| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/18/14 Rady Gminy Trzebieszów

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz.885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 20.868.301,00zł z tego dochody bieżące w kwocie 20.649.554.84 i dochody majątkowe w kwocie 218.746,16 zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.471.620,00zł

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48.000,00zł

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00zł

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 220.000,00zł

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 22.368.301,00zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 20.472.408,12zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.895.892,88zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.471.620,00zł

2) wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 591.007,00zł

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 42.000,00zł

4) wydatki na realizację zadań okreśłonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000,00

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 40.000,00zł

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 300.000,00zł

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.500.000,00zł. Żródłami pokrycia deficytu są przychody z:

1. Kredytów i pożyczek w wysokości 1.500.000,00zł.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2.250.000,00zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 750.000,00zł

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w zał. Nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 100.000,00zł

2) celową w kwocie 50.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. Nr 5.

§ 7. Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. 1) Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1.700.000,00zł oraz plan kosztów w kwocie 1.687.390,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. 1) Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 360.793,93zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. 1) Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 4.250.000,00zł.

2) Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie moze przekroczyć kwoty 2.000.000,00zł.

§ 11. 1) Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.000.000,00zł

2) Upowaznia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

§ 12. 1) Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów kalsyfikacji budżetowej.

2) Okreśła się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00zł.

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015roku.

Przewodniczący Rady


Marek Izdebski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/14
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/14
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/14
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/18/14
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/18/14
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/18/14
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/18/14
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »