| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/187/14 Rady Gminy Gościeradów

z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Księżomierz Gościeradowska ( (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.498.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały. )

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art 35 ust. 1 i 3, art 49 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U za 2013 r., poz. 594 ze zm.)

po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa, Rada Gminy Gościeradów uchwala

STATUT SOŁECTWA KSIĘŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA, w następującym brzmieniu:

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Sołectwo Księżomierz Gościeradowska, jest jednostką pomocniczą Gminy Gościeradów.

2. Ogół mieszkańców Sołectwa Księżomierz Gościeradowska tworzy wspólnotę samorządową tego Sołectwa.

3. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Księżomierz Gościeradowska, która są jednocześnie siedzibą organów Sołectwa.

4. W sołectwie nie tworzy się jednostek niższego rzędu.

5. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności :

1) ustawy o samorządzie gminnym,

2) statutu Gminy Gościeradów,

3) niniejszego Statutu,

§ 2. 1. Niniejszy Statut określa:

1) zakres działań Sołectwa,

2) obszar Sołectwa,

3) organizację i zadania organów Sołectwa,

4) zasady i tryb wyboru organów Sołectwa,

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Sołectwa.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Gościeradów,

2) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Gościeradów,

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gościeradów,

4) Urzędzie Gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Gościeradów,

5) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Księżomierz Gościeradowska,

6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa sołectwa Księżomierz Gościeradowska,

7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką sołectwa Księżomierz Gościeradowska,

8) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie sołectwa Księżomierz Gościeradowska,

9) mieszkańca sołectwa - należy przez to rozumieć osobę, której stałym miejscem zamieszkania jest wieś Księżomierz Gościeradowska.

II Zakres działania sołectwa

§ 3. 1. Podstawowym celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy, uczestnictwa w życiu Gminy reprezentowanie ich interesów, pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb w tym przede wszystkim dotyczących warunków życia i zamieszkania.

2. Do zadań Sołectwa należy w szczególności:

1) współdziałanie z organami Gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców Sołectwa, w tym współorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych z udziałem mieszkańców sołectwa,

2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów Gminy,

3) współpraca z radnymi, którzy kandydowali z terenu sołectwa, w szczególności przez ułatwienie ich kontaktów z wyborcami,

4) współpraca z organizacjami i instytucjami pozarządowymi, w szczególności realizującymi na terenie Sołectwa swoje zadania statutowe i w interesie mieszkańców sołectwa,

5) wnioskowanie do organów Gminy w sprawach związanych z warunkami życia mieszkańców, stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze Sołectwa,

6) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

7) zgłaszanie do organów Gminy Gminy propozycji inwestycji i innych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury na terenie Sołectwa,

8) wyrażanie opinii na wniosek organów Gminy i innych podmiotów w sprawach istotnych dla Sołectwa, w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych organów Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub gdy wystąpi o to Rada Gminy bądź Wójt,

9) kreowanie i wspieranie społecznych inicjatyw mieszkańców Sołectwa,

10) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego oraz mieniem gminnym przysługującym mieszkańcom Sołectwa w rozumieniu art 48 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

11) realizacja wydatków z budżetu Gminy w zakresie określonym w statucie gmuny lub przepisami prawa,

12) dbałość o składniki mienia komunalnego znajdującego się na obszarze sołectwa,

13) podtrzymywanie lokalnych tradycji kulturowych na terenie Sołectwa,

2. Zadania określone w ust 1 i 2 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez :

1) podejmowanie uchwał jego organów;

2) wydawanie opinii;

3) współpracę w organizacji spotkań Radnych i Wójta z mieszkańcami Sołectwa;

4) zgłaszanie wniosków do Wójta, Rady Gminy i jej komisji;

5) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych, sportowych oraz różnych form współpracy lub współzawodnictwa mieszkańców;

6) inicjowanie i organizacje prac dla potrzeb społeczności lokalnej;

7) przyjmowanie wniosków;

8) współpracę z organami Gminy;

9) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy;

III Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie,

2) Sołtys,

2. Organy Sołectwa zobowiązane są do przestrzegania zasad samorządności i demokratyzmu.

3. Działalność w organach Sołectwa ma charakter społeczny.

4. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i liczy się od dnia wyborów.

5. Po upływie kadencji Rady Gminy organy sołectwa pełnią swą funkcję do czasu wyboru nowych organów.

6. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do chwili nowych wyborów.

7. Wybory nowych organów powinny się odbyć w terminie do 4 miesięcy po zakończeniu kadencji.

Zebranie wiejskie

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.

2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim mają osoby zamieszkałe na terenie Sołectwa.

3. W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć, bez prawa głosu inne osoby związane z Sołectwem.

§ 6. 1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach sołectwa, nie zastrzeżonych do wyłącznych kompetencji innych organów.

2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa jego działalności,

2) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących sposobu korzystania z mienia komunalnego będącym do dyspozycji sołectwa,

3) opiniowanie projektów uchwał rady gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, w części dotyczącej sołectwa i jego mieszkańców, przedstawionych do konsultacji przez właściwe organy,

4) określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie Gminy do dyspozycji sołectwa, w szczególności środków funduszu sołeckiego,

5) ustalanie zadań do realizacji przez sołtysa i radę sołecką,

6) występowanie do organów gminy z wnioskami dotyczącymi spraw sołectwa ,

7) inicjowanie i organizowanie wspólnych prac mieszkańców na rzecz sołectwa,

8) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek sołtysa , rady sołeckiej lub członków zebrania wiejskiego,

§ 7. 1. Zebranie wiejskie, z zastrzeżeniem ust 2 i 3 zwołuje sołtys

1) z własnej inicjatywy;

2) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa;

3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta;

2. Zebranie wiejskie może być zwołane bezpośrednio przez Wójta.

3. Wójt zwołuje zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i członków rady Sołeckiej albo odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej.

4. W przypadku określonym w ust 1 pkt 2-3 , Zebranie wiejskie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub zgodnie z terminem zgłoszonym przez wnioskodawcę.

5. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim podaje się do wiadomości publicznej co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w sołectwie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty

6. Zawiadomienie o którym mowa w ust 5 powinno określać datę i godzinę zebrania, miejsce zebrania oraz jego cel.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest prawomocne gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa i jest zwołane zgodnie z wymogami niniejszego statutu.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie będzie liczby mieszkańców, określonej w ust 1 zebranie zamyka się, a w protokole wskazuje się powód zamknięcia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 można wyznaczyć drugi termin zebrania, które odbywa się po pływie 15 minut od zamknięcia pierwszego zebrania w tym samym dniu i miejscu.

4. Możliwość zwołania zebrania w drugim terminie podaje się w ogłoszeniu o zebraniu.

5. Zebranie otwiera sołtys lub wójt.

6. Zebranie prowadzi sołtys lub inna osoba, wybrana przez zebranie w głosowaniu jawnym spośród obecnych na zebraniu.

7. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu porządku przedłożonego przez zwołującego zebranie.

§ 9. W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie rady gminy oraz wójt dla referowania wniosków i udzielania wyjaśnień . Ponadto w zebraniu powinni uczestniczyć przedstawiciele instytucji lub urzędów, których dotyczą sprawy będące przedmiotem obrad.

§ 10. 1. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, opinii i wniosków.

2. Uchwały na zebraniu zapadają zwykła większością głosów.

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

4. Uchwały podpisuje przewodniczący zebrania.

5. Przepisy ust 2-4 stosuje się odpowiednio do opinii i wniosków.

6. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna i nie podlega wykonaniu.

§ 11. 1. Głosowania zebrania wiejskiego odbywają się w sposób jawny, chyba że przepis prawa stanowi inaczej.

2. W razie konieczności przeprowadzenia głosowania tajnego zebranie wiejskie powołuje komisję skrutacyjną w składzie co najmniej trzech osób.

3. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą opieczętowanych kart do głosowania, których wzór określa komisja skrutacyjna.

4. Komisja skrutacyjna określa zasady głosowania i warunki ważności głosu.

§ 12. 1. Z przebiegu zebrania wiejskiego sporządza się protokół.

2. Protokół podpisuje protokolant wybrany przez uczestników zebrania.

3. Protokół powinien wskazywać w szczególności:

1) datę, miejsce oraz czas trwania zebrania;

2) wskazanie, w którym terminie odbyło się zebranie ;

3) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu oraz stwierdzenie jego prawomocności;

4) wybór protokolanta;

5) imiona i nazwiska osób zaproszonych na zebranie;

6) proponowany i zatwierdzony porządek obrad;

7) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania

8) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz zgłaszane i uchwalane wnioski ;

9) podjęte uchwały;

10) przebieg głosowań z podaniem wyników;

11) podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta.

4. Do protokołu dołącza się listy obecności, teksty uchwał i uchwały podjęte, inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego zebrania.

5. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały cyframi arabskimi łamanymi przez rok.

6. Protokoły przekazuje się wójtowi w terminie 7 dni od daty zebrania.

7. Każdy mieszkaniec ma prawo do wglądu do protokołu, robienia z niego notatek lub kopii.

8. Uwagi do protokołu można wnieść w terminie 14 dni od dnia zebrania. O uwzględnieniu uwag i wniosków decyduje prowadzący zebranie po konsultacji z protokolantem.

§ 14. 1. Wójt w zależności od charakteru sprawy realizuje uchwały i wnioski, przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy lub przekazuje zainteresowanym jednostkom;

2. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa.

Sołtys

§ 15. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 16. 1. Do zadań sołtysa należy realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym statutem.

2. W szczególności do zadań sołtysa należy:

1) reprezentowanie sołectwa wobec władz, instytucji i organizacji;

2) utrzymywanie stałego kontaktu z organami gminy;

3) zwoływanie i organizowanie zebrań wiejskich;

4) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom rady sołeckiej;

5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę warunków życia lokalnej społeczności;

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców;

7) opiniowanie, po uzgodnieniu z radą sołecką , wniosków mieszkańców sołectwa dotyczących ulg lub umorzenia zobowiązań podatkowych, o ile o taką opinie wystąpi Wójt;

8) prowadzenie zarządu, gospodarki i administracji składnikami mienia przekazanemu sołectwu przez gminę;

9) składanie zebraniu wiejskiemu sprawozdań ze swojej działalności;

10) przekazywanie wójtowi uchwał, wniosków i protokołów z zebrań wiejskich;

11) prowadzenie dokumentacji sołectwa (statutu, kopii uchwał i protokołów z zebrań wiejskich);

12) ogłaszanie uchwał zebrania wiejskiego, zarządzeń i komunikatów wójta oraz uchwał Rady Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty;

13) współpraca z właściwymi organami w akcjach pomocowych w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych;

14) uczestnictwo w spotkaniach zwoływanych przez wójta;

15) wykonywanie innych zdań należących do kompetencji sołtysa, wynikających z przepisów prawa

§ 17. 1. Sołtys może uczestniczyć w sesjach rady Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy.

2. Na sesjach Rady Gminy sołtys może składać wnioski w imieniu własnym lub Zebrania Wiejskiego.

Rada Sołecka

§ 18. 1. Rada Sołecka jest organem wspierającym działalność sołtysa.

2. Rada Sołecka składa się od 3 do 5 członków. O liczbie członków rady sołeckiej decyduje zebranie wiejskie, na którym dokonywany jest wybór organów sołectwa.

3. Stanowiska rady sołeckiej przyjmowane są większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu.

§ 19. 1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys w zależności od potrzeb.

2. O posiedzeniu rady sołeckiej zawiadamia się miejscowych radnych rady Gminy.

§ 20. Do zadań rady sołeckiej należy pełnienie funkcji pomocniczo-doradczych, w szczególności:

1) opiniowanie wniosków w sprawie najmu, dzierżawy i innych form prowadzenia obiektów pozostających w zarządzie sołectwa;

2) zgłaszanie propozycji wykorzystania środków stanowiących fundusz sołecki, jeżeli taki zostanie wyodrębniony,

3) opracowywanie i przedkładanie sołtysowi projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad zebrania wiejskiego,

4) wspomaganie sołtysa w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego.

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 21. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym , bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów , przez mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Uprawnionym do głosowania jest mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy.

3. Sołtysem i członkiem Rady Soleckiej może zostać każdy komu przysługuje czynne prawo wyborcze.

§ 22. 1. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej zwołuje Wójt w terminie określonym w § 4 ust 7 niniejszego statutu.

2. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed planowaną datą zebrania, w sposób zwyczajowo przyjęty .

§ 23. 1. Wójt lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Gminy dokonuje otwarcia zebrania . Dalsze jego prowadzenie przejmuje przewodniczący zebrania wybrany przez zebranie.

2. Porządek zebrania wiejskiego powinien zawierać:

1) wybór przewodniczącego zebrania,

2) wybór protokolanta,

3) sprawozdanie z działalności sołtysa za okres sprawowania funkcji,

4) wybór komisji skrutacyjnej,

5) sporządzenie list kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,

6) wybór sołtysa,

7) wybór rady sołeckiej,

8) zapytania i wolne wnioski,

§ 24. 1. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i wybory członków rady Sołeckiej.

2. Zgłoszeni kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie na zebraniu lub na piśmie w razie ich nieobecności na zebraniu.

§ 25. 1. W celu przeprowadzania wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej, zebranie wiejskie powołuje, w głosowaniu jawnym, spośród uprawnionych do głosowania, komisję skrutacyjną w składzie co najmniej trzyosobowym.

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być kandydat na sołtysa ani na członka rady sołeckiej oraz współmałżonek, dzieci, rodzice ani rodzeństwo kandydatów.

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) wybór przewodniczącego komisji,

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

3) przygotowanie kart do głosowania,

4) przedstawienie zasad głosowania i warunków ważności głosu,

5) przeprowadzenie tajnego głosowania,

6) sporządzenie protokołu z wynikami głosowania,

7) ogłoszenie wyników wyborów.

4. Protokół komisji skrutacyjnej powinien zawierać:

1) skład komisji z podziałem na funkcje,

2) liczbę osób biorących udział w głosowaniu,

3) nazwiska kandydatów do organów sołectwa,

4) liczbę oddanych głosów, ważnych i nieważnych , na poszczególnych kandydatów,

5) wskazanie osób, którzy zostali wybrani do organów sołectwa.

5. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej.

§ 26. 1. Karty do głosowania odrębne na sołtysa i do rady sołeckiej przygotowuje komisja skrutacyjna umieszczając na nich nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej i opatruje je pieczęcią sołectwa.

2. Karty do głosowania wydaje się osobom obecnym na zebraniu na podstawie listy obecności,

3. Karty do głosowania, głosujący wrzuca do jednej urny.

4. Głosuje się przez postawienie znaku "X" obok nazwiska kandydata na którego oddaje się głos.

5. Aby głos był ważny przy wyborze sołtysa stawia się tylko jeden znak "X", a przy wyborze rady sołeckiej maksymalnie tyle znaków "X" ilu wybiera się członków rady.

6. Karta do głosowania, która nie spełnia powyższych wymogów jest kartą nieważną i nie jest brana pod uwagę przy liczeniu głosów.

7. Głos jest nieważny jeżeli :

1) oddany jest na innej karcie niż ustalona,

2) na której nie zaznaczono znaku "X" przy żadnym z nazwisk kandydatów,

3) na której zaznaczono znak "X" przy nazwiskach większej ilości kandydatów niż jest miejsc do obsadzenia w wybieranym organie,

§ 27. 1. Na sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyskał najwięcej ważnie oddanych głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów głosowanie powtarza się z tym, że w wyborach biorą udział kandydaci, którzy otrzymali największa równą liczbę głosów.

3. Za wybranych do rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

4. Przy równej ilości głosów, gdy przekroczony zostanie limit składu rady, głosowanie powtarza się, umieszczając na karcie do głosowania nazwiska kandydatów z równą liczbą głosów.

5. Jeżeli drugie głosowanie na sołtysa lub członka rady Sołeckiej nie przyniosą rozstrzygnięcia wówczas komisja skrutacyjna przeprowadza wybór w drodze losowania.

§ 28. Wyborów nie przeprowadza się jeżeli na sołtysa kandyduje jedna osoba lub na członków rady sołeckiej kandyduje mniej lub tyle samo osób ile jest miejsc do obsadzenia, a za wybranego uważa się zgłoszonego kandydata lub kandydatów.

Zasady i tryb odwoływania sołtysa i członka rady sołeckiej

§ 29. 1. Sołtys i członkowie rady soleckiej są bezpośrednio odpowiedzialnie przed mieszkańcami sołectwa i mogą być przez mieszkańców sołectwa odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu sołectwa lub uchwał zebrania oraz dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska oraz gdy zachodzi przyczyna powodująca długotrwałą niemożność pełnienia funkcji .

2. Wniosek o odwołanie sołtysa mogą złożyć:

1) mieszkańcy sołectwa w liczbie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,

2) Rada Sołecka,

3) Wójt

3. Wniosek o odwołanie członka rady sołeckiej mogą złożyć:

1) mieszkańcy sołectwa w liczbie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania,

2) sołtys,

3) Wójt,

4. Wniosek, o którym mowa w ust 2 pkt 1 i w ust 3 pkt 1 zawierający uzasadnienie oraz listę z podpisami uprawnionych mieszkańców; wniosek, o którym mowa w ust 2 pkt 2 zawierający uzasadnienie i podpisany przez wszystkich członków rady sołeckiej oraz wniosek o którym mowa w ust 3 pkt 2 zawierający uzasadnienie i podpis sołtysa - składane są do Wójta.

5. Zebranie wiejskie w przedmiocie rozstrzygnięcia wniosku o odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej zwołuje wójt w terminie 14 dni od wpływu wniosku. Osobę, której wniosek dotyczy Wójt powiadamia o terminie i miejscu zebrania na piśmie.

6. Głosowanie nad odwołaniem z zajmowanej funkcji może nastąpić po wysłuchaniu osoby, której wniosek dotyczy, jeżeli wyrazi ona wolę złożenia stosownych wyjaśnień.

7. Głosowanie nad odwołaniem sołtysa lub członka rady sołeckiej odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

8. Przy przeprowadzeniu głosowania w sprawie odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej powołuje się komisję skrutacyjną na zasadach określonych jak przy ich powołaniu.

9. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej może odbyć się odbyć się mimo nieobecności osoby, której wniosek dotyczy, jeżeli osoba ta nie stawiła się na nie, mimo iż została o nim prawidłowo zawiadomiona.

§ 30. 1. Mandat i sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa przed upływem kadencji :

1) z chwilą śmierci,

2) z chwilą rezygnacji z funkcji,

3) z chwila odwołania,

4) z chwilą utraty prawa wybieralności,

2. Rezygnację z mandatu Sołtys składa na piśmie Wójtowi, a członek rady sołeckiej sołtysowi.

3. W przypadku złożenia rezygnacji, organ do którego ona wpłynęła (odpowiednio wójt albo sołtys) zwołuje w ciągu 30 dni od daty wpływu rezygnacji zebranie wiejskie, podczas którego zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające.

4. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie w drodze uchwały.

5. Wybory uzupełniające mogą się odbyć na tym samym zebraniu, na którym zastępuje stwierdzenie wygaśnięcia mandatu.

§ 31. 1. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w niniejszym statucie dla wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.

2. Kadencja sołtysa lub członków rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających upływa z końcem kadencji rady gminy.

Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 32. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 33. Organami nadzoru są Rada Gminy i Wójt.

§ 34. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa, dokonywania wizytacji i uczestnictwa w posiedzeniach organów sołectwa oraz dokonywania oceny ich pracy.

2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust 1 organy nadzoru mogą delegować swych przedstawicieli.

§ 35. 1. Jeżeli Wójt uzna, że uchwała organu sołectwa jest sprzeczna z prawem wstrzymuje jej wykonanie i może zażądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wskazując zaistniałe naruszenie oraz wyznaczając termin i sposób w jaki naruszenia mają być usunięte.

2. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do wójta na postępowanie określone w ust 1.

3. Wójt może uznać sprzeciw lub wnieść sprawę pod obrady Rady Gminy, której uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę.

Postanowienia końcowe

§ 36. 1. Działające w dniu wejścia w życie niniejszego Statutu organy sołectwa sołtys i rada sołecka, działają do czasu upływu kadencji na którą zostały wybrane.

2. Do przedterminowych i uzupełniających wyborów organów sołectwa stosuje się przepisy niniejszego statutu.

3. Zmiany statutu dokonuje rada gminy w drodze uchwały podjętej z własnej inicjatywy, na wniosek wójta lub zebrania wiejskiego, po konsultacjach z mieszkańcami sołectwa.

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 38. Traci moc uchwała Rady Gminy Gościeradów Nr VII/46/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Księżomierz Gościeradowska.

§ 39. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gościeradów


Robert Niedziałek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »