na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy) wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

a) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,

b) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług,

c) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

2. Jeżeli strony nie ustaliły w Umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków:

1) udzielenie informacji na żądanie Odbiorców następuje w ciągu:

a) 12 godzin - na żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

b) 7 dni - na żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt a),

c) 14 dni - na skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawiadomienia Odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

§ 16. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo Umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę/firmę oraz adres Odbiorcy,

b) przedmiot reklamacji,

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d) numer i datę Umowy,

e) podpis Odbiorcy.

3. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę złożenia reklamacji.

4. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie Przedsiębiorstwa lub jej doręczenia Przedsiębiorstwu. W sprawach skomplikowanych termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

5. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ administracyjny obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w Umowie.

§ 17. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

a) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy taryfy,

b) tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków",

c) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

d) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 7 Ustawy.

Rozdział 8.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 18. 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest udostępniana z urządzeń wodociągowych Przedsiębiorstwa, a w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są:

a) gminne ochotnicze straże pożarne,

b) powiatowa straż pożarna.

3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych kwartalnie przez uprawnionych, określonych w ust.2, do Przedsiębiorstwa.

4. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywana jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem.

§ 19. 1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie - może też zawrzeć odrębną umowę z gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.

2. Rozliczenia pomiędzy Przedsiębiorstwem a gminą za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe dokonywane są w okresach kwartalnych.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 20. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wraz z aktami wykonawczymi.

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego Regulaminu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Miżołębska

biuro prawne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »